Adatkezelési tájékoztató a Debt- Invest Zrt. partnereivel kapcsolatos jogviszonyban érintett személyek részére

A Debt-Invest Zrt. (Továbbiakban: Társaság) által nyújtott pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos, valamint egyéb jogviszonyban érintett természetes személyek [1]személyes adatainak kezelésére vonatkozik a Társaság jelen adatkezelési tájékoztatója.

Az adatkezelő megnevezése
DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zártkörű Részvénytársaság

(DEBT-INVEST Zrt.)

Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei
Székhely/Postai cím North Point Center Irodaház – 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66, B rész, V. emelet
Személyes ügyfélfogadás North Point Center Irodaház – 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66, B rész, V. emelet
E-mail cím debt@debt.hu
Webcím www.debt.hu
Telefon +36 1 268 0000
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Postai cím North Point Center Irodaház – 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66, B rész, V. emelet
E-mail cím adatkezeles@debt.hu
Telefon +36 1 268 0000

Milyen forrásból jut hozzá a Társaság az adatokhoz?

A Társaság által kezelt adatok az alábbi forrásból származnak:

 • Közvetlenül az érintett, vagy a nevében eljárásra jogosult személy részéről;
 • Nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból

I. Kapcsolattartás céljából történő adatkezelés részletei

1) Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja, hogy a Társaság a vele szerződő természetes vagy jogi személy partnerével (valamint a képviseletében eljárni jogosult személyek vonatkozásában) a közöttük fennálló jogviszonyból eredő ügyek intézése érdekében kapcsolatot tarthasson fenn.

2) Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

a) Jogalap: Szerződés teljesítése

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, abban az esetben, amennyiben az adatkezelés célja, hogy a Társaság a vele szerződő természetes személy partnerével (különösen a megbízási szerződés esetében) a közöttük fennálló jogviszonyból eredő ügyek intézése érdekében kapcsolatot tarthasson fenn.

Az adatkezelés időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ alapján került meghatározásra.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
A szerződésben rögzített adat Természetes személyazonosító adatok[2]:

/Családi név, utónév; Születési családi és utónév; Születési idő; Születési hely; Anyja születési családi és utóneve/

Kapcsolattartási adatok:

/E-mail cím, telefonszám, levelezési cím/

A szerződés fennállása alatt, illetve annak megszűnését követő 8 évig

Fenti adatok címzettjei: az érintett képviseletében eljáró személy

b) Jogalap: Jogos érdek

Az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél (pl: szerződéses partner) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, abban az esetben, amennyiben a személyes adatok kezelésének célja, hogy a Társaság a vele szerződő partnereivel, a közöttük fennálló jogviszonyokból eredő ügyek intézése érdekében kapcsolatot tarthasson fenn, a partner nevében kapcsolattartóként/meghatalmazottként/egyéb jogcímen eljáró személyek által.

Az adatkezelés időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ alapján került meghatározásra.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
A szerződésben rögzített adat Természetes személyazonosító adatok[3]:

/Családi név, utónév; Születési családi és utónév; Születési idő; Születési hely; Anyja születési családi és utóneve/

Kapcsolattartási adatok:

/E-mail cím, telefonszám, levelezési cím/

A szerződés fennállása alatt, illetve annak megszűnését követő 8 évig

Fenti adatok címzettjei: az érintett képviseletében eljáró személy

c) Jogalap: Jogos érdek

Az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél (pl: szerződéses partner) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, abban az esetben, amennyiben a személyes adatok kezelésének célja, hogy a Társaság a vele szerződni kívánó partnereivel, a közöttük fennálló jogviszonyokból eredő ügyek intézése érdekében kapcsolatot tarthasson fenn, a partner nevében kapcsolattartóként/meghatalmazottként/egyéb jogcímen eljáró személyek által, azonban a szerződés nem jön létre.

Az adatkezelés időtartama a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv. 166/A.§ (2)-(3), valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. elévülésre vonatkozó 6.21-6.25.§ alapján került meghatározásra.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
Természetes személyazonosító adatok Családi név, utónév; Születési családi és utónév; Születési idő; Születési hely; Anyja születési családi és utóneve Ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető (elévülés 5 év)
Kapcsolattartási adatok: E-mail cím, telefonszám, levelezési cím

Fenti adatok címzettjei: az érintett képviseletében eljáró személy

II. Személyes ügyfélfogadás során végzett adatkezelés

1)   Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja az ügyfélfogadás menetének megkönnyítése, valamit annak rekonstruálhatósága személy- és vagyonvédelmi célból.

2)   Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

Jogalap: Jogos érdek

A Társaság adatkezelése az ügyfélfogadás menetének megkönnyítése (pl: munkaszervezés, tárgyalófoglalás, etc.), valamint az ügyfélfogadás számára nyitva álló helyiségek személy- és vagyonvédelme szempontjából szükséges rekonstruálhatóság érdekében történik.

