Adatkezelési tájékoztató a Debt- Invest Zrt. partnereivel kapcsolatos jogviszonyban érintett személyek részére

A Debt-Invest Zrt. (Továbbiakban: Társaság) által meghirdetett munkakörök betöltésére irányuló kiválasztási eljárás során, az álláshirdetésre pályázók személyes adatainak kezelésére vonatkozik a Társaság jelen adatkezelési tájékoztatója.

I. Hogyan léphet kapcsolatba a Társasággal?

A Társaság, mint adatkezelő adatai:

Az adatkezelő megnevezése:
DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zártkörű Részvénytársaság

(DEBT-INVEST Zrt.)

Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei:
Székhely/Postai cím: 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A fszt.
Személyes ügyfélfogadás: 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A fszt.

E-mail cím: debt@debt.hu
Webcím: www.debt.hu
Telefon: +36 1 268 0000

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Név: dr. Csepregi Balázs
Postai cím: 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A fszt.
E-mail cím: adatkezeles@debt.hu
Telefon: +36 1 268 0000

II. Milyen forrásból jut hozzá a Társaság az adatokhoz?

A Társaság által kezelt adatok az alábbi forrásból származnak:

  • Közvetlenül az érintett, vagy a nevében eljárásra jogosult személy részéről;
  • Nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok részéről

III. Kapcsolattartás céljából történő adatkezelés részletei

1) Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja, hogy a Társaság a vele szerződő természetes vagy jogi személy partnerével (valamint a képviseletében eljárni jogosult személyek vonatkozásában) a közöttük fennálló jogviszonyból eredő ügyek intézése érdekében kapcsolatot tarthasson fenn.

2) Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

a) Jogalap: Szerződés teljesítése

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, abban az esetben, amennyiben az adatkezelés célja, hogy a Társaság a vele szerződő természetes személy partnerével (különösen a megbízási szerződés esetében) a közöttük fennálló jogviszonyból eredő ügyek intézése érdekében kapcsolatot tarthasson fenn.

Az adatkezelés időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ alapján került meghatározásra.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
A szerződésben rögzített adat Név (születési név); Természetes személyazonosító adatok,

E-mail cím, telefonszám, levelezési cím

A szerződés fennállása alatt, illetve annak megszűnését követő 8 évig

Fenti adatok címzettjei: az érintett képviseletében eljáró személy

b) Jogalap: Jogos érdek

Az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél (pl: szerződéses partner) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, abban az esetben, amennyiben a személyes adatok kezelésének célja, hogy a Társaság a vele szerződő nem természetes személy partnereivel, így a nevében kapcsolattartóként megjelölt személyekkel a közöttük fennálló jogviszonyokból eredő ügyek intézése érdekében kapcsolatot tarthasson fenn.

Az adatkezelés időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ alapján került meghatározásra.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
A szerződésben rögzített adat Név (születési név);

Kapcsolattartóként betöltött pozíció;

E-mail cím, telefonszám, levelezési cím

A szerződés fennállása alatt, illetve annak megszűnését követő 8 évig

Fenti adatok címzettjei: az érintett képviseletében eljáró személy

IV. Személyes ügyfélfogadás során végzett adatkezelés

1)    Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja az ügyfélfogadás menetének megkönnyítése, valamit annak rekonstruálhatósága.

2)    Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

Jogalap: Jogos érdek

A Társaság adatkezelése az ügyfélfogadás menetének megkönnyítése (pl: munkaszervezés, tárgyalófoglalás, etc.), valamint az ügyfélfogadás számára nyitva álló helyiségek vagyonvédelme szempontjából szükséges rekonstruálhatóság érdekében történik.

