Debt-Invest Zrt. Üzlet szabályzata és általános szerződési feltételei

1. Általános rendelkezések

1.1.Alkalmazási kör

1.1.1. Az Üzletszabályzat alkalmazásában felek az Üzletfél és a DEBT INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Faktor). Üzletfél az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint magánszemély, akinek a Faktor pénzügyi szolgáltatást nyújt.

1.1.2. Az Üzletszabályzat rendelkezései a Faktor és az Üzletfél közötti mindennemű olyan üzleti kapcsolatra vonatkoznak, amely a Faktor pénzügyi szolgáltató tevékenységéből fakad.

1.1.3. A Faktor és az Üzletfél közötti jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait az egyes ügylettípusokra vonatkozó keret- vagy egyedi szerződések állapítják meg. Az Üzletszabályzat irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott esetre vonatkozóan külön szerződés, vagy jogszabály kifejezetten nem rendelkezik.

1.1.4. A Faktor és az Üzletfél írásbeli közös megegyezéssel eltérhetnek az Üzletszabályzat rendelkezéseitől.

1.2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága és megváltoztatása

1.2.1. Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti, azt a Faktor irodahelyiségeiben kifüggeszti, Internetes honlapján közzéteszi, illetve kérésre díjmentesen átadja.

1.2.2. A Faktor kívánságra bárkinek – legfeljebb a postaköltségek felszámításával – küld Üzletszabályzatot, függetlenül attól, hogy üzleti kapcsolat már létesült-e közöttük.

1.2.3. A Faktor az Üzletszabályzatról, annak változásáról legalább 15 naptári nappal korábban értesíti Üzletfelét, oly módon, hogy azt az 1.2.1. pontban meghatározottak szerint hozzáférhetővé teszi. A Faktor indokolt esetben előzetesen levélben is értesíti Üzletfelét az Üzletszabályzat megváltozásáról.

1.2.4. A folyamatban lévő ügyekben az Üzletszabályzat az irányadó. A Faktor az Üzletszabályzat elfogadásának tekinti, ha arra az Üzletfél a kifüggesztéstől számított 30 naptári napon belül írásban nem tesz észrevételt. Ha az Üzletfél az érvényben lévő szerződés részét képező Üzletszabályzatot nem fogadja el, azt a felek a szerződés felmondásának tekintik. Ez alól a Faktor kivételt tehet, és az Üzletfél írásbeli értesítésének kézhezvételét követő 15 naptári napon belül jogosult meghatározni tételesen a felmondott szerződések körét.

1.3. A Faktor felelőssége

 1.3.1. A Faktor üzleti tevékenysége során mindenkor az Üzletfél érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges – legteljesebb figyelembevételével és az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Megtéríti az Üzletfélnek mindama, az Üzletfél által bizonyított, közvetlen ok-okozati kapcsolatban keletkezett anyagi kárt, amelyet nagyfokú gondatlanságával az Üzletfélnek okozott. Az Üzletfél az általában elvárható módon köteles a kárenyhítés érdekében az észleléstől számított 1 munkanapon belül eljárni és a Faktort értesíteni. Az Üzletfélnek az esetlegesen bekövetkezett kárát igazolnia kell.

1.3.2. Nem vállal viszont a Faktor felelősséget olyan, kisebb jelentőségű hibákért (mulasztásokért), amelyek nagyszámú ügylet teljesítése során az általában elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak.

1.3.3. A Faktor nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból – így különösen erőhatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán – következtek be.

1.3.4. A Faktor az 1.3.1. pontban meghatározott esetekben az általa igénybe vett harmadik személy közreműködőért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha bizonyítja, hogy e személy kiválasztása, utasításokkal való ellátása és ellenőrzése terén úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy üzletszabályzat korlátozza, a Faktor felelőssége is ehhez igazodik.

1.3.5. Ha a Faktor a megbízás teljesítése során külföldi bankot, pénzintézetet, faktorházat vesz igénybe, a külföldi közreműködőért való felelősségére a nemzetközi szerződések az irányadóak.

1.3.6. Nem felel a Faktor az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Üzletfél és harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozza.

1.3.7. A Faktor nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos ellenőrzéssel sem lehetett felismerni.

2. A Faktor üzleti kapcsolatainak általános szabályai

2.1. Együttműködés, tájékoztatás, változás a felek személyében

2.1.1. A Faktor és az Üzletfél egymást a felmerüléstől számított 1 munkanapon belül értesítik a közöttük levő kapcsolattartás szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, az egymáshoz intézett kérdésekre – ha az ügy jellegéből vagy a rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik – a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül válaszolnak, valamint az észleléstől számított 1 munkanapon belül felhívják a figyelmet az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. A felek a felmerüléstől számított 1 munkanapon belül értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat, az Üzletfél vagyoni helyzetét érintő minden egyéb, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges változásról. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

2.1.2. Az Üzletfél köteles 30 naptári napon belül írásban értesíteni a Faktort, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Faktortól várt értesítés, különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

2.1.3. A Faktor jogosult úgy tekinteni, hogy az Üzletfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás. Kivételes esetben a Faktor ezt a határidőt legfeljebb 8 naptári napra rövidítheti, ha erre az értesítésben külön felhívta az Üzletfél figyelmét.

2.1.4. A Faktor a szolgáltatások nyújtásánál és a szolgáltatások feltételeinek kialakításánál az Üzletfél személyére tekintettel és érdekeinek figyelembevételével jár el. Az Üzletfél köteles a Faktorral való kapcsolatára vonatkozó információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelni. Mindennemű információt harmadik személy részére csak Faktor írásbeli hozzájárulásával adhat. A titoktartási kötelezettség megsértése büntetőjogi felelősségre vonást, és teljes körű vagyoni és nem vagyoni kártérítést von maga után.

2.1.5. Az Üzletfél a Faktorral szerződéses viszonyának hatálya, illetve bármely tartozásának fennállása alatt köteles  a taggyűlés, vagy közgyűlés időpontjától számított 1 munkanapon belül tájékoztatni a Faktort az átalakulási, kiválási, szétválási, egyesülési és beolvadási szándékáról, vagyonának tervezett megosztásáról, átalakulásáról, kiválásáról, szétválásáról, egyesüléséről, beolvadásáról, valamint arról, ha csőd, végelszámolási vagy felszámolási eljárást szándékozik kezdeményezni maga ellen, illetve ennek a jogszabályi feltételei fennállnak, vagy bármilyen módon tudomására jut, hogy harmadik személy a felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte vele szemben.

Az Üzletfél a Faktorral szerződéses viszonyának hatálya, illetve bármely tartozásának fennállása alatt ugyancsak köteles a cégbírósági bejegyző végzés kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül tájékoztatni a Faktort az Üzletfél által társaságok létrehozásáról és arról, hogy milyen érdekeltségei vannak, illetve milyen érdekeltségeket létesít más gazdasági társaságokban; vagyona minden irányú változásáról, beleértve a törzstőke vagy az alaptőke leszállítását vagy felemelését, arról, hogy tartozásai 60 napon túlian meghaladják követeléseit; a vezetésében bekövetkezett változásról; saját üzletrész megszerzéséről, valamint arról az esetről, ha a gazdasági társaság vagyonának egy részét másik társaságba viszi be; továbbá köteles a faktorálással érintett gazdasági eseményekkel kapcsolatos dokumentációt, különösen a szállítási, szolgáltatási, vállalkozási szerződéseket és azok módosításait a Faktor részére átadni.

Ha a Faktor az Üzletfél tájékoztatása vagy egyéb módon való tudomásra jutása alapján veszélyeztetve látja kihelyezett pénzeszközei megtérülését, keret- vagy egyedi szerződésekben a Polgári Törvénykönyvben, más jogszabályokban és meghatározott intézkedéseket tehet.