Az adatok tárolásának időtartama érdekmérlegelés alapján került meghatározásra. (Amennyiben szabálysértési vagy büntetőeljárás indítása szükséges, a tárolás az eljárás jogerős lezárásáig tart)

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
Az ügyfélfogadó helyiségbe belépő érintett adata Név; Személyi igazolvány szám;

Érkezés dátuma (pontos idő)

Kihez érkezett; Milyen ügyben érkezett;

Távozás dátuma (pontos idő)

Az adatok rögzítését követően 60 nap

Fenti adatok címzettjei: Amennyiben szabálysértési vagy büntetőeljárás indítása szükséges, az eljárásban résztvevő hatóság(ok).

Megjegyzés: A Társaság elektronikus megfigyelőrendszert nem alkalmaz, ehhez kapcsolódó adatkezelést nem végez.

III. Hangrögzítés során végzett adatkezelés

1)   Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja a Társaság és az érintett, nem panasz tárgyú telefonos kapcsolattartása során elhangzottak rekonstruálhatósága.

2)   Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

Jogalap: Jogos érdek

A Társaság adatkezelésének alapja, a telefonos kapcsolattartása során – a jogszabályi előírás alapján kötelezően rögzítendő adatok kivételével – rögzített adatok kezelése vonatkozásában, a Társaság azon érdeke, hogy – pl: jogvita eldöntése, bizonyítás során történő felhasználás céljából, illetve minőségbiztosítási szempontból – rekonstruálni tudja a beszélgetésben elhangzottakat.

Az adatok tárolásának időtartama a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. elévülésre vonatkozó 6.21-6.25.§ alapján került meghatározásra.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
A telefonos kapcsolattartás során elhangzott adatok A hanganyagot tároló rendszerben rögzített adat: Hívás időpontja (nap, óra, perc); Hívó szám; Hívott szám; Hívott mellék szám; Hívás hossza, Beszélgetés hossza

A hanganyagban rögzített adat: hang, a beszélgetés során elhangzott valamennyi személyes adatnak minősülő adat/információ

A hangfelvétel rögzítésétől számított 5 év.

Fenti adatok címzettjei: Bíróság; az érintett képviseletében eljáró személy, Magyar Nemzeti Bank; Fogyasztóvédelmi Hatóság

IV. Panaszkezelési célból történő adatkezelés

1)   Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja a tudomására jutott – írásban, vagy szóban bejelentett – ügyfél-elégedetlenség kezelése (kivizsgálása, panasz jogosságának megállapítása, etc.) a jogszabály előírásainak megfelelően.

2)   Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

Jogalap: Jogi kötelezettség teljesítése

A Társaság az alább felsorolt, vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, jogi kötelezettség teljesítése alapján kezeli az engedményezett és megbízás alapján kezelt követelések alábbi adatait.

Az adatok tárolásának időtartama az alább felsorolt, vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően került meghatározásra:

 • A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 288.§
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §
 • Magyar Nemzeti Bank elnökének 46/2018. (XII. 17.) rendelete
 • A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalvány kibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdései
Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
A panaszos és az ügy azonosítására szolgáló adatok Név (születési név);

születési idő; születési hely; anyja neve (amennyiben a panaszos nem a Társaság ügyfele)

ügyszám; Ügy azonosítószám

A panasz ügyintézés lezárásától számított 5 év.
Kapcsolattartási adatok Lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím A panasz ügyintézés lezárásától számított 5 év.
A panasz vonatkozásában kezelt adatok Panasz tárgya, Panasz leírása,

A panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölése,

A panasz előterjesztésének időpontja, Panasz típusa, benyújtásának módja,

A panasz sorszáma

Az ügyfél által bemutatott/csatolt dokumentumok tartalma;

Jegyzőkönyv felvétele esetén a panaszos aláírása

A panasz ügyintézés lezárásától számított 5 év.
A panasz telefonos bejelentése esetén kezelt adatok A hanganyagot tároló rendszerben rögzített adat: Hívás időpontja (nap, óra, perc); Hívó szám; Hívott szám; Hívott mellék szám; Hívás hossza, Beszélgetés hossza

A hanganyagban rögzített adat: hang, a beszélgetés során elhangzott valamennyi személyes adatnak minősülő adat/információ, (Külön kiemelve a panaszkezelési nyilvántartásba kerülő adatokat – Lásd A panasz vonatkozásában kezelt adatok)

A panasz ügyintézés lezárásától számított 5 év.

Fenti adatok címzettjei: Bíróság; a Társaság által megbízott ügyvéd; Magyar Nemzeti Bank

V. Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásai szerint, jogi kötelezettség alapján folytatott adatkezelés

1)   Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja az ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő – beleértve a tényleges tulajdonosokat – azonosítása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében.