Az adatok tárolásának időtartama érdekmérlegelés alapján került meghatározásra. (Amennyiben szabálysértési vagy büntetőeljárás indítása szükséges, a tárolás az eljárás jogerős lezárásáig tart)

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
Az ügyfélfogadó helyiségbe belépő érintett adata Név;

Érkezés dátuma (pontos idő)

Kihez érkezett; Milyen ügyben érkezett;

Távozás dátuma (pontos idő)

Az adatok rögzítését követően legfeljebb 13 hónap

Fenti adatok címzettjei: Amennyiben szabálysértési vagy büntetőeljárás indítása szükséges, az eljárásban résztvevő hatóság(ok).

Megjegyzés: A Társaság elektronikus megfigyelőrendszert nem alkalmaz, ehhez kapcsolódó adatkezelést nem végez.

V. Hangrögzítés során végzett adatkezelés

1)    Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja a Társaság és az érintett telefonos kapcsolattartása során elhangzottak rekonstruálhatósága.

2)    Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

Jogalap: Jogos érdek

A Társaság adatkezelésének alapja, a telefonos kapcsolattartása során – a jogszabályi előírás alapján kötelezően rögzítendő adatok kivételével – rögzített adatok kezelése vonatkozásában, a Társaság azon érdeke, hogy – pl: jogvita eldöntése, bizonyítás során történő felhasználás céljából – rekonstruálni tudja a beszélgetésben elhangzottakat.

Az adatok tárolásának időtartama a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. elévülésre vonatkozó 6.21-6.25.§ alapján került meghatározásra.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
A telefonos kapcsolattartás során elhangzott adatok Az érintett hangja; (beleértve a telefonos kapcsolattartás

a telefonbeszélgetés során elhangzó adatok

A hangfelvétel rögzítésétől számított 5 év.

Fenti adatok címzettjei: Bíróság; az érintett képviseletében eljáró személy, Magyar Nemzeti Bank; Fogyasztóvédelmi Hatóság

VI. Panaszkezelési célból történő adatkezelés

1)    Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja a tudomására jutott – írásban, vagy szóban bejelentett – ügyfél-elégedetlenség kezelése (kivizsgálása, panasz jogosságának megállapítása, etc.) a jogszabály előírásainak megfelelően.

2)    Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

Jogalap: Jogi kötelezettség teljesítése

A Társaság az alább felsorolt, vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, jogi kötelezettség teljesítése alapján kezeli az engedményezett és megbízás alapján kezelt követelések alábbi adatait.

Az adatok tárolásának időtartama az alább felsorolt, vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően került meghatározásra:

  • A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 288.§
  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §
  • Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII. 23.) rendelete
  • A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalvány kibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdései
Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
A panaszos és az ügy azonosítására szolgáló adatok Név (születési név);

születési idő; születési hely; anyja neve (amennyiben a panaszos nem a Társaság ügyfele)

ügyiratszám; azonosítószám

A panasz ügyintézés lezárásától számított 5 év.
Kapcsolattartási adatok Lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím A panasz ügyintézés lezárásától számított 5 év.
A panasz vonatkozásában kezelt adatok A panasz tárgya, leírása;

az ügyfél által bemutatott dokumentumok;

a panasz előterjesztésének ideje, helye és módja;

jegyzőkönyv felvétele esetén a panaszos aláírása

A panasz ügyintézés lezárásától számított 5 év.
A panasz telefonos bejelentése esetén kezelt adatok A panaszos hangja

a telefonbeszélgetés során elhangzó adatok

a telefonszám

a telefonbeszélgetés beazonosításához szükséges adtok (időpont, azonosítószám)

A panasz ügyintézés lezárásától számított 5 év.

Fenti adatok címzettjei: Bíróság; a Társaság által megbízott ügyvéd; Magyar Nemzeti Bank

VII. Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásai szerint, jogi kötelezettség alapján folytatott adatkezelés

1)    Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja az ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő – beleértve a tényleges tulajdonosokat – azonosítása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében.

2)    Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

Jogalap: Jogi kötelezettség teljesítése

A Társaság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt) 7-14. § alapján kezeli az alábbi adatokat:

Az adatok tárolásának időtartama a Pmt. vonatkozó rendelkezései alapján került meghatározásra.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
Az érintett személyazonosító adatai Név (születési név); állampolgárság,; születési hely, idő; anyja születési neve; lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye); azonosító okmányának típusát és számát; Az ügyleti megbízás teljesítésétől, illetve az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év;

a felügyeletet ellátó szerv (MNB), a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott idő, legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 10 év

Az érintett személyazonosságát igazoló iratok másolata és az okmányok adatai Magyar állampolgár esetében: a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa által tartalmazott adatok, és az okmányok másolata

Külföldi állampolgár esetén úti okmánya vagy személyazonosító igazolványa által tartalmazott adatok, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya által tartalmazott adatok és az okmányok másolata

Tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatok Családi és utóneve; születési családi és utóneve; állampolgársága; születési helye, ideje; lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye

kiemelt közszereplőnek minősül-e, mi alapján minősül kiemelt közszereplőnek (igen válasz esetén)

a tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke

Az ügyfél-átvilágítási kérdőívet kitöltő személyek adatai Név (születési név); születési hely, idő; anyja születési neve; aláírása, aláírási jogot megalapozó adat (pl: betöltött munkakör)

Fenti adatok címzettjei:

  • Tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatok címzettje:

A Pmt. 25. § (1) bekezdése alapján a tényleges tulajdonosi adatok központi nyilvántartásáról szóló jogszabály által létrehozott központi nyilvántartás

  • Fent felsorolt további adatok:

Pénzmosás Elleni Információs Iroda (NAV szervezeti egysége- büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén)

VIII. Az adatkezelés magában foglal-e automatikus döntéshozatalt (ún. profilalkotást)

A Társaság nem alkalmaz automatikus döntéshozatalt.

IX. Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatok?

 

A Társaságot az általa kezelt személyes adatok közlése, az azokba való betekintés, valamint továbbításuk céljából jogszabály felhatalmazása alapján megkeresheti hatóság (különösen szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy más adatkezelő.

Amennyiben a megkereső szerv a kérelmében pontosan megjelöli a kért adatok körét, a kérelem célját és jogalapját és a megkeresés teljesítése jogszabályba nem ütközik, a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek.

Jelen adatkezelési tájékoztató az egyes adatkezelések vonatkozásában rögzíti a címzettek körét.

A Társaság külföldre történő adattovábbítást nem végez.

X. Milyen adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor?

Adatkezelési tevékenységünk során előfordulnak olyan technikai műveletek, amelyek végrehajtásához Társaságunk külső segítséget, adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe, amelyek ennek érdekében személyes adatokat kezelnek.

A Társaság nevében és utasításai alapján eljáró adatfeldolgozók az adatkezelés jellemzőinek megfelelően az alábbi tevékenységekben vesznek részt:

Név Székhely Tevékenységi kör
expedIT (rendszergazda) Informatikai Tanácsadó és Kommunikációs Kft. 1088 Budapest, Múzeum u. 1-3. IX. emelet Rendszertámogatói, adatbázis adminisztrátori szolgáltatás
Eurodoc 2000 Kft. 2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2. Digitalizálás, irattárolási, iratkezelési és iratmegsemmisítési szolgáltatás
dr. Kovács Róbert ügyvéd 1075 Budapest Asbóth utca 22. Jogi eljárás megindítása, azok során a társaság képviselete.
Opennetworks Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 2. em. A hangrögzítést lehetővé tévő VOIP rendszer kialakítása, hanganyagok tárolása
Mail Services Kft. 1158 Budapest, Petrence u. 96. Postaszolgáltatás

XI. Milyen jogai vannak a Társaság által kezelt személyes adataival összefüggésben?

Amennyiben Társaságunk az Ön személyes adatait kezeli, a GDPR alapján különböző jogosultságok illetik meg az alábbiak szerint.

