Üzletszabályzat

az MFB KRÍZIS HITEL PROGRAM vonatkozásában

7/VG/2020 Önálló Vezérigