HIRDETMÉNY

A DEBT-INVEST Zrt. Faktoring üzletszabályzatának melléklete

Elfogadás időpontja: 2018. július 02.

Hatálybalépés időpontja: 2018. augusztus 01.

A DEBT-INVEST Zrt. és partnerei között létrejött eseti vagy Faktoring keretszerződésekben, továbbá hitelszerződésben foglalt költségeken és díjakon felül a partnerek felé felszámított díjtételekről.

Díjak

Megnevezés Tartalom Vetítési alap Mérték
Szerződés létrejöttével kapcsolatos tételek
Ügyfél minősítésének díja, éves monitoring díj Az ügyfél minősítésével összefüggő díj, a faktorálási jogviszony kezdetén (minősítési díj), valamint évenként egyszer a felülvizsgálatot (monitoring díj) követően. ügyfelenként 40.000 Ft / 130 EUR
Ügyletminősítési díj Az ügylet minősítésével összefüggő, egyszeri díj, a faktorálási jogviszony kezdetén (minősítési díj). ügyletenként 50.000 Ft / 180 EUR
Szerződés fenntartásával kapcsolatos tételek
Fix faktoring díj Folyósítást követően a számla előfinanszírozás első 30 napjára felszámított díj. számla vételára egyedi minősítés és döntés alapján, a szerződésben meghatározott %-os mértékben
Faktoring díj A folyósítást követően a számla előfinanszírozás idejére meghatározott időszakonként felszámított díj. számla vételára egyedi minősítés és döntés alapján, a szerződésben meghatározott %-os mértékben
Bankköltség A faktoring szolgáltatáshoz kapcsolódó átutalási díj. számla vételára 0,30%
Számlavezetési díj A nyilvántartott technikai számla adminisztrációs díja. technikai számlák darabszáma szerint, havonta 4.500 Ft / 15 EUR
Továbbutalási díj A nem előfinanszírozott számlák továbbutalási díja a számla értéke 0,38%
Rendelkezésre tartási díj A keretösszeg igénybe nem vett részének fenntartási díja. a keretösszegből igénybe nem vett összeg, havonta egyedi minősítés és döntés alapján, a szerződésben meghatározott %-os mértékben
Számla minimum díj A 30.000. Ft számla vételárat meg nem haladó előfinanszírozott számlák után felszámított díj számlánként 1.000 Ft
Kockázatvállalási díj Az ügylet kockázatának változásához kapcsolódóan felszámított díj. számla vételára egyedi minősítés és döntés alapján, a szerződésben meghatározott %-os mértékben
HBNY bejegyzési költség Hitelbiztosítéki nyilvántartó rendszerben történő bejegyzés díja. Magyar Országos Közjegyzői Kamara által felszámított díj. mindenkori összeg változatlan áthárítása
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja Jelzálogjog bejegyzés/törlés díja Az 1996. évi LXXXV. törvény alapján mindenkori összeg változatlan áthárítása
Szerződésmódosítási díj Az érvényes szerződés módosításának díja. módosítandó szerződések ügyleti limite 0,05%, amely nem lehet kevesebb 50 ezer forintnál
Behajtási költségátalány Fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a belső behajtási költségeket fedező átalányösszeg A behajtási költségátalányról rendelkező 2016. évi IX. törvény alapján 40 EUR
Felszólító levél díja Az ügyfelet teljesítésre felszólító, tájékoztató levél adminisztrációs díja. levelek száma 5.000 Ft
Inkasszó kibocsátási díj Fizetési késedelem miatt, az ügyfél céges bankszámlájára szóló azonnali beszedési megbízás kibocsátásának díja. inkasszók darabszáma szerint 80.000 Ft
Jogi képviselő igénybevételének díja Követelés behajtása / felszámolási eljárás indítása esetén a jogi képviselő igénybevételének díja munkaóra mindenkori összeg változatlan áthárítása
Követelések behajtásával kapcsolatos külső költségek Bírósági végrehajtó igénybevétele 35/2015. (XI.10.) IM rendeletben foglalt alapján mindenkori összeg változatlan áthárítása
Szerződés megszüntetésével kapcsolatos tételek
Szerződés megszüntetési díj Az érvényes szerződés lejárat előtti megszüntetésének díja megszüntetendő szerződések száma 100.000 Ft

Kamatok

Megnevezés Tartalom Vetítési alap Mérték
Ügyleti kamat A szolgáltatás alapján fizetendő szerződésben megállapított kamat. folyósított előleg összege egyedi minősítés és döntés alapján a szerződésben meghatározott %-os mértékben
Késedelmi kamat A mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat. számla vételára Ptk. szerinti mérték.

Igazolások, egyéb dokumentumok díjai

Megnevezés Mérték
Tartozás-kimutatás díja Évente 1 alkalommal ingyenes, minden további alkalommal 1.500,- Ft / alkalom
Egyéb nyilatkozatok kiadásának/ megküldésének díja 1.000,- Ft
Üzletszabályzat postai megküldésének díja 800,- Ft

Külföldre történő postázási igény esetén a fenti díjakon felül további 3.000,- Ft díj kerül felszámításra. A dokumentumok megküldésére a díjak megfizetését követően kerül sor. 

Törlesztések jóváírási sorrendje

Sorrend Megnevezés
1. Késedelmi kamat
2. Ügyleti kamat
3. Díjak/ Költségek
4. Felmerült egyéb költségek
5. Tőke

A DEBT-INVEST Zrt. a Hirdetményben szereplő kondíciókat a futamidő alatt egyoldalúan megváltoztathatja.

A DEBT-INVEST Zrt. a kamatok, díjak vagy egyéb feltételek – az ügyfél számára kedvezőtlen – módosítását a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően, hirdetményben teszi közzé.