A hozzáféréshez való jog Tájékoztatást kérhet arról, hogy a Társaság miként kezeljük személyes adatait, beleértve az alábbiakat:

·         Az adatkezelés célja, indoka

·         A kezelt személyes adatok kategóriái

·         A személyes adatok megosztása

·         Az adatkezelés időtartama, a meghatározására szolgáló kritériumok

·         Az Önt megillető jogok

·         A kezelt adatok forrása (Amennyiben az adatokat nem Ön bocsátotta rendelkezésre)

·         Az adatkezelés magában foglal-e automatikus döntéshozatalt (ún. profilalkotást)

·         Amennyiben személyes adatai egy Európai Gazdasági Térségen kívüli országba kerülnek továbbításra, miképpen gondoskodik a Társaság az Ön adatai védelméről

Továbbá lehetősége van másolatot kérni az általunk kezelt személyes adatairól.

További példányok azonban csak térítés ellenében kérvényezhetők.

A helyesbítéshez való jog Fontos, hogy az Ön megfelelő, naprakész és pontos személyes adatait kezelje a Társaság. Ezért célszerű élni azon jogával, hogy tájékoztassa a Társaságot, amennyiben bármely, a Társaság által kezelt személyes adata helytelen, vagy aktualitását vesztette.

/pl. megváltozott a lakóhelye/

Az adatok pontosításáról (kijavítás, kiegészítés) a Társaság haladéktalanul intézkedik.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Amennyiben a Társaság jogellenesen kezeli a személyes adatait, – például azokat a szükségesnél hosszabb ideig vagy megfelelő cél nélkül kezelik -, kérheti, hogy töröljék ezeket az adatokat.
Az adatkezelés korlátozásához való jog Amennyiben Ön kérte személyes adatai helyesbítését, kérelme beérkezésének időpontjától személyes adatai pontosságának megerősítéséig, illetve az adatok kérelmének megfelelő módosításáig, avagy amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy annak kivizsgálásáig jogosult az adatkezelés korlátozására.

A korlátozás azt jelenti, hogy személyes adatait – azok tárolását kivéve – kizárólag az Ön hozzájárulásával összhangban kezelheti a Társaság, avagy abban az esetben, ha ez szükséges egy jogi igény érvényesítése kapcsán, valaki más jogainak a védelméhez, illetve ha fontos közérdek fűződik az adatkezeléshez.

Abban az esetben is kérelmezheti, hogy a Társaság korlátozza személyes adatainak kezelését, ha a kezelés jogellenes, de nem szeretné, hogy töröljék a személyes adatokat.

A tiltakozáshoz való jog Ön jogosult tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, amennyiben arra a Társaság jogos érdeke alapján kerül sor, illetve ha egy automatizált döntést kíván felülvizsgáltatni.

Ilyen esetekben a Társaság csak akkor folytathatja az adatkezelést, ha bizonyítja, hogy ezt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Mindazonáltal személyes adatait a Társaság jogosult kezelni, ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges.

Az adat-hordozhatósághoz való jog Kérheti, hogy – a hozzájárulás alapján vagy a szerződés teljesítése érdekében történő – adatkezelés céljából a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában adja át Önnek a Társaság.

Továbbá joga van a Társaságtól igényelni, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

A hozzájárulás visszavonása Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést végez, úgy Ön jogosult a hozzájárulás visszavonására.

Ilyen esetben a Társaság megszünteti az e jogalapon alapuló adatkezelési tevékenységeket, a kizárólag hozzájárulás alapján kezelt adatokat pedig törli.

XII. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Társaság által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó a személyes adatait érintő adatkezelési tevékenysége során jogsértést követett el vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amelynek vizsgálata ingyenes.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Webcíme: http://naih.hu

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszáma: +36 (1) 391-1400

Telefax száma: +36 (1) 391-1410

Jogainak megsértése esetén lehetősége van bírósághoz is fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.