2.1.6. A Faktor jogosult Üzletfeleitől a velük kötött szerződésben foglalt szolgáltatások nyújtása, az Üzletfél kötelezettségeinek ellenőrzése, a Faktor vállalásainak teljesítése érdekében az Üzletfél személyi, betét, hitel és kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást, és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat kérni. Ilyen dokumentumok különösen: az év végi mérleg, a konszolidált mérleg, az üzleti beszámolók, vevő- szállítóállomány kimutatások, esetlegesen alkalmazott biztosítékok alátámasztására vonatkozó dokumentumok.

A szolgáltatott dokumentumoknak az Üzletfél által hitelesített másolatoknak, illetve a Faktor kérése esetén eredetinek, vagy közjegyző által hitelesített másolatoknak kell lenniük. Az Üzletfél saját ügykörében általa készített okiratokról készült másolatokat, illetve eredeti okiratokról általa készített másolatokat jogosult hitelesíteni. A Faktor vagy megbízottja a helyszínen jogosult betekinteni az üzleti könyvekbe és más nyilvántartásokba.

2.1.7. Az Üzletfél nem jogosult a Faktorral kötött szerződések alapján fennálló követeléseit – a Faktor hozzájárulása nélkül – átruházni.

A Faktor jogosult – az Üzletfél hozzájárulása nélkül – az Üzletféllel kötött szerződések alapján fennálló követeléseit harmadik személy részére átruházni. Az átruházásról az Üzletfelet 3 munkanapon belül értesíteni kell.

2.1.8. „Amennyiben valamelyik fél valamely szerződéses jogát nem gyakorolja, ezen joggyakorlás hiánya nem jelenti azt, hogy szerződő fél ezen jogáról lemondott volna. A felek egyikének intézkedése vagy mulasztása sem minősül úgy, hogy lemondott volna bármilyen jogorvoslati igényéről, kivéve, ha az adott fél ezekről írásban, kifejezetten lemondott. A konkrét eseményre hivatkozással tett joglemondás nem értelmezhető folyamatos vagy valamely jövőbeli eseménnyel kapcsolatos joglemondásként.

2.2. Képviselők

2.2.1. Üzleti kapcsolata biztonsága érdekében a Faktor köteles meggyőződni az Üzletfél képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról, üzleti tárgyalások folytatása vagy megbízások teljesítése előtt kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását. A Faktor a képviseleti jogosultság bejelentésénél összeghatárra vonatkozó korlátozást általában nem fogad el. Amennyiben igen, úgy ez csak a Faktor írott nyilatkozatával történhet. Az Üzletfél képviselője csak olyan személy lehet, akinek a képviseleti jogát cégbíróságnál is bejelentették és ezt az aktuális cégkivonattal igazolni tudja, illetve ilyen személy által közvetlenül meghatalmazott alkalmazott.

2.2.2. Az Üzletfélnek írásban kell bejelentenie a képviseleti joggal rendelkezők személyében beálló változásokat és a képviseleti joggal felruházott személy(ek) hiteles aláírás mintáját.

2.2.3. A Faktor jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és az ő aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés nem érkezett meg. Ha az Üzletfél rendelkezésén az aláírásra jogosulatlan, vagy a bejelentett mintától eltérően aláíró személy aláírása van, a Faktor a rendelkezést – az ok megjelölésével – visszaküldi a benyújtónak.

2.2.4. A Faktor az Üzletfél, illetve saját érdekeinek védelme érdekében megkívánhatja a képviselőnek adott meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba, illetve indokolt esetben közokiratba foglalását.

Felszámolás vagy végelszámolás a Faktornál történő bejelentése esetén a bíróság végzésének a Cégközlönyben történt közzétételét kell igazolni, valamint a felszámolást (végelszámolást) végző személy (szervezet vezetőjének) aláírási címpéldányát.

2.2.5. Az Üzletfél a Faktor képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Üzletfél részére a DEBT INVEST Zrt. cégbíróságon aláírásra jogosítottként bejegyzett képviselője ilyenként bemutat.

2.2.6. Faktor pénzügyi szolgáltatási tevékenysége elősegítésére un. „b” típusú, Hpt. szerinti függő ügynököket alkalmaz. Az ügynökök a Faktor nevében, kockázatára és felelősségére nem járhatnak el, készpénz átvételi jogosultságuk nincs.

2.2.7. Az Üzletfél írásbeli kérésére a Faktor vezérigazgatója a Faktor képviselőjének képviseleti jogosultságát megvizsgálja és erről – a megvizsgált okiraton lévő aláírás záradékolásával – igazolást ad.

2.3. Kézbesítés

2.3.1. A Faktor az Üzletfélnek szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat az Üzletfél által megadott címre küldi. Ilyen cím hiányában a Faktor az Üzletfél általa ismert címére, illetve telephelyére küldi az iratokat. Az Üzletfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károk és többletköltségek az Üzletfelet terhelik, és azonnal esedékessé válnak. Amennyiben a Faktornak egyáltalán nem áll rendelkezésére cím, az értesítés elmaradásából származó károkért a Faktor nem felel.

Az Üzletfél írásbeli kérésére és felelősségére a Faktor a levelezést visszatarthatja.

A Faktor az Üzletfél részére a pénzügyileg teljesült ügyletekről szóló elszámolás, a Faktor Internetes honlapján (www.debt.hu) – külön igényelhető jelszó segítségével használható – HomeFaktoring rendszerén keresztüli kinyomtatását lehetővé teszi. Az Üzletfél részére postai, vagy egyéb úton már eljuttatott cégszerűen aláírt elszámolás tekintetében a HomeFaktoring rendszerből kinyomtatott elszámolást Faktor – külön cégszerű aláírás nélkül – magára nézve kötelező érvényűnek és hitelesnek ismeri el.

2.3.2. A Faktor az Üzletfélnek szóló iratokat, értesítéseket nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy Faktor kézjeggyel ellátott példánya a Faktor birtokában van, vagy pedig ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja.

Az Üzletfelek széles körének kiküldendő értesítés esetében a körlevél egyetlen példánya másolata is elegendő az elküldés igazolására. Az előzőekben meghatározott szabályok nem vonatkoznak az értékpapírokra, a limitcsökkentést, -törlést, illetve egyéb, a felek számára jogot, kötelezettséget keletkeztető, törlő, ezek mértékét megváltoztató tartalmú levelekre, amelyeket jellegüknek megfelelően fokozott biztonsággal kell kezelni.

2.3.3. A szokásos postai idő elteltével a Faktor jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Üzletfél megkapta. Szokásos postai időnek a Faktor 5 naptári napot vesz figyelembe.

2.3.4. A Faktor részére szóló írásos küldeményeket a Faktor székhelyére kell küldeni.  Esetenként a Faktor az Üzletfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről. Az átvétel igazolásának minősül, ha a küldemény másolatát a Faktor bélyegzőlenyomatával és aláírásával látja el.

2.3.5. A Faktor nem felel azokért a károkért, amelyek a postai úton történő kézbesítés hibáiból erednek.

2.3.6. A Faktor váltót, csekket, egyéb értékpapírt és egyéb értéket – az Üzletfél eltérő rendelkezése hiányában – a tőle elvárható gondossággal megválasztott módon továbbítja. A továbbítás az Üzletfél költségére és kockázatára történik.

2.4. Írásbeliség

2.4.1. Mind a Faktor, mind az Üzletfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. A Faktor jogosult az Üzletfél rendelkezését annak végrehajtása előtt, az Üzletfél költségére megerősíttetni.

Írásbelinek minősül az egymásnak levélben, vagy faxon küldött értesítés, üzenet, megbízás, szerződés. A nem írásbeli közléseket egyidejűleg írásban meg kell erősíteni, azok az írásbeli megerősítéssel válnak hatályossá.

2.4.2. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél 1 munkanapon belül köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

2.4.3. A Faktor az Üzletfél telefaxon adott megbízásait jogosult megerősíttetni. A telefaxon, telefonon érkezett és teljesített megbízásokat minden esetben az Üzletféltől származónak kell tekinteni.

2.4.4. Az Üzletfél felel minden olyan kárért, amely a telefon-, távíró-, telefax- vagy telexkapcsolat továbbá számítógép-hálózaton történő kommunikáció során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye.

2.4.5. A Faktor fenntartja magának azt a jogot, hogy biztonsági okokból a telefon, távíró, telefax vagy telex, e-mail útján beérkezett megbízást a saját belátása szerint visszautasítsa – a 2.4.3. pontban foglaltak kivételével – és ezzel kapcsolatban a Faktor felelősségét kizárja. A visszautasításról az Üzletfelet 1 munkanapon belül értesíteni kell.

2.5. A Faktor szolgáltatásainak ellenértéke

2.5.1. Az Üzletfél a Faktor szolgáltatásaiért az Üzletféllel megkötött engedményezési keretszerződésben és annak mellékleteiben, továbbá a Hirdetményben meghatározott díjakat és költségeket tartozik fizetni.

2.5.2. A Faktor jogosult az Üzletszabályzatban és a Hirdetményben meghatározott szolgáltatások ellenértékét a már megkötött szerződések tekintetében is megváltoztatni. A szolgáltatás ellenértékének változása csak az értesítés utáni időre vonatkozhat. A szolgáltatások ellenértékének megváltoztatása esetén követendő eljárásról a Faktor és az Üzletfél a szerződésben eltérhet.

2.5.3. A Faktor a faktordíjat és az ügyleti kamatot maga állapítja meg. Ellenkező kikötés hiányában a Faktornak jogában áll a szerződésben kikötött faktordíjat és kamatot megváltoztatni. A változtatás írásba foglalt szerződésmódosítással történhet. A módosítás Üzletfél általi elutasítása a szerződés azonnali hatályú felbontását jelenti. A kamatmérték változása csak az értesítés utáni időre vonatkozhat.

2.5.4. Faktor a Kötelezett általi előtörlesztés esetére faktordíj minimumot állapít meg és érvényesít. Faktor a Kötelezett általi előtörlesztés (a számlán szereplő fizetési határidőt megelőző időpontban történt teljes összegű pénzügyi teljesítés) esetén az egyes ügyletek lezárásánál a finanszírozási futamidőre vonatkozó faktordíjat megállapítja és összehasonlítja a faktordíj minimum alapján számolt faktordíjjal. Amennyiben a faktordíj összege nem éri el a faktor díj minimum alapján számolt összeget, akkor Faktor a faktordíj minimum összegét számítja fel. A faktordíj minimum összegét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza.

2.5.5. A Faktornak járó ellenérték megfizetése úgy történik, hogy annak összegét a szerződésben rögzített esedékességkor a Faktor az Üzletfélre terheli.

2.5.6.   Faktor – amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik – a neki járó ellenértéket jogosult a soron következő, Üzletfélnek kifizetendő (átutalandó) összegből visszatartással beszedni.

2.5.7. Az Üzletfél megbízása alapján történő teljesítés esetében felmerülő külföldi bankköltség viselését nemzetközi szokványok szabályozzák.

2.5.8. A Faktor információ adását díj fizetéséhez kötheti, amelynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza. A Faktor jogosult az információt mindaddig visszatartani, amíg neki a díjat meg nem fizették.

2.5.9. A kamatokat – eltérő rendelkezés hiányában – naptári napokra a következő képlet alapján kell kiszámítani:

tőke összege x kamatláb %-ban x naptári napok száma

36000

               2.5.10. A banki szünnap kamatnapnak számít.

2.5.11. Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén – ha a szerződés, vagy az Üzletszabályzat, vagy a Hírdetmény kifejezetten eltérően nem rendelkezik – a Ptk-ban megjelölt mértékű késedelmi kamatot kell fizetni.

2.5.12. Az Európai Unió-s jogharmonizáció következtében a Faktor által felszámított díjakat és költségeket – a kamat kivételével – ÁFA fizetési kötelezettség terheli. A szerződésben, illetve Hirdetményben feltüntetett díjak és költségek nettó módon kerülnek megjelölésre.

 3. Adatvédelem adatkezelés

3.1. A Faktor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és Hpt. rendelkezései szerint az Üzletfélnek a Faktorhoz benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá minden, bármely formában létrejött személyes adatait nyilvántartja, kezeli, feldolgozza, kockázatelemzési és -mérséklési célokra, továbbá az Üzletféllel történő elszámolás céljából, és a Szerződésben a Felek részéről felmerülő kötelezettségek és jogosultságok igazolására.

3.2. A Faktor a banki és üzleti titokként kezelendő adatokba csak jogszabályban meghatározott esetekben és az Üzletfél meghatalmazása alapján enged betekintést. Az Üzletfél felhatalmazza a Faktort, hogy a jelen pontban meghatározott adatait hitel- és ügyfél minősítési, valamint ellenőrzési célokra a vele szerződéses kapcsolatban álló hitelbiztosító, vagy a hitelbiztosító által kijelölt hitelminősítő cég részére átadja.

3.3. A Faktor jogosult a saját üzleti helyiségeiben megjelenő személyek, Üzletfelek, képrögzítő eszközzel történő megörökítésére és a készített kép tárolására, felhasználására kizárólag elszámolási, biztonsági okokból.

3.4. A Faktor a telekommunikációs hálózaton keresztül megbízást adó Üzletfél adatait és magát a kommunikációt teljes részletességgel rögzítheti és tárolhatja, ideértve az Üzletféllel telefonon folytatott beszélgetéseket is. Az ily módon rögzített információ felhasználására a Faktor kizárólag elszámolási és biztonsági okból jogosult.

3.5. A Faktor harmadik személyek által, vagy azok közreműködésével nyújtott szolgáltatásokat ajánlhat fel az Üzletfélnek. Amennyiben az Üzletfél ilyen szolgáltatásokat igénybe vesz, az egyúttal a Faktornak az Üzletfél általi felhatalmazását is jelenti, hogy ezen szolgáltatásnak az Üzletfél részére történő biztosításával, a Faktor és a harmadik személy, továbbá az Üzletfél és a harmadik személy közötti elszámoláshoz szükséges minden információt a Faktor a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogosan továbbíthat ennek a harmadik személynek, és a harmadik személlyel szembeni elszámolás céljaira az ehhez szükséges adatokat felhasználhatja.

3.6. A Faktor az Ügyféllel kötött szerződésekből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez és jogosultságának gyakorlásához rendszeresen magas színvonalon képzett szakértő harmadik személyek közreműködését veheti igénybe. A Hpt. rendelkezései szerint ezen harmadik személyeknek történő, banki és üzleti titoknak minősülő adatok átadása nem jelenti a bank- és üzleti titok megsértését.

3.7. Az Üzletfélnek joga van megismerni minden olyan adatot, melyet a Faktor vele kapcsolatosan nyilvántart, kezel, továbbít. Az Üzletfél írásbeli kérésére a Faktor minden, az Üzletfél személyére és szerződéseire vonatkozóan nyilvántartott, kezelt, továbbított adatot írásban közöl az Ügyféllel. A Hpt. szerint az Üzletfél jogosult bármely, a számlájára vonatkozó szerződési feltételről, ideértve a Faktor Üzletszabályzatába foglalt Üzleti Feltételeiről, és a mindenkor aktuális Hirdetményről, az egyes kondíciók számítási módjáról tájékozódni. A dokumentumok egy példányát az Üzletfél kérésére a Faktor ingyenesen az Üzletfél rendelkezésére bocsátja.

3.8. A Faktor a Hpt. rendelkezései szerint eljárva, időről időre hirdetési célokból közvetlen levél (direct mail) útján értesíteni kívánja az Üzletfelet – az adott szerződésben foglalt jogviszonyon kívül eső – termékeiről. Az Üzletfél a vele kötött szerződéseiben, vagy bármely későbbi alkalommal tett nyilatkozatával kizárhatja ilyen közvetlen értesítés küldését.

 4. A szerződéseket biztosító mellékkötelezettségek

 4.1. A Faktor a szerződések teljesítésének biztosítása, kockázatának csökkentése érdekében elsősorban az Üzletfél egyéb, a Faktoron kívüli tevékenysége árbevételének rá történő engedményezését igényelheti.

4.2. A Faktor jogosult a Ptk-ban foglalt szerződést biztosító mellékkötelezettségek alkalmazására.

5. Faktoring ügyletek

5.1. Az Üzletfél követeléseinek a Faktor részére való átruházásáról és leszámítolásáról szóló faktoring szerződések alapján a Faktor megvásárolja a követeléseket, átvállalhatja a kötelezettek fizetésképtelenségével kapcsolatos kockázatot, valamint elláthatja a követelések további nyilvántartását és érvényesítését.

5.2. Faktoring szerződés tárgyául kizárólag olyan követelések szolgálhatnak, amelyek átruházását jogszabály nem zárja ki, amelyekkel szemben a kötelezettek sem ellenkövetelést nem érvényesíthetnek, sem pedig kifogást nem támaszthatnak. A faktorált tételek esetében Faktor 15 napnál rövidebb előfinanszírozási futamidőt nem vállal.

5.3. Az Üzletfél köteles a követelések érvényesítésében adatok szolgáltatásával, a követelésekkel kapcsolatos okiratok átadásával és minden egyéb szükséges módon közreműködni, köteles Faktort 1 munkanapon belül értesíteni, ha a kötelezett az engedményezett számlakövetelés kifizetése kapcsán bármilyen kifogással élt.

5.4. Az Üzletfél haladéktalanul köteles megfizetni Faktornak azokat az összegeket, amelyeket a kötelezett – a követelésnek a Faktorra való átruházása ellenére – részére fizetett meg.

5.5. A Faktor 1 munkanapon belül tájékoztatja az Üzletfelet, ha a kötelezett megtagadja a fizetést. A Faktor a követelés általa történő érvényesítése esetén az Üzletféllel együttműködve jár el. Az Üzletfél a követelés érvényesítésének bármely szakaszában jogosult, illetve esetlegesen köteles a kötelezett helyett fizetni. Ebben az esetben a Faktor köteles a követelést és az azzal kapcsolatban birtokában levő valamennyi iratot az Üzletfél részére visszaszolgáltatni.

5.6. A Faktor – amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik – jogosult késedelmi kamattal és az igényérvényesítés során felmerült költségekkel megnövelve visszaterhelni az Üzletfélre a megelőlegezett összeget, ha a kötelezett nem teljesíti a követelés Faktornak való megfizetését. A visszaterhelés kezdő időpontja a kötelezett által elismert fizetési határidő, illetve az az időpont, mikor ismertté válik, hogy a kötelezettől további teljesítés nem várható. A visszaterhelés során alkalmazott azonnali beszedés (inkasszó) esetében Faktor nem köteles Üzletfelet előzetesen tájékoztatni.

Ugyanez a jog illeti meg a Faktort akkor is, ha az Üzletfél megtévesztette, vagy ha az Üzletfél Faktor értékelése szerinti pénzügyi helyzete bizonytalanná teszi Faktor, szerződésben biztosított visszkereseti jogának érvényesítését.

5.7. Amennyiben a Faktor szolgáltatása nyújtásához előírt feltételek bármely okból nem teljesülnek és ezáltal a szolgáltatás nem valósul meg, Faktor – ez irányú döntését követően – a rá átruházott követelést visszaengedményezi az Üzletfél részére, melyről írásban értesíti a kötelezettet.