ÜZLETSZABÁLYZAT

I. Általános üzleti szabályok

Hatálybalépés időpontja: 2018. október 1.

1. Az üzletszabályzat hatálya

A DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zártkörű Részvénytársaság (székhely: North Point Center Irodaház – 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66, B rész, V. emelet, cégjegyzékszám:  01-10-044218, továbbiakban: Társaság) a jelen Üzletszabályzatban rögzített tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által 1999. január 8. napján kiadott 2197/1998/F számú, valamint 2010. április 14. napján kelt EN-I-223/2010. számú tevékenységi engedélye alapján végzi.

Az Üzletszabályzat a Társaság és Ügyfelei között létrejött

 • hitelé- és pénzkölcsön nyújtása és
 • le nem járt vagy lejárt követelések megvásárlása

ügyletek általános feltételeit tartalmazza, rendelkezései a szerződő felekre külön kikötés nélkül is kötelezőek, de azoktól az egyes szerződésekben a Felek közös megegyezéssel el is térhetnek. Az engedményezés illetve követelésvásárlás útján a Társaságra átszálló, vagy a Társaság által követelésvásárlás vagy állomány-átruházás útján megszerzett – hitel- vagy kölcsönszerződés, illetve más pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kockázatvállaláson alapuló – követelések esetében a jelen Üzletszabályzat rendelkezései kizárólag akkor alkalmazandóak a megszerzett követelésekre, amennyiben a megszerzett követelések kötelezettjei azt kifejezetten elfogadják, vagy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban Hpt.) 17/A. § (5) bekezdése alapján úgy kell tekinteni, hogy az átruházással összefüggésben módosuló szerződési feltételeket a megszerzett követelések kötelezettjei tudomásul vették.

1.1. Az Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél az a jogi személy, egyéb szervezet és természetes személy, aki részére a Társaság tevékenységi körébe tartozó szolgáltatást nyújt.

1.2. Társaság tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között végzi.

1.3. A Társaság és ügyfelei között létrejövő jogviszony tartalmát az egyes szerződések határozzák meg. Az egyes szerződésekben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat feltételei az irányadók.

1.4. A Társaság az üzleti szolgáltatás kapcsán alkalmazott kondíciókat időről időre tájékoztatóban (a továbbiakban: Hirdetmény) teszi közzé. A Hirdetmény a megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezik.

1.5. Az Üzletszabályzat nyilvános, azt az ügyfelek a központi ügyintézés helyén az üzleti órákban, illetve az üzletkötőknél azok üzleti tevékenységének időtartama alatt megtekinthetik.

A hivatalos üzleti idő:
Hétfőtő-csütörtökig  8.30-17 óráig
Pénteken 8.30-15 óráig

A pénztár nyitvatartási ideje:
Hétfőtől-csütörtökig 9.00-16 óráig
Pénteken 9.00-14 óráig

A Társaság az Ügyfél kérésére az Üzletszabályzatot a 6.6. pontban foglaltak szerint megküldi.

2. Ügyfélkapcsolat, képviselet, aláírás

2.1. Az üzleti kapcsolatok biztonsága érdekében a Társaság köteles meggyőződni az Ügyfél személyazonosságáról, illetve az Ügyfél képviseletében eljáró személyek jogosultságáról, kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását.

2.2. A személyazonosság igazolásához az alábbiak szükségesek:

Jogi személy esetén:
Cég neve, cégforma, székhely/telephely, adószám, cégbírósági regisztráció száma, cégbejegyzés kelte. A jogi személy képviseletében eljáró aláírási címpéldánya. Az Ügyfél 30 napnál nem régebbi cégkivonattal eleget tesz a személyazonossága igazolásának.

Egyéb szervezet esetén:
Szervezet neve, forma, székhely/telephely, adószám, nyilvántartási száma, nyilvántartó szervezet/hatóság és a nyilvántartásba vétel napja. Egyéb szervezet képviseletében eljáró képviseleti jogának igazolása.

Természetes személy esetén:
Családi és utónév, leánykori név, lakcím, születési hely és idő, anyja leánykori családi és utóneve, állampolgársága. A természetes személyek személyi igazolványuk bemutatásával személyazonosságukat igazolják.

2.3. Az Ügyfél a Társaság képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket a Társaság vezetője, vagy megbízottja ilyenként bemutat. Az üzletkötők a Társaságtól kapott meghatalmazásuk ügyfél kérésére történő bemutatásával igazolják képviseleti jogosultságukat.

2.4. Az ügyfél részéről a szerződéseket cég esetén az aláírási címpéldány szerint képviseletre jogosult írhatja alá. Magánszemély esetén a szerződő fél kötheti csak meg a szerződéseket. A Társaság részéről a szerződéseket a Társaság vezetője, egyéb képviseletre feljogosított személyek, illetve az általa meghatalmazott írhatja alá.

2.5. A Társaság az aláírásra jogosultságot gondosan vizsgálja és jogosulatlan aláírás esetén a szerződéskötéstől visszalép. Az ilyen okból való nem teljesítésből az Ügyfélnél keletkezett kárért teljes egészében az Ügyfél a felelős. A Társaság nem felel az olyan hamis aláírás következményeiért, amelynek hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni.

3. Szerződés, együttműködés, ügyfél tájékoztatás, ügyféllel való kapcsolattartás módja

3.1. A Társaság és az Ügyfél tartoznak szerződéses kapcsolataikban együttműködni, ennek megfelelően az ügylet szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, az azokban bekövetkezett változásokról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni. Tartoznak továbbá az ügylettel összefüggő egymáshoz intézett kérdésekre ésszerű időn belül válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, mulasztásokra felhívni.

3.2. Az Ügyfél haladéktalanul köteles értesíteni a Társaságot, ha személyüket vagy jogi státuszukat, tulajdonosi szerkezetüket érintő lényeges változás történt, elnevezése, címe, képviselője megváltozott. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli.

3.3. A Társaság az Ügyfeleknek címzett értesítéseket, leveleket, számlákat stb. az Ügyfél által szerződésben, vagy ettől eltérően írásban megadott címre küldi. Az Ügyfél részére szóló küldeményeket a Társaság nem köteles ajánlottan, vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkező bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést kézjeggyel ellátott postakönyv, feladójegyzék vagy feladóvevény, illetőleg fax küldés esetén a gépi visszaigazolás a Társaság birtokában van. A szokásos postai kézbesítési idő (öt munkanap) elteltével a Társaság jogosult úgy tekinteni, hogy az írásos értesítést az Ügyfél megkapta.

3.4. Az Ügyfélnek a Társaság részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, amelyet a Társaság a központi ügyintézés helyeként megadott. Az Ügyfél a kölcsön tőke és kamattörlesztését és egyéb, a szerződéshez kapcsolódó összegeket a Társaság által írásban megadott számlára köteles fizetni. Amennyiben az Ügyfél nem a megadott számlára fizet, az ebből eredő hátrányokért teljes egészében az Ügyfél a felelős.

Ez nem vonatkozik arra az esetre, amikor az Ügyfél a Társaság pénztárába teljesíti fizetési kötelezettségét.

4. Felmondás, megszüntetés

4.1. A szerződés felmondását minden esetben írásban, a felmondás okának megjelölésével kell az érintett féllel közölni. A Társaság jogosult bármely időpontban azonnali hatályú felmondással élni – többek között -, ha az Ügyfél súlyos szerződésszegést – különösen: kölcsöntörlesztés, vagy biztosítás nem fizetése, adatszolgáltatás elmulasztása – követett el, vagy valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon a Társaságot megtévesztette.

4.2. A Társaság üzletszabályzatát a felmondás hatályba lépésétől az elszámolás teljes lezárásáig terjedő időtartam alatt is alkalmazni kell.

5. Felelősség és titoktartás

5.1. A Társaság üzleti tevékenysége során mindenkor az Ügyfelek érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges – legteljesebb figyelembe vételével és az elvárható gondossággal jár el.

5.2. A Társaság nem felel az erőhatalomból (vis maior), belföldi, vagy külföldi hatóság rendelkezéséből, vagy a Társaság működésének megzavarásából eredő kárért. Érvényes ez arra az esetre is, ha a Társaság jelentős ok miatt korlátozza működését.

5.3. A Társaság a szerződések megkötése érdekében jogosult nem a Társaság alkalmazottjaként működő üzletkötőt, vagy függő ügynököt igénybe venni. Az üzletkötő tevékenységéért a Társaság felelősséggel tartozik. Ha az üzletkötő felelősségét jogszabály, vagy az Üzletszabályzat korlátozza, a Társaság felelőssége ehhez igazodik.

5.4. A Társaság az Ügyféllel létesített kapcsolatával összefüggően – az Ügyfél gazdálkodására, vagyoni helyzetére, személyi körülményeire, vagy a Társasággal kötött szerződéseire vonatkozóan – tudomására jutott adatokat banktitokként, illetve üzleti titokként kezeli. Az üzleti titkokat az üzleti kapcsolatok megszűnése után is megőrzi, azokról harmadik fél részére – kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket – csak az Ügyfél kifejezett, a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölő, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása, illetve rendelkezése alapján ad felvilágosítást.

5.5. Nem jelenti az üzleti titok sérelmét mindazon adatszolgáltatás, amelyet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény kifejezetten ilyennek minősít.

6. Kamatok díjak, jutalékok, költségek

6.1. Kamat

Az Ügyfél a Társaság pénzkölcsön nyújtási szolgáltatásáért kamatot fizet (vásárolt követelés esetén az eredeti kölcsönszerződésben meghatározott kamatok, késedelmi kamatok és díjak az irányadók). A szerződésben a tőketartozás és a folyamatosan fizetendő kamat elkülönítetten kerül kimutatásra.

A felszámított kamat számításának módja:
tőketartozás x éves kamat % x naptári napok száma/36000

Az Ügyfél fizetése előbb a költségekre, kamatra, majd a maradó összeg a tőke csökkentésére fordítódik.

A kamatok, díjak jutalékok és egyéb költségek aktuális mértékét a Társaság Hirdetménye tartalmazza.

A Társaság jogosult a kamat mértékét a szerződések futamideje alatt is változtatni az alábbiak szerint.

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó ügyfelekkel megkötött szerződések esetén kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt az Ügyfél számára kedvezőtlenül csak akkor jogosult a Társaság, ha az egyedi szerződésben külön pontban meghatározott feltételek vagy körülmények ezt indokolttá teszik. A szerződés kamatot, díjat érintő – az Ügyfél számára kedvezőtlen – módosítását a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően a Társaság köteles közzétenni.

A szerződést a Társaság nem jogosult egyoldalúan módosítani új díj vagy költség bevezetésével, illetőleg az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási módjának Ügyfél számára kedvezőtlen megváltoztatásával.

Az Ügyfél Hirdetményben történő tájékoztatása során a Társaság biztosítja, hogy megállapítható legyen, melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben változik és a módosítás okait is a Társaság Ügyfelei számára elérhetővé teszi.

A Társaság az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan jogosult módosítani az ügyféllel kötött szerződés feltételeit.

6.2. Hitelvizsgálati díj

Az Ügyfél a szerződés megkötésekor hitelvizsgálati díjat fizet. A hitelvizsgálati díj a finanszírozás összegére vonatkozik és %-ban kerül megadásra. A hitelvizsgálati díj aktuális mértékét a mindenkor érvényes Hirdetmény tartalmazza, amelytől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek.

A hitelvizsgálati díj számítása:

Pénzkölcsön nyújtása esetén:
Kölcsön összege x hitelvizsgálati díj %/100

Amennyiben a szerződést más ügyfél folytatja (vállalja át), az új ügyfélnek a hitelvizsgálati díjat meg kell fizetnie.

6.3. Kezelési költségek

Az Ügyfél az általa kezdeményezett szerződésmódosítás esetén, ide értve az idő előtti lezárás esetét is, a tőketartozásra vetített kezelési költségeket (Szerződésmódosítási díj, Előtörlesztési díj) fizet.

A kezelési költség mértékét a mindenkor érvényes Hirdetmény tartalmazza.

6.4. Késedelmi kamat

Az Ügyfél fizetésének időpontja a Társaság megadott bankszámláján való jóváírás, vagy készpénzben történő fizetés esetén a pénztárba történt befizetés napja. Amennyiben ez a nap a fizetési határidő utáni nap, a késedelmes napokra az Ügyfél a mindenkori jogszabályoknak megfelelő késedelmi kamatot fizet.

A fogyasztó késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a hitelező legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot számíthat fel a fogyasztóval szemben, amely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke.

A késedelmi kamat számítása:
Fizetési kötelezettség x késedelmi kamat % x késett naptári napok száma/36000

6.5. Egyéb fizetési kötelezettségek

Az Ügyfél köteles megtéríteni a Társaságnak a követelések behajtásával kapcsolatos költségeket. Ezen költségeket a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI.10.) IM rendelet tartalmazza és Társaság a jelen pontban nevezett IM rendeletben meghatározott mértékig érvényesíti azokat az Ügyfelek felé.

6.6. Igazolások, dokumentumok díjai

Amennyiben az Ügyfél valamilyen igazolás kiállítását, vagy dokumentum másolatának megküldését igényli a Társaságtól, azt a Társaság által a mindenkor érvényes Hirdetményben közétett díjak, illetve költségek előzetes megtérítését követően teljesíti.

7. Az ügyfél hitelképességének vizsgálata

A szerződéskötést megelőzően az Ügyfél hitelképességét vizsgálni kell. A hitelképesség vizsgálatához minimálisan az alábbiakat kell az ügyféltől bekérni:

a. Társaságok esetén:

– előző évi mérleg, aktuális főkönyvi kivonat
– társasági szerződés, módosításokkal
– 30 napnál nem régebbi cégkivonat
– aláírási címpéldány
– adóbejelentkezési lap
– bankszámlaszerződés és aláíró karton
– 1 évnél rövidebb ideje működő társaság esetén főkönyvi kivonat és utolsó 10 bankszámla kivonat

b. Egyéni vállalkozók esetén:

– vállalkozói igazolvány
– személyi igazolvány, vagy útlevél
– előző két évi szja bevallás
– adóbejelentkezési lap
– bankszámlaszerződés és aláíró karton
– 1 évnél rövidebb ideje működő vállalkozó esetén a működést megalapozó szerződések, üzleti terv

A bekért adatok alapján, amennyiben szükséges, további információk kérhetők. A Társaság jogosult az ügyfélvizsgálat keretében helyszíni bejárást is végezni. A hitelképesség vizsgálatához szükséges adatok eltitkolása, az adatszolgáltatás megtagadása, vagy félrevezetés a Társaság finanszírozástól való elzárkózását vonja maga után.

A Társaság mindennemű indoklás vagy tájékoztatás nélkül, továbbá mindenféle kártérítési vagy egyéb megtérítési igény teljes kizárása mellett megtagadhatja a finanszírozás nyújtását.

Az ügyfelek vizsgálatakor az Ügyfél- illetve partnerminősítési Szabályzatot kell alkalmazni.

8. Biztosítékok és kezelésük

8.1. Az ügyfél részéről biztosíték nyújtása lehet a szerződéskötés feltétele.

8.2. A biztosítékok fajtái az alábbiak:

a. Zálogjog (jelzálog vagy kézizálog)

– ingatlanon
– ingón (egyedi vagy teljes vagyon körülírással)
– jogon
– követelésen (egyedileg, vagy körlírással, beleértve a fizetési számla-követelést, a biztosításból származó pénzkövetelést, továbbá a zálogjoggal terhelt követelésből befolyó pénzt, amely óvdékolható)

b. Óvadék

– pénz
– tőzsdei, vagy egyéb nyilvánosan jegyzett piaci árral rendelkező értékpapír,
– fizetési számla-követelés
– kezességvállalás

c. Garancia (banki, vagy egyéb cég által nyújtott)

d. Kezességvállalás

e. Azonnali inkasszó jog bankszámla felett

Az ingatlanzálogjogot az ingatlan nyilvántartásba, míg az ingóságokon, jogokon, követelésen alapított zálogjogokat az új hitelbiztosítéki nyilvántartásba kell bejegyezni.

– óvadék
– jelzálog ingó, ingatlan tárgyakon
– jelzálog jogokon
– jelzálogjog követeléseken
– kézizálog jog ingóságokon
– azonnali inkasszó jog bankszámla felett
– garancia (banki, vagy egyéb cég által nyújtott
– kezességvállalás

A Társaság fenntartja magának a jogot egyéb biztosítékok és több biztosíték egyidejű kikötésére is.

8.3. A Társaság jogosult beszámítani az Ügyféllel szemben őt terhelő fizetésekbe az ügyfél tartozásait mindaddig, amíg a saját követeléseit ki nem elégítette, még akkor is, ha követelései nem ugyanabból a jogviszonyból fakadnak.

8.4. Az Ügyfél köteles gondoskodni a Társaság javára biztosítékul kikötött vagyontárgyak és jog fenntartásáról, megőrzéséről és állagmegóvásáról, a biztosítékul szolgáló követelések érvényesítéséről. A biztosíték értékében, értékesíthetőségében bekövetkezett változásokról az Ügyfél köteles a Társaságot haladéktalanul tájékoztatni. Szükség esetén az Ügyfél köteles a biztosítékul állított elhasználódott, vagy értékesített vagyontárgyakat pótolni az eredeti értéken.

8.5. A Társaság jogosult a helyszínen is ellenőrizni, hogy a követelésének fedezete és biztosítéka megfelelő-e, továbbá, hogy a biztosítékul lekötött vagyontárgyakat az ügyfél rendeltetés-szerűen kezeli, üzemelteti, megőrzéséről gondoskodik.

8.6. Ha az Ügyfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit, a Társaság. jogosult a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő módon érvényesíteni bármely biztosítékból eredő jogát.

9. Biztosítás

9.1. Társaság és az Ügyfél közötti szerződés létrejöttének feltétele, hogy az Ügyfél tudomásul vegye a szerződés tárgyát képező vagyontárgyra, saját költségére kötendő biztosítás szükségességét.

A megkötendő biztosítások:

– ingatlan és gépek-berendezések esetén: vagyonbiztosítás
– gépjármű esetén: kötelező biztosítás, valamint lopás- és totálkárra is kiterjedő teljes körű casco biztosítás

9.2. A casco-t és a vagyonbiztosítást oly módon kell megkötni, hogy a Társaság részéről a biztosítás folyamatossága ellenőrizhető legyen. Ennek érdekében a biztosítások megkötését elsősorban a Társasággal szerződött biztosítás közvetítő bróker cég (ha van ilyen) közreműködésével kell végrehajtani. A biztosítás díjának Ügyfél részéről történő folyamatos fizetését a Társaság folyamatosan ellenőrzi. Kölcsön esetén a szerződő fél az ügyfél, köteles a fedezetül lekötött vagyontárgy(ak) teljes értékére – ha még ilyen szerződést nem kötött – a kölcsön összege és járulékai erejéig és annak megfizetéséig vagyonbiztosítási szerződést kötni, és köteles a biztosítási szerződést, a jogosult részére megküldeni. A biztosítási szerződésnek utalnia kell arra, hogy a biztosított vagyontárgyat a jogosult jelzálogjoga terheli, és a jelzálogul lekötött vagyontárgy értékcsökkenése vagy elpusztulása esetén járó biztosítási összeg, kártérítés, vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés a zálogtárgy helyébe lép, vagy a zálogfedezet kiegészítésére szolgál.

9.3. A biztosítások nem fizetése súlyos szerződésszegésnek minősül és a szerződés azonnali felmondását vonja maga után. A szerződés azonnali felmondásából eredő kárt teljes egészében az Ügyfél viseli.

9.4. A Társaság egyedi engedélyével a biztosításokat megkötheti az Ügyfél közvetlenül is, azonban a biztosítási szerződésnek utalnia kell arra, hogy a biztosított vagyontárgyat a jogosult jelzálogjoga terheli, és a jelzálogul lekötött vagyontárgy értékcsökkenése vagy elpusztulása esetén járó biztosítási összeg, kártérítés, vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés a zálogtárgy helyébe lép, vagy a zálogfedezet kiegészítésére szolgál.

A biztosítási díjak fizetésének folyamatosságát ez esetben is folyamatosan bizonyítani kell a Társaság részére. Amennyiben az Ügyfél a díj fizetésének folyamatosságát nem igazolja, a Társaság úgy tekinti, hogy a zálogtárgyra nincs biztosítás, és ez eset súlyos szerződésszegésnek minősül annak összes konzekvenciájával.

10. Hatályba lépés

10.1. Jelen Üzletszabályzat hatályos, melynek rendelkezései – ide értve az elválaszthatatlan részét képező üzletági Általános Szerződési Feltételeket is – a hatályba lépését követően keletkezett és az ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokra teljes körűen kell alkalmazni. amennyiben a Felek ezt a szerződésben kikötötték.

10.2. A jelen Üzletszabályzat – mely a korábban hatályos Üzletszabályzat módosított, a pénzkölcsön nyújtás pénzügyi szolgáltatás szabályozásával kiegészített változata – annak hatálybalépése előtt megkötött szerződésekre vonatkozóan az érintett Ügyféllel szemben akkor válik hatályossá, ha annak tartalmát – a rá vonatkozó részében – az Ügyfél (ide értve az esetleges zálogkötelezettet illetve a kezest is) kifejezetten, vagy ráutaló magatartással elfogadta. Ráutaló magatartással történő elfogadásnak tekintik a Felek, ha az Ügyfél a megváltozott Üzletszabályzattal szemben, annak közlésétől számított 30 napon belül kifogást a Társaság felé írásban nem tesz. Ha az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot nem fogadja el, azt a felek a szerződés felmondásának tekintik. Ez alól a Társaság kivételt tehet, és az Ügyfél írásbeli értesítésének kézhezvételét követő 15 naptári napon belül jogosult meghatározni tételesen a felmondott szerződések körét.

10.3. A Társaság az Üzletszabályzatot az Ügyfelei kérésére, részükre ingyenesen rendelkezésére bocsátja, valamint azt az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségekben megtekintés céljából kifüggeszti, és a Társaság internetes honlapján (debt.hu) megjelenteti. A Társaság kívánságra bárkinek – legfeljebb a postaköltségek felszámításával – megküldi jelen Üzletszabályzatot, függetlenül attól, hogy üzleti kapcsolat már létesült-e közöttük.

10.4. A Társság az Üzletszabályzat változásáról legalább 15 naptári nappal korábban értesíti Ügyfeleit oly módon, hogy azt a 1.3. pontban meghatározottak szerint hozzáférhetővé teszi. A Társaság indokolt esetben előzetesen levélben is értesíti Ügyfelét az Üzletszabályzat megváltozásáról.

II. A pénzkölcsön nyújtásának specifikumai

A Társaság pénzkölcsön nyújtását az alábbi esetekben végzi:

 • Új hitel nyújtása fogyasztónak nem minősülő ügyféllel történt megállapodás alapján;
 • Kölcsönnyújtásnak minősülő, nem lejárt és jól teljesítő, fogyasztónak nem minősülő ügyféllel szembeni követelések megvásárlása.

1. Pénzkölcsön nyújtás

1.1. A Társaság az Ügyféllel kötött kölcsönszerződés alapján a szerződésben meghatározott célú pénzkölcsönt nyújt az ügyfélnek (természetes, vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság) a szerződésben meghatározott feltételekkel. A kölcsönszerződésben, az ahhoz kapcsolódó általános szerződési feltételekben nem rögzített kérdésekben a jelen üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. A Társaság a kölcsönnyújtás üzletághoz kapcsolódó aktuális üzleti feltételeit az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében hirdetmény útján teszi az ügyfelek számára hozzáférhetővé.

1.2. A Társaság a kölcsönszerződés alapján a kölcsön összegének nyújtására, az Ügyfél pedig a kölcsönösszeg, valamint annak szerződéses és egyéb kamatai, egyéb költségek megfizetésére köteles.

1.3. A Társaság a kölcsön teljes futamideje alatt, illetőleg annak teljes visszafizetéséig jogosult ellenőrizni azt, hogy a kölcsön fedezet és biztosítékai megvannak-e, a kölcsön visszafizetése biztosított, valamint azt, hogy az Ügyfél a kölcsönt a szerződésben meghatározott kölcsöncélra használta-e fel.

1.4. Az Ügyfélnek a kölcsönszerződésben foglalt kölcsönösszegből még fel nem használt (rendelkezésre tartott) összeg után a mindenkor hatályos hirdetményben meghatározott rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetnie.

1.5. A Társaság a kamatot naptári napokra, a szerződésben meghatározott lejárati időpontokra havonta számolja el.

1.6. A Társaság a jelen üzletszabályzatban, valamint az általános szerződési feltételekben foglalt módon és mértékben jogosult a szerződéses futamidő alatt a kölcsön kamatának a módosítására a I.6.1. pontban foglaltak szerint.

1.7. Az Ügyfél a kölcsön összegét, kamatait és egyéb, kapcsolódó költségeket úgy köteles megfizetni, hogy azt legkésőbb a lejárat napján a Társaság számláján jóváírásra, vagy pénztárában befizetésre kerüljön.

1.8. A Társaság a kölcsön folyósítását megtagadhatja, illetve a szerződést, valamint az annak alapján folyósított kölcsönt azonnali hatállyal lejárttá teheti

– amikor a Ptk. rendelkezései szerint a kölcsön folyósítása megtagadható, illetőleg a kölcsönszerződés azonnali hatállyal felmondható
– ha a kölcsön összegének megállapításakor figyelembe vett adatok (körülmények) a szerződés futamideje alatt jelentősen módosulnak, megváltoznak
– az általános szerződési feltételekben rögzített esetekben

1.9. Természetes személy ügyfél halálával az általa felvett kölcsön összege teljes egészében esedékessé válik, a kölcsön összegének visszafizetésért az örökösök a Társaság felé egyetemlegesen felelnek (de figyelembe véve a Ptk. 7:96. § rendelkezéseiben rögzített korlátozásokat), kivéve ha az Ügyfél örököse – aki e minőségét jogerős hagyatékátadó végzéssel vagy öröklési bizonyítvánnyal igazolta, és amennyiben megfelel a hitelbírálati feltételeknek – az Ügyfél halálát követő 120 napon belül átvállalja a kölcsönszerződésben meghatározott fizetési kötelezettségek változatlan formában történő teljesítését.

A. Általános Szerződési Feltételek pénzkölcsön nyújtása esetén

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi minden, a DEBT-INVEST Zrt. (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 29., cégjegyzékszám:  01-10-044218) – továbbiakban „Hitelező” – által meg kötött ingatlan alapú kölcsönszerződésnek.

1. A kölcsön folyósításának feltételei

 • a kölcsönszerződés és jelzálogjog esetén a jelzálogjogra vonatkozó megállapodások széljegyeinek tulajdoni lappal történt igazolása az adós részéről olyan módon, hogy ne legyen előttük a hitelező jelzálogjogát korlátozó, vagy kizáró bejegyzés, széljegy bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásra
 • az egyéb biztosítéki szerződések aláírása
 • az előírt folyósítási feltételek teljesülése

A Hitelező a kölcsönt a folyósítási feltételek bekövetkezésének igazolását követő két banki napon belül folyósítja átutalással, a megjelölt bankszámlára.

2. Az adós által teljesített fizetések elszámolása, késedelem

2.1. Az adós által teljesített fizetéseket, amennyiben azok nem fedezik a hitelezőnek az adós felé fennálló teljes fizetési kötelezettségét, a hitelező a mindenkor érvényes Hirdetményben meghatározott sorrendben számolja el. A hitelező ettől eltérő elszámolási metodikát is alkalmazhat, erről azonban köteles írásban értesíteni az adóst.

2.2. Az adós amennyiben a lejárat időpontjára, illetőleg a rész és kamatfizetési időpontokra részben, vagy egészben nem fizeti meg a kölcsön összegét és/vagy a szerződési kamatot, a meg nem fizetett összeg után az esedékességtől számítva késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat fizetési kötelezettség az adós oldaláról mindaddig fennáll, amíg a teljes lejárt tartozását meg nem fizeti a hitelezőnek.

2.3. A késedelmi kamat mértéke az ügyleti kamat + a mindenkor érvényes Hirdetményben meghatározott mértékű kamat összege.

A késedelmi kamat számítására a kamatszámításra vonatkozóak megfelelően irányadóak.

3. Értesítések

3.1. Az adós és a hitelező között létrejövő szerződésekben meghatározásra kerül a hitelező és az adós értesítési címe is. A felek kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymás írásban és bizonyítható formában értesítési címük esetleges megváltozásáról. A megváltozásról történt tájékoztatás átvételéig a felek a korábbi értesítési címet tekintik érvényesnek.

3.2. Minden, bármely fél akarata szerinti, vagy kapcsolódó jogszabályok által megteendő írásbeli nyilatkozat teljesítettnek tekintendő, ha azt a megtevő fél bizonyíthatóan a másik fél értesítési címére megküldte, függetlenül attól, hogy azt a másik fél átvette-e.

4. Fedezetek, biztosítékok

Adós köteles a szerződés speciális részében rögzített biztosítékok állítására, amely a kölcsön folyósításának feltétele.

A kölcsön visszafizetéséig a hitelező pótfedezetet kérhet az adóstól abban az esetben, ha a korábban felajánlott fedezetek anyagi értékében, értékesíthetőségében, érvényesíthetőségében értékcsökkenés következik be. Ez esetben az adós a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a fedezet értékcsökkenését egyéb fedezet felajánlásával pótolni. Amennyiben ez nem történik meg, a hitelező a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

5. Kamat, törlesztő részlet módosulása a futamidő alatt

A havi részletek a szerződés aláírásakor érvényes pénzpiaci kondíciók és forrásköltség alapján kerültek meghatározásra.

A szerződés futamidején belül a pénzpiaci kamatláb (jegybanki alapkamat, bankközi hitelkamat BUBOR), illetőleg a saját refinanszírozási forrás változásakor a kamatláb-módosítás hatálybalépésének időpontjában Hitelező jogosult a változással arányosan a havi részleteket megváltoztatni az I.6.1. pontban foglaltak szerint..

6. A fedezetként lekötött vagyontárgyak értékesítése a futamidő alatt

Az adós tudomásul veszi, hogy a fedezetként lekötött vagyontárgyakat a futamidő alatt csak a Hitelező külön előzetes írásbeli hozzájárulásával értékesítheti harmadik személy felé, illetőleg terhelheti meg.

7. Biztosítás

7.1. A Zálogkötelezett köteles a fedezetül lekötött vagyontárgy(ak) teljes értékére – ha még ilyen szerződést nem kötött – a kölcsön összege és járulékai erejéig és annak megfizetéséig vagyonbiztosítási szerződést kötni, és köteles a biztosítási szerződést, a jogosult részére megküldeni. A biztosítási szerződésnek utalnia kell arra, hogy a biztosított záloglekötött tárgy értékcsökkenése vagy elpusztulása esetén járó biztosítási összeg, kártérítés, vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés a zálogtárgy helyébe lép, vagy a zálogfedezet kiegészítésére szolgál.

7.2. A biztosítás megkötésével kapcsolatos szabályok megsértése és a biztosítási díj fizetésének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek számít és a szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után.

7.3. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén az adós köteles a biztosító által megkívánt bejelentési kötelezettségeket teljesíteni, illetőleg köteles a káreseményt annak bekövetkezésétől számított 2 napon belül a hitelezőnek bejelenteni.

7.4. Az adós tudomásul veszi, hogy a biztosítási szerződést csak a hitelező előzetes hozzájárulásával mondhatja fel, illetőleg módosíthatja, valamint két munkanapon belül köteles a hitelezőt tájékoztatni arról, ha a biztosító mondja fel a szerződést. Amennyiben a biztosító mondja fel a szerződést, akkor az adós köteles öt munkanapon belül új biztosítást kötni a hitelező által előzetesen jóváhagyott feltételekkel.

7.5. Amennyiben a vagyontárgyat ért kár helyreállítható, akkor a biztosítási összeget a helyreállítás finanszírozására a hitelező folyósítja az adósnak. Amennyiben a vagyontárgy a biztosítási esemény következtében nem állítható, vagy nem gazdaságosan állítható helyre, a felek külön megállapodása hiányában a biztosítótól kapott összeg óvadékként szolgál a hitelezőnél az adós hitelező felé fennálló fizetési kötelezettségeinek biztosítására.

8. Bankszámlák

Adós köteles a hitelezőt haladéktalanul tájékoztatni arról, ha a hitelező felé bejelentett bankszámlája megszűnik, valamint köteles új bankszámláit bejelenteni.

9. Tájékoztatási kötelezettség

9.1. Az adós köteles három napon belül bejelenteni a hitelezőnek

– bármely jelen szerződésben rögzített adatának megváltozását az új adatok közlésével
– ellene, vagy vagyona ellen indított végrehajtási, behajtási eljárást
– cég esetében a vállalkozás tulajdonosi összetételében bekövetkezett valamennyi változást
– cég esetében a vállalkozás cégformájának megváltozásáról hozott döntést

9.2. Az adós köteles a hitelezőnek haladéktalanul bejelenteni

-a fedezet értékének csökkenését, vagy ha ez a veszély fennáll
– pénzforgalmi bankszámláiban történt változást
– vagyonának 25 %-os csökkenését
– ha ellene csőd, felszámolási eljárást indítanak az eljárás megindításáról való tudomásszerzéskor

9.3. Az adós felhatalmazza a hitelezőt hogy a kölcsönszerződés ideje alatt róla valamennyi fontosnak tartott pénzügyi, gazdasági információt beszerezzen. Kiterjed ezen felhatalmazása a vele kapcsolatos esetleges bank, adó, vámeljárási információk hitelező általi beszerzésére.

10. A szerződés hatályba lépése, megszűnése, felmondása

10.1. A kölcsönszerződés hatályát veszti a felek külön nyilatkozata nélkül, amennyiben

– az aláírását követően 30 napon az adós nem igazolja a hitelező felé, hogy a folyósítási feltételek megvalósultak
– a hitelező által ismert és írásban visszaigazolt feltételekkel nem jön létre ingatlan adásvételi szerződés a jelen szerződés aláírásától számítva 30 napon belül az ingatlan korábbi tulajdonosa és az adós között

10.2. A kölcsönszerződést az adós csak teljes tartozásának megfizetésével szüntetheti meg.

10.3. A hitelező a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja

– ha az adós valamely fizetési kötelezettségét az esedékességet követő 30. napig nem, vagy nem teljes körűen teljesíti
– ha az adós a kölcsönszerződésben, általános szerződési feltételekben, üzletszabályzatban vállalt bármely egyéb kötelezettségét megszegi, nem teljesíti
– ha az adós, vagy a fedezetet nyújtó harmadik személy ellen felszámolási, csődeljárás indul, vagy ilyen eljárás megindítására irányuló szándékról szerez tudomást
– a Ptk 6:387 §-ban foglalt felmondási okok bekövetkezése esetén

Azonnali hatályú felmondás esetén a kölcsön teljes hátralékos összege a felmondás napjával lejárttá válik.

11. Egyéb feltételek

11.1. A kölcsön- és biztosítéki szerződések bármely részének érvénytelensége esetén az érvénytelenséggel nem érintett részek változatlanul hatályban maradnak, a felek az érvénytelen rész érvénytelenségi okát pedig megkísérlik kiküszöbölni.

11.2. A felek a szerződésekkel kapcsolatos vitás kérdéseket megkísérlik egyeztetéssel rendezni, ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a BKKB, vagy a Fővárosi Törvényszék illetékességének.

11.3 A szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a hitelező üzletszabályzatának, valamint  Ptk. rendelkezései az irányadóak.

B. Általános Szerződési Feltételek követelésvásárlás esetén

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) minden, a DEBT-INVEST Zrt. (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 29., cégjegyzékszám:  01-10-044218) – továbbiakban „Társaság” – által banki hitelek, egyéb bankári kötelezettségvállalások alapján keletkező, valamint más harmadik személyektől vásárolt bármilyen jogviszonyból származó követelések megvásárlására és a követelések kezelésének egyes szabályaira vonatkozik.

Jelen üzletszabályzat fejezet, mint általános szabályrendszer nyilvános, az ügyfelek megtekinthetik.

1. A Társaság elsősorban az alábbi típusú követeléseket vásárolja minél teljesebb és hatékony megtérülés, illetőleg üzleti haszon szerzésének érdekében

a. Nem lejárt és jól teljesítő, fogyasztónak nem minősülő adóssal szembeni követelések megvásárlás;

b. Lejárt/felmondott és bizonytalan megtérülésű (fogyasztónak minősülő és fogyasztónak nem minősülő) adóssal szembeni követelések;

c. Nem lejárt/felmondott, fizetési nehézséggel küzdő és/vagy fizetési késedelemben lévő (fogyasztónak minősülő és fogyasztónak nem minősülő) adóssal szembeni követelések.

2. A követelések megvásárlása körültekintően, a hatékony és várható megtérülés szem előtt tartásával történik. Azon követeléseket a Társaság nem vásárolja meg, amelyek megtérülése az előzetes tájékozódás szerint nem várható.

3. Nem járt követelések megvásárlásának (kereskedelmi faktoring) szabályai

3.1. Az Ügyfél követeléseinek a Társaság részére való átruházásáról és leszámítolásáról szóló faktoring szerződések alapján a Társaság megvásárolja a követeléseket, átvállalhatja a kötelezettek fizetésképtelenségével kapcsolatos kockázatot, valamint elláthatja a követelések további nyilvántartását és érvényesítését. Faktoring szerződés tárgyául kizárólag olyan követelések szolgálhatnak, amelyek átruházását jogszabály nem zárja ki, amelyekkel szemben a kötelezettek sem ellenkövetelést nem érvényesíthetnek, sem pedig kifogást nem támaszthatnak. A faktorált tételek esetében Faktor – ha az egyedi szerződés másként nem rendelkezik – 15 napnál rövidebb előfinanszírozási futamidőt nem vállal.

3.2. Az Ügyfél köteles a követelések érvényesítésében adatok szolgáltatásával, a követelésekkel kapcsolatos okiratok átadásával és minden egyéb szükséges módon közreműködni, köteles a Társaság 1 munkanapon belül értesíteni, ha a kötelezett az engedményezett számlakövetelés kifizetése kapcsán bármilyen kifogással élt.

3.3. Az Ügyfél haladéktalanul köteles megfizetni a Társaságnak azokat az összegeket, amelyeket a kötelezett – a követelésnek a Társaságra való átruházása ellenére – részére fizetett meg. A Társaság 1 munkanapon belül tájékoztatja az Ügyfelet, ha a kötelezett megtagadja a fizetést. A Társaság a követelés általa történő érvényesítése esetén az Ügyféllel együttműködve jár el. Az Ügyfél a követelés érvényesítésének bármely szakaszában jogosult, illetve esetlegesen köteles a kötelezett helyett fizetni. Ebben az esetben a Társaság köteles a követelést és az azzal kapcsolatban birtokában levő valamennyi iratot az Ügyfél részére visszaszolgáltatni.

3.4. A Társaság – amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik – jogosult késedelmi kamattal és az igényérvényesítés során felmerült költségekkel megnövelve visszaterhelni az Ügyfélre a megelőlegezett összeget, ha a kötelezett nem teljesíti a követelés Társaságnak való megfizetését. A visszaterhelés kezdő időpontja a kötelezett által elismert fizetési határidő, illetve az az időpont, mikor ismertté válik, hogy a kötelezettől további teljesítés nem várható. A visszaterhelés során alkalmazott azonnali beszedés (inkasszó) esetében Társaság nem köteles Ügyfelet előzetesen tájékoztatni. Ugyanez a jog illeti meg a Társaságot akkor is, ha az Ügyfél megtévesztette, vagy ha az Ügyfél a Társaság értékelése szerinti pénzügyi helyzete bizonytalanná teszi Társaság, szerződésben biztosított visszkereseti jogának érvényesítését.

3.5. Amennyiben a Társaság szolgáltatása nyújtásához előírt feltételek bármely okból nem teljesülnek és ezáltal a szolgáltatás nem valósul meg, Társaság – ez irányú döntését követően – a rá átruházott követelést visszaengedményezi az Ügyfél részére, melyről írásban értesíti a kötelezettet.

4. Lejárt követelések megvásárlásának szabályai

4.1. A követelések érvényesítése elsősorban jogi eljáráson kívül történik, ahol az adóssal együttműködve a vele kötött megállapodás alapján kerül sor a követelés rendezésére. Amennyiben a jogi eljáráson kívüli mód nem vezet eredményre, illetőleg a követelés jellege és az ügy konkrét állapotára figyelemmel a jogi eljáráson kívüli behajtást nem lehet alkalmazni, úgy a követelés érvényesítésére a Társaság a jogi eszközöket veszi igénybe.

4.2. A lakossági követelések körében amennyiben a jogi eljáráson kívüli behajtás sikertelenül zárul, vagy az eljárás az ügy bármely sajátossága miatt nem alkalmazható, úgy a fedezetek bírósági eljárás keretében történő értékesítése révén kísérli meg a Társaság a követelés érvényesítését. Ahol a hatályos jogszabályok lehetővé teszik, bíróságon kívüli végrehajtás keretében is megkísérelheti a Társaság a követelés érvényesítését. Amennyiben a Társaság nem rendelkezik végrehajtható okirattal (jogerős bírósági határozat, záradékolható közjegyzői okirat), úgy a Társaság fizetési meghagyást bocsát ki, vagy polgári peres eljárás indításával szerzi be a végrehajtás alapjául szolgáló határozatot.

4.3. A vállalkozói követelések körében elsősorban a válság menedzselésével kísérli meg a Társaság a követelés érvényesítését. Amennyiben ez sikertelenül zárul, vagy az eljárás az ügy bármely sajátossága miatt nem alkalmazható, úgy a fedezetek egyedi (bírósági / bíróságon kívüli végrehajtás) vagy totális (felszámolási eljárás) végrehajtási eljárás keretében kísérli meg a Társaság a követelés érvényesítését.

4.4. Amennyiben a Társaság nem rendelkezik egyedi vagy totális végrehajtás megindításához szükséges okirattal (jogerős bírósági határozat, záradékolható közjegyzői okirat), úgy a Társaság fizetési meghagyást bocsát ki, vagy polgári peres eljárás indításával szerzi be a végrehajtás alapjául szolgáló határozatot. Ha az egyedi bírósági végrehajtási eljárás biztosítja a követelés megtérülését, a kötelezettel szembeni totális végrehajtási eljárás nem indokolt.

4.5. Követelést a Társaság csak abban az esetben vásárol, ha a megtérülés ésszerű időtartamon belül (ld. Kockázatvállalási szabályzat) várható és a vételár a finanszírozási költségekkel együttesen nem érik el a várható megtérülés összegét. A követelések vételára a fedezet értéke, a bevétel várható időpontja és a behajtási-finanszírozási költségek figyelembe vételével történik.

4.6. A Társaság a kötelezettel/adóssal szembeni elszámolás alkalmával érvényesíti valamennyi felmerült költségét.

4.7. A Társaság a követelések vételárárnak meghatározása során a 4.5. pontban rögzítetteken kívül az aktuális piaci viszonyokat, esetleges versenytárgyaláson a konkurencia ajánlatait veszi figyelembe és nem hozza nyilvánosságra a követelés árának kialakítása során alkalmazott belső kamatot és finanszírozási költségeket. Ennek megfelelően a teljes hiteldíj mutató megállapítása nem értelmezhető.

4.8. A Társaság a követelések vételárát akkor fizeti ki az Engedményezőnek, ha a követelés teljes dokumentációja, különösen a fedezetekre vonatkozó adatok és dokumentáció, továbbá az engedményezési nyilatkozat rendelkezésre áll.

Az engedményezési nyilatkozatot minden esetben a Társaság továbbítja a kötelezett részére.

4.9. A követelések kezelése a Társaság keretében és apparátusával történik. A Társaság a problémás kintlévőségeinek a Társaság (a jelen pont vonatkozásában: Megbízó) nevében és javára, beszedési (behajtási) eljárás keretében történő beszedésére külső megbízottat – mint függő ügynököt („Megbízott”) – is igénybe vehet. Ez esetben a Társaság felelősséget vállal a követelés jogszerű kezeléséért, a kötelezettel szembeni eljárás szabályszerűségéért.

4.10. Megbízott az alábbiakban meghatározott előírások betartásával kezelhet, tárolhat Megbízó kinnlevőségeivel összefüggésben átvett adatokat, okiratokat, dokumentumokat. A megbízással kapcsolatos adatokat, okiratokat, dokumentumokat más iratoktól elkülönítetten, ezen belül ügyenként elkülönítetten, zárható szekrényben kell tárolni.

Az átvett ügyekben szereplő adatokról csak a Megbízó, illetve a Megbízó által megjelölt személy részére adható információ.

4.11. Megbízott kizárólag abban az esetben jogosult Megbízó ügyfelei felé nyilatkozatot tenni, őket tájékoztatni, tőlük pénzt, egyéb dokumentumot átvenni, Megbízó nevében és helyett eljárni, amennyiben a Megbízótól külön dokumentumba foglalt meghatalmazást kapott.

4.12. Megbízott köteles tevékenységével kapcsolatban az adósokat a jogszabályok (különösen adatvédelmi jogszabályok) által előírt tájékoztatással ellátni, az adatvédelmi előírásoknak eleget tenni.

4.13. Behajthatatlanság esetén a Társaság a követelést a 3-as számlaosztályból kivezeti, de a 0-s számlaosztályban nyilvántartja és esetenként „mozgatja” Sikertelen követelés érvényesítés esetén a Társaság az ügyet véglegesen csak felszámolási eljárás befejezése, vagy a követelés elévülése esetén zárja le és vezeti ki a könyvekből.

Mellékletek

1. számú melléklet Fogalom-meghatározások
2. számú melléklet KHR tájékoztató és nyilatkozat

(gazdálkodó szervezetek)

3. számú melléklet KHR tájékoztató és nyilatkozat

(magánszemélyek)

1. számú melléklet
FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

1. ÁFA

Általános forgalmi adó.

2. Ajánlat

A Társaság által az Ügyfél részére, egy, vagy több Szolgáltatással kapcsolatban írásban adott tájékoztatása, amely lehet

a. indikatív ajánlat, amely esetben az ajánlatban foglaltak a Társaságra nézve nem kötelező jellegűek, így a benne foglaltaktól a Társaság jogosult egyoldalúan és indokolás nélkül eltérni avagy elállni

b. kötelező érvényű ajánlat, mely esetben az ajánlatban foglataktól – a benne foglalt érvényességi időn belül – a Társaság egyoldalúan nem jogosult csak az ajánlatban rögzített indokok alapján eltérni avagy elállni.

3. Bankköltség

A Társaság által nyújtott pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó átutalási díj.

4. Bejegyzési költség

Hitelbiztosítéki nyilvántartó rendszerben illetőleg földhivatali tulajdoni lapra történő bejegyzés díja.

5. Behajtási költségátalány

A lejárt követelések kezelésére vonatkozó díjátalány, mely a hatályos jogszabályi elírásokkal összhangban a Hirdetményben meghatározott mértékben kerül felszámításra.

6. Biztosítékok

Az egyedi vagy keret jellegű szerződésből származó fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítására, az Ügyfél által a Társaság számára nyújtott, a szerződésben felsorolt biztosítékokat jelenti.

7. Biztosítéki szerződés

A biztosítékra vonatkozó szerződések, vagy szerződéses mellékletek.

8. BUBOR

Azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar Forex Társaság szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak meg. A különböző BUBOR értékek közül az adott jogviszonyra alkalmazandót a szerződés határozza meg.

9. Ellenérték

Az üzletfél által, a Szolgáltatásokkal összefüggésben fizetett kamat, jutalék, költségek, díjak összefoglaló neve.

10. Elfogadó nyilatkozat

Kereskedelmi faktoring ügylet esetén az Ügyfél és a Kötelezett által együttesen kiállított, a követelés Társasára történő engedményezését és a faktorált számla Tásaság javára történő átutalására vonatkozó elfogadó nyilatkozat.

11. Előfinanszírozás/Finanszírozás

A követelés szerződésben meghatározott százalékban történő faktorálása.

12. Előleg

Követelés engedményezési szerződés alapján a Társaság által megvásárolt, Kötelezettel szembeni követelés vételárának Ügyfél részére finanszírozott összege.

13. Faktorálás, faktoring

A Társaság által a Ptk. LVIII. fejezetében meghatározottak szerint szerződés keretében nyújtott szolgáltatás.

14. Faktoring díj

A folyósítást követően a számla előfinanszírozás idejére meghatározott időszakonként felszámított díj, mely egyedi minősítést és döntést követően a szerződésben kerül megállapításra, a számla vételárának ott meghatározott százalékában.

15. Faktoring díjminimum

A faktoring szolgáltatásra minimálisan felszámított díj, amely az ügyfélminősítést követően, a számla vételárának meghatározott százalékában kerül megállapításra.

16. Fix faktoring díj

Folyósítást követően a számla előfinanszírozás első 30 napjára felszámított díj, mely az előlegből kerül levonásra.

17. Felek

Ügyfelet és a Társaságot jelenti, továbbá a Szerződés, valamint a Biztosítéki Szerződések bármely részében ekként meghatározott személyt.

18. Felszámolási eljárás indításának díja

Felszámolási eljárás esetén a jogi képviselő igénybevételének díja, mely a mindenkori hirdetményben kerül meghatározásra.

19. Felszólító levél díja

Az ügyfelet teljesítésre felszólító, tájékoztató levél adminisztrációs díja.

20. Felügyelet

A Társaság felügyeletét ellátó szervezet (MNB Pénzügyi Felügyelete), melynek elérhetőségei megtalálhatóak a Társaság honlapján, valamint a Panaszkezelési Szabályzatban.

21. Fizetésképtelenség

A mennyiben Felek az egyedi szerződésben ettől eltérően nem állapodtak meg, úgy fizetésképtelenségén azt értik, amikor az Ügyfél vagy a Kötelezett elleni felszámolási, vagy csődeljárás indult.

22. Fizetési készség hiánya

Felek az Ügyfél vagy a Kötelezett nemteljesítésének bármilyen okát, amely nem tartozik a Fizetésképtelenség értelmezési körébe (pl: fizetési késedelem, elszámolási vita) fizetési készség hiányának értékelik, amelyekért a Társaság felelősséget nem vállal, és amelyért a Társaság felé Ügyfél helytállással tartozik.

23. Hirdetmény

A Társaság jogszabályban meghatározott módon közzétett tájékoztatása, mely a Társaság által nyújtott Szolgáltatásokkal összefüggésben alkalmazott kamatok, díjak, jutalékok, és költségek mértékét és egyéb feltételeket tartalmazza. A Hirdetmény nyilvános, és a Társaság helységeiben, hivatalos honlapján elérhető; valamint kérésre térítésmentesen biztosítja e-mailben.

Inkasszó kibocsátásai díj: Fizetési késedelem miatt, az Ügyfél bankszámlájára szóló azonnali beszedési megbízás kibocsátásának díja, mely az inkasszók darabszáma szerint kerül meghatározásra, a mindenkor hatályos Hirdetmény szerinti mértékben.

Jelentős, Lényeges: amennyiben bármely szerződés e minősítő körülményre hivatkozik, és azok pontos mértékét, vagy jelentését a szerződés nem tartalmazza, akkor az adott helyzetben általában jelentősnek/lényegesnek tekintendő mértéket kell figyelembe venni.

Jogi képviselő igénybevételének díja: lejárt követelések érvényesítésére irányuló eljárásokban jogi képviselő igénybevételének díja.

Kamat: a szolgáltatás alapján fizetendő szerződésben megállapított ellenérték egyik eleme, amely egyedi minősítés és döntés alapján kerül meghatározásra, a folyósított kölcsön illetőleg előleg összegének százalékában.

Kamatrés: a Társaság által – főként az Ügyfél kockázata alapján, illetve a Szolgáltatás összes körülményeit figyelembe vevő üzleti döntés alapján – saját hatáskörében meghatározott és éves százalékban kifejezett érték, amely a BUBOR kamatlábbal együtt alkotja a Szerződésben meghatározott Kamatot.

Késedelmi Kamat: mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat, amelynek mértéke a számla vételárának függvényében kerül meghatározásra, a mindenkori hirdetmény szerint.

Keretszerződés: az Ügyfél és a Társaság között, valamely Szolgáltatás tárgyában létrejött szerződés és annak mellékletei.

Keretösszeg: az a maximális összeg, ameddig a Társaság egy adott Ügyfél résziére kölcsön nyújtási szolgáltatást vállal illetőleg a Kötelezettel szembeni követeléseket megvásárolja, vagy faktorálja.

Kötelezett: az Ügyfél olyan vevője, mely esetében a Társaság a vele szemben fennálló követelését megvásárolja, vagy faktorálja, vagy ezen követelést zálogjoggal terhelve előfinanszírozza.

Kötelezettségvállalási nyilatkozat: a Kötelezett általa a Társaság részére kiállított olyan írásbeli nyilatkozat (magánokirat, vagy közokirat), melyben az Ügyfél felé teljesítendő és a Társaság által faktorált számlatartozásoknak a Társaság meghatározott számlája javára történő teljesítést vállalja.

Kötelezetti limit: a Társaság által az Ügyfélre, mint Kötelezettre felállított limit, mely azt mutatja, hogy összesen (és nem egy szállítóra vonatkoztatva), legfeljebb milyen összeg erejéig finanszíroz Kötelezett felé kibocsátott számlákat.

Követelés: hitel- és kölcsönszerződés esetén a szerződés alapján a Társaságot az Ügyféllel szemben megillető, valamennyi szerződés szerinti jogcímen fennálló követelés, faktoring esetén az Ügyfélnek valamely harmadik személlyel szemben fennálló jövőben esedékessé váló, vagy teljesítésre kerülő minden átruházható pénzfizetésre szóló követelése, amelyet a Társaság megvásárol, vagy faktorál.

Követelés kezelés díja: a lejárt követelések kezelésének meghatározott, az idő múlásával emelkedő díja, melyet a mindenkori Hirdetmény határoz meg.

Lejárat napja: a Szolgáltatás(ok)ról szóló (keret)szerződésben megállapított határnap(ok), ameddig legkésőbb az Ügyfélnek a Szerződés alapján, a Társaság irányában fennálló valamely esedékes tartozását meg kell fizetnie, és amelyet követően a meg nem fizetett tartozások lejárttá válnak.

Lejárt számla kezelési díja: A számla fizetési határideje és a finanszírozási határidő között eltelt napokra felszámított kezelési díj, mely a mindenkor hatályos Hirdetmény alapján kerül megállapításra.

Munkanap: azokat a napokat jelenti, amikor a Társaság üzletvitel céljából nyitva tart. A Keretszerződésben bármely részében említett, megjelölés nélküli „nap” naptári napot jelent.

Óvadék: a Követelés biztosítékául óvadéki szerződés keretében elhelyezett pénz (függetlenül annak devizanemétől), bankszámla-követelés, értékpapír, egyéb, törvényben megállapított pénzeszköz, melyből a Társaságot közvetlen – bírósági eljárás nélküli – kielégítési jog illeti.

Ptk: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Rendelkezésre tartási időszak: a szerződés alapján a szolgáltatási igénybevételére megjelölt időszak.

Rendelkezésre tartási jutalék: A keretösszeg igénybe nem vett részének fenntartási jutaléka, mely a mindenkori Hirdetmény szerint kerül megállapításra.

Szállítói limit (Faktorkeret): az a maximális finanszírozási összeg, amelyet a Társaság a Rendelkezésre tartási időszakon belül biztosít az Ügyfél részére, és amelynek terhére és összegéig a Társaság megelőlegezést/finanszírozást nyújt az Ügyfél részére a megvásárolt vagy faktorált Követelések vonatkozásában.

Szállító – Kötelezetti limit: a Társaság adott szállító-kötelezett viszonyra kialakított limite, mely mutatja, hogy összesen adott Kötelezettre vonatkozóan legfeljebb milyen összeg erejéig finanszíroz Ügyfél felé kibocsátott számlákat.

Számla: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározott adat-tartalmú olyan okirat, amelyet áru értékesítésekor vagy szolgáltatás teljesítésekor állítanak ki, függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus alapú. A Társaság által nyújtott faktoring szolgáltatás körében a számlában foglalt követelés teljesítését a Kötelezett teljesítés-igazolásával kell Ügyfélnek bizonyítani.

Számla értéke: teljesítésről kiállított számlán szereplő bruttó összeg

Számla minimum díj: A Hirdetmény szerinti számla vételárat meg nem haladó előfinanszírozott számlák után felszámított díj, melynek százalékos mértéke a Hirdetmény szerint kerül megállapításra.

Számlavezetési díj: A nyilvántartott technikai számla adminisztrációs díja.

Számla vételára: a teljesítésről kiállított számla bruttó számlaértéke és törvényben meghatározott mellékleteinek faktorálásra történő átvételekor kifizetett ellenértéke

Szerződés: valamely Szolgáltatás tárgyában a Társaság és Ügyfél között létrejött teljes szerződési dokumentáció, vagyis: keretszerződés, vagy egyedi szerződés, azok mellékletei, az üzletszabályzat és általános szerződési feltételek, a Hirdetmény, valamely ezek összes módosítása, és kiegészítése.

Szerződésmódosítási díj: a Társaság és az Ügyfél között érvényben lévő Szerződés módosításának díja, mely a mindenkori Hirdetmény alapján kerül megállapításra.

Szerződésszegés: a vonatkozó jogszabályokban, továbbá a Szerződés bármely részében ekként meghatározott esetek, vagy bármely vonatkozó megállapodás vagy Szerződés rendelkezésének megsértése.

Szolgáltatás: a Társaság által a Felügyelet által kiadott engedély alapján végzett valamennyi pénzügyi szolgáltatási tevékenység, melynek üzletszerű végzésére a Társaság jogosult.

Teljes Tartozás: az Ügyfélnek a Társasággal szemben a Szerződés alapján fennálló összes, meg nem fizetett tartozása (amelybe beleértendők: a kölcsön tőkeösszege, az Előleg, a díjak, költségek, kamatok, járulékok, és mindazon Ügyfelet terhelő fizetési kötelezettségek, amelyek a Társaságnál a Szerződéssel és annak érvényesítésével kapcsolatban merülnek fel.)

Továbbutalási díj: a nem előfinanszírozott számlák továbbutalásának a mindenkori Hirdetmény szerint megállapított díja.

Ügyfél: az olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely részére a Társaság oly módon nyújt, vagy kíván nyújtani szolgáltatást, hogy harmadik fél (Kötelezett) felé fennálló követeléseit megvásárolja vagy azokat faktorálja.

Ügyfél minősítésének díja: az Ügyfél minősítésére a mindenkori Hirdetmény szerint, a szolgáltatás alapjául szolgáló jogviszony kezdetén megállapított díj.

Ügyfélmonitoring díja: az Ügyfél gazdasági körülményeinek évenként egyszer esedékes felmérésének a mindenkori Hirdetményben meghatározott díja.

Ügyletminősítési díj: a Szerződésben meghatározott szolgáltatással érintett ügyletnek a jogviszony kezdetén elvégzett minősítési díja, mely a mindenkori Hirdetmény alapján kerül megállapításra.

61. Üzletszabályzat

Jelen dokumentum, mely egyszerre tartalmazza az Általános Szerződési Feltételeket is. Így amennyiben jelen dokumentum, vagy bármely más Felek között érvényben lévő szerződés Üzletszabályzatot jelöl, úgy az Általános Szerződési Feltételekre való hivatkozásnak is tekintendő.

62. Vevő limit

Megegyezik a Kötelezetti limit fogalmával.

2. számú melléklet
Tájékoztató és Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerről (gazdálkodó szervezet)

A DEBT-INVEST Zrt. (székhely: North Point Center Irodaház – 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66, B rész, V. emelet, cégjegyzékszám:  01-10-044218) (a továbbiakban Zrt.), mint referenciaadat-szolgáltató, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: a Hpt.) kötelező előírása alapján csatlakozott a Bankközi Informatika Szolgáltató Rt. (a továbbiakban: a Rendszer üzemeltetője) által működtetett Központi Hitelinformációs Rendszerhez (a továbbiakban: a Rendszer).

A Rendszer olyan adatbázis, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele, valamint a referenciaadat-szolgáltatók biztonságosabb működése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése.

A DEBT-INVEST Zrt., mint  referenciaadat-szolgáltató a Hpt-ben  előírtaknak megfelelően kötelezően adatot szolgáltat az alábbi szerződések bármelyikének megkötését követően a Rendszer üzemeltetője részére:

 • hitel és pénzkölcsön nyújtása
 • követelésvásárlás

A Zrt., mint  referenciaadat-szolgáltató  a a Központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben – a továbbiakban törvény – Mellékletének II. fejezetében meghatározott  az alábbiakban felsorolt adatokat adja át a Rendszer üzemeltetőjének, a fenti szerződések bármelyikét megkötő vállalkozásokkal kapcsolatban:

Azonosító adatok:

a) cégnév, név,
b) székhely,
c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám,
d) adószám.

Szerződésre vonatkozó adatok:

a) a szerződés típusa és azonosítója (száma),
b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,
c) a szerződés megszűnésének módja,
d)  a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,
e) a Khrtv. 14. §-ban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja,
f) a Khrtv. 14. §-ban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege,
g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege,
h) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja,
i) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés,
j) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme,
k) fennálló tőketartozás összege és pénzneme,
l)  a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.

A Rendszer üzemeltetője Rendszerhez csatlakozott bármely referencia adatszolgáltató kérésére a Rendszerben tárolt adatokról információt szolgáltat annak érdekében, hogy azok, a Rendszerből lekért adatokat – biztonságosabb működésük, hitelezési kockázataik csökkentése érdekében – felhasználhassák.

A Rendszer üzemeltetője a részére átadott adatokat a fenti szerződések megszűnésének időpontjától számított  5 évig kezeli.

Az ügyfél bármely, a Rendszerhez csatlakozott referenciaadat-szolgáltatótól tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatai szerepelnek a Rendszerben és azokat mely referenciaadat-szolgáltató szolgáltatta.

Ha az adatátadás, illetve az adatkezelés nem a törvény előírásainak megfelelően történt, az ügyfélnek jogában áll a referenciaadat-szolgáltatóhoz és/vagy a Rendszer üzemeltetőjéhez kifogást benyújtani a törvény 16.§-ban foglaltak szerint.

A kifogást a referenciadat-szolgáltató és/vagy a Rendszer üzemeltetője köteles annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a benyújtót – a vizsgálat lezárását követő 2 munkanapon belül – tájékoztatni.

Az ügyfél a fenti vizsgálat eredményéről szóló tájékoztató kézhezvétele után 30 napon belül jogosult a referenciaadat-szolgáltató és a Rendszer üzemeltetője ellen peres eljárást kezdeményezni a törvény 17.§-ban meghatározottak szerint.

Az ügyfél jogosult továbbá akkor is peres eljárást kezdeményezni a referenciaadat-szolgáltató és a Rendszer üzemeltetője ellen, ha nem vizsgálják ki a kifogást, illetve nem tesznek eleget annak eredményéről való tájékoztatási kötelezettségüknek, valamint ha az ügyfél által benyújtott tájékoztatáskérés alapján nem szolgáltatnak adatot az ügyfélnek.

A kérelem aláírásával egyidejűleg kijelentjük, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó jelen tájékoztató egy példányát a kérelem mellékleteként átvettük, az abban foglaltakat megismertük és tudomásul vettük.

3. számú melléklet
Központi Hitelinformációs Rendszer TÁJÉKOZTATÓ és  NYILATKOZAT (magánszemély)

A DEBT-INVEST Zrt. (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 29., cégjegyzékszám:  01-10-044218), mint referencia adatszolgáltató, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény kötelező előírása alapján csatlakozott a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: a Rendszer üzemeltetője) által működtetett Központi Hitelinformációs Rendszerhez (a továbbiakban: Rendszer).

Központi Hitelinformációs Rendszerbe a referencia adatszolgáltatók kötelesek a Központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben – a továbbiakban törvény – meghatározott adatszolgáltatási események fennállása esetében a törvény Mellékletének II. fejezetében meghatározott adatokat átadni, a Rendszer ezen adatokat tárolja.

A Rendszer üzemeltetője Rendszerhez csatlakozott bármely referencia adatszolgáltató kérésére a Rendszerben tárolt adatokról információt szolgáltat annak érdekében, hogy azok, a Rendszerből lekért adatokat – biztonságosabb működésük, hitelezési kockázataik csökkentése érdekében – a törvényben foglaltak szerint felhasználhassák.

A DEBT-INVEST Zrt. szolgáltatását igénybe vevő magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet tudomásul veszi, hogy a DEBT-INVEST Zrt. köteles a Rendszer üzemeltetőjének a törvényben meghatározott adatait átadni a következő esetekben:

 • A törvény 12.§-ban előírtaknak megfelelően, ha az ügyfél a hitel/kölcsön, vagy egyéb finanszírozási szerződések megkötéshez szükséges igénylés (kölcsönkérelem) elbírálásához valótlan adatokat közöl és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 274-277. §-ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 342., 343., 345. és 346. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg.
 • A törvény 11.§-ban előírtaknak megfelelően, ha az ügyfélnek a DEBT-INVEST Zrt.-vel megkötött hitel/kölcsön szerződések teljesítése során a szerződésekből eredően folyamatosan 90 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű minimálbért (ezen összeg a 316/2005.(XII.25.) Kormányrendelet előírásai alapján évente változó) meghaladó összegben.

1.1. A törvény Mellékletének II. fejezetében meghatározott átadásra kerülő ügyfél adatok a következők, ha az ügyfél az igénylés (kölcsönkérelem) elbírálásához valótlan adatokat közöl, hamis vagy meghamisított okiratot használ fel.

Azonosító adatok:

a) név,
b) születési név,
c) születési idő, hely,
d) anyja születési neve,
e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvény szerint alkalmas igazolvány száma,
f) lakcím,
g) levelezési cím,
h) elektronikus levelezési cím.

1.2. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai:

a) a szerződés típusa és azonosítója (száma),
b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,
c) ügyféli minőség (adós, adóstárs),
d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,
e) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja,
f) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege,
g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja,
h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés,
i) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme,
j) fennálló tőketartozás összege és pénzneme,
k) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.

1.3. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai:

a) az igénylés elutasításának időpontja, indoka,
b) okirati bizonyítékok,
c) jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma.

1.5. A hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok:

a) a nyilatkozat kelte (hely, dátum),
b) a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai,
c) az ügyfél azonosító adatai,
d) a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés.

1.6.  az adósságrendezési eljárást kezdeményező adós, adóstársa, továbbá az adósságrendezési eljárásban az adós mellett résztvevő egyéb kötelezettre vonatkozóan:

1.6.1. Az adósságrendezési eljárásnak az adósságrendezési nyilvántartás szerinti ügyazonosító száma,

1.6.2. Az adósságrendezési eljárás adatai:

a) az adósságrendezési eljárás kezdeményezése benyújtásának dátuma,
b) az adósságrendezési eljárás típusa (bíróságon kívüli vagy bírósági adósságrendezés)
c) az adósságrendezési eljárás kezdő dátuma:

ca) a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezéséről a Családi Csődvédelmi Szolgálat által közzétett hirdetmény dátuma, vagy
cb) a bírósági adósságrendezést elrendelő bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,

d) az adósságrendezésben érintett főhitelező adószáma, megnevezése,
e) az adósságrendezési eljárásban az adósságrendezés tárgyában történő megegyezés:

ea) a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrejöttének dátuma, vagy
eb) a bírósági adósságrendezési egyezséget jóváhagyó bírósági végzés jogerőre emelkedésének napja,

f) az adósságrendezési eljárás megszűnésének napja:

fa) a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelenségének a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére történő bejelentése napja, vagy
fb) a bírósági adósságrendezési eljárást elutasító bírósági végzés jogerőre emelkedésének napja,
fc) a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnését megállapító bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja
fd) a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnésének bírósági megállapítása esetén az ezt megállapító bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,
fe) az adós (adóstárs) mentesítéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,
ff) az adóst mentesítő határozatot hatályon kívül helyező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,
fg) az adósságrendezésnek az adós, adóstárs mentesülése nélküli megszüntetéséről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,
fh) a bíróságon kívüli adósságrendezés sikeres lezárásának a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére történő bejelentése napja

g) az adósságrendezési eljárás szakaszai: „Kezdeményezés benyújtása”, „Kezdeményezett”, „Megegyezett”, „Lezárt”

1.6.3. Az ügyfél érintettsége (adós, adóstárs, az adósságrendezési eljárásban részt vevő egyéb kötelezett).

Az igényléssel kapcsolatos adatok:

a) az igénylés elutasításának időpontja, indoka,
b) okirati bizonyítékok.

A Rendszer üzemeltetője a részére átadott adatokat a Rendszerbe történő bekerülés időpontjától számított 5 évig kezeli, ezen idő eltelte után az adatokat a nyilvántartásból véglegesen és vissza nem állítható módon törli.

A törvény Mellékletének II. fejezetében meghatározott átadásra kerülő ügyfél adatok a következők, ha az ügyfélnek a hitel/kölcsön szerződések teljesítése során a szerződésekből eredően folyamatosan 90 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn a késedelembe esés

időpontjában érvényes legkisebb összegű minimálbért (ezen összeg a 316/2005.(XII.25.) Kormányrendelet előírásai alapján évente változó) meghaladó összegben (11.§ (1) bekezdés).

Természetes személy esetében azonosító adatok:

a) név,
b) születési név,
c) születési idő, hely,
d) anyja születési neve,
e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvény szerint alkalmas igazolvány száma,
f) lakcím,
g) levelezési cím
h) elektronikus levelezési cím.

1.7. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai:

a) a szerződés típusa és azonosítója (száma),
b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,
c) ügyféli minőség (adós, adóstárs),
d) a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága,
e) a Khrtv. 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja,
f) a Khrtv. 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege,
g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja,
h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés,
i) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme,
j) fennálló tőketartozás összege és pénzneme,
k) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme.

Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai:

a) az igénylés elutasításának időpontja, indoka,
b) okirati bizonyítékok,
c) jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma.

A hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok:

a) a nyilatkozat kelte (hely, dátum),
b) a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai,
c) az ügyfél azonosító adatai,
d) a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés.

Az adósságrendezési eljárást kezdeményező adós, adóstársa, továbbá az adósságrendezési eljárásban az adós mellett résztvevő egyéb kötelezettre vonatkozóan:

Az adósságrendezési eljárásnak az adósságrendezési nyilvántartás szerinti ügyazonosító száma,

Az adósságrendezési eljárás adatai:

a) az adósságrendezési eljárás kezdeményezése benyújtásának dátuma,
b) az adósságrendezési eljárás típusa (bíróságon kívüli vagy bírósági adósságrendezés)
c) az adósságrendezési eljárás kezdő dátuma:

ca) a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezéséről a Családi Csődvédelmi Szolgálat által közzétett hirdetmény dátuma, vagy
cb) a bírósági adósságrendezést elrendelő bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,

d) az adósságrendezésben érintett főhitelező adószáma, megnevezése,
e) az adósságrendezési eljárásban az adósságrendezés tárgyában történő megegyezés:

ea) a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrejöttének dátuma, vagy
eb) a bírósági adósságrendezési egyezséget jóváhagyó bírósági végzés jogerőre emelkedésének napja,

f) az adósságrendezési eljárás megszűnésének napja:

fa) a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelenségének a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére történő bejelentése napja, vagy
fb) a bírósági adósságrendezési eljárást elutasító bírósági végzés jogerőre emelkedésének napja,
fc) a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnését megállapító bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja
fd) a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnésének bírósági megállapítása esetén az ezt megállapító bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,
fe) az adós (adóstárs) mentesítéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,
ff) az adóst mentesítő határozatot hatályon kívül helyező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,
fg) az adósságrendezésnek az adós, adóstárs mentesülése nélküli megszüntetéséről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,
fh) a bíróságon kívüli adósságrendezés sikeres lezárásának a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére történő bejelentése napja

g) az adósságrendezési eljárás szakaszai: „Kezdeményezés benyújtása”, „Kezdeményezett”, „Megegyezett”, „Lezárt”

Az ügyfél érintettsége (adós, adóstárs, az adósságrendezési eljárásban részt vevő egyéb kötelezett).

A Rendszer üzemeltetője a részére átadott adatokat a tartozás megszűnésének időpontjától számított 5 évig kezeli ezen idő eltelte után az adatokat a nyilvántartásból véglegesen és vissza nem állítható módon törli.

Az ügyfél bármely a Rendszerhez csatlakozott referencia adatszolgáltatótól tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatai szerepelnek a Rendszerben és azokat mely referencia adatszolgáltató szolgáltatta.

Ha az adatátadás illetve az adatkezelés nem a törvény előírásainak megfelelően történt az Ügyfélnek jogában áll A DEBT-INVEST Zrt.-hez és/vagy a Rendszer üzemeltetőjéhez kifogást benyújtani a törvény 16.§-ban foglaltak szerint.

A kifogást a DEBT-INVEST Zrt. és/vagy a Rendszer üzemeltetője köteles annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a benyújtót – a vizsgálat lezárását követő 2 munkanapon belül – tájékoztatni.

Az Ügyfél a fenti vizsgálat eredményéről szóló tájékoztató kézhezvétele után 30 napon belül, jogosult A DEBT-INVEST Zrt. és a Rendszer üzemeltetője ellen peres eljárást kezdeményezni a törvény 17.§-ban meghatározottak szerint.

Az Ügyfél jogosult továbbá akkor is peres eljárást kezdeményezni a DEBT-INVEST Zrt. és a Rendszer üzemeltetője ellen, ha nem tesznek eleget a kifogás kivizsgálásra és annak eredményéről való tájékoztatási kötelezettségüknek, valamint ha az ügyfél által benyújtott tájékoztatáskérés alapján nem szolgáltatnak adatot az Ügyfélnek.