2)   Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

Jogalap: Jogi kötelezettség teljesítése

A Társaság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt) 7-14. § alapján kezeli az alábbi adatokat:

Az adatok tárolásának időtartama a Pmt. vonatkozó rendelkezései alapján került meghatározásra.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
Az érintett személyazonosító adatai Név (születési név); állampolgárság,; születési hely, idő; anyja születési neve; lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye); azonosító okmányának típusa és száma; Az ügyleti megbízás teljesítésétől, illetve az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év;

a felügyeletet ellátó szerv (MNB), a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott idő, legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 10 év

Az érintett személyazonosságát igazoló iratok másolata és az okmányok adatai Magyar állampolgár esetében: a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa által tartalmazott adatok, és az okmányok másolata

Külföldi állampolgár esetén úti okmánya vagy személyazonosító igazolványa által tartalmazott adatok, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya által tartalmazott adatok és az okmányok másolata

Tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatok Családi és utóneve; születési családi és utóneve; állampolgársága; születési helye, ideje; lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye

kiemelt közszereplőnek minősül-e, mi alapján minősül kiemelt közszereplőnek (igen válasz esetén)

a tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke

Az ügyfél-átvilágítási kérdőívet kitöltő személyek adatai Név (születési név); születési hely, idő; anyja születési neve; aláírása, aláírási jogot megalapozó adat (pl: betöltött munkakör)

Fenti adatok címzettjei:

 • Tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatok címzettje:

A Pmt. 25. § (1) bekezdése alapján a tényleges tulajdonosi adatok központi nyilvántartásáról szóló jogszabály által létrehozott központi nyilvántartás (2019.01.01-től / vagy a nyilvántartás létrejöttétől)

 • Fent felsorolt további adatok:

Pénzmosás Elleni Információs Iroda (NAV szervezeti egysége- büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén)

VI. Az adatkezelés magában foglal-e automatikus döntéshozatalt (ún. profilalkotást)

A Társaság nem alkalmaz automatikus döntéshozatalt.

VII. Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatok?

A Társaságot az általa kezelt személyes adatok közlése, az azokba való betekintés, valamint továbbításuk céljából jogszabály felhatalmazása alapján megkeresheti hatóság (különösen szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy más adatkezelő.

Amennyiben a megkereső szerv a kérelmében pontosan megjelöli a kért adatok körét, a kérelem célját és jogalapját és a megkeresés teljesítése jogszabályba nem ütközik, a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek.

Jelen adatkezelési tájékoztató az egyes adatkezelések vonatkozásában rögzíti a címzettek körét.

A Társaság külföldre történő adattovábbítást nem végez.

VIII. Milyen adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor?

Adatkezelési tevékenységünk során előfordulnak olyan technikai műveletek, amelyek végrehajtásához Társaságunk külső segítséget, adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe, amelyek ennek érdekében személyes adatokat kezelnek.

A Társaság nevében és utasításai alapján eljáró adatfeldolgozók az adatkezelés jellemzőinek megfelelően az alábbi tevékenységekben vesznek részt:

Név Székhely Tevékenységi kör
expedIT (rendszergazda) Informatikai Tanácsadó és Kommunikációs Kft. 1088 Budapest, Múzeum u. 1-3. IX. emelet Rendszertámogatói, adatbázis adminisztrátori szolgáltatás
Eurodoc 2000 Kft. 2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2. Digitalizálás, irattárolási, iratkezelési és iratmegsemmisítési szolgáltatás
dr. Kovács Róbert ügyvéd 1075 Budapest Asbóth utca 22. Jogi eljárás megindítása, azok során a társaság képviselete.
Opennetworks Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 2. em. A hangrögzítést lehetővé tévő VOIP rendszer kialakítása, hanganyagok tárolása
Europortó Bt. 1137 Budapest, Pozsonyi út 40. Postaszolgáltatás
Portó Budapest Kft. 1137 Budapest, Pozsonyi út 40. Postaszolgáltatás

IX. Milyen jogai vannak a Társaság által kezelt személyes adataival összefüggésben?

Amennyiben Társaságunk az Ön személyes adatait kezeli, az alábbi érintetti jogosultságok illetik meg:

 • Hozzáféréshez való jog
 • Helyesbítéshez való jog
 • Zároláshoz (adatkezelés korlátozáshoz) való jog
 • Tiltakozáshoz való jog
 • Törléshez való jog
 • Adathordozhatósághoz való jog
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog (Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása)

Részletes tájékoztatást az érintetti jogokról, a Társaság honlapján, az „Érintetti jogok” menüpontban találhat.

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Társaság által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

 

 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó a személyes adatait érintő adatkezelési tevékenysége során jogsértést követett el vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amelynek vizsgálata ingyenes.
Elérhetőség
Cím
Levelezési cím
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
1374 Budapest, Pf. 603.
E-mail cím ugyfelszolgalat@naih.hu
Webcím www.naih.hu
Telefon +36 (1) 391-1400
Fax +36 (1) 391-1410
Bíróság
Jogainak megsértése esetén lehetősége van bírósághoz is fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
Webcím https://birosag.hu/birosag-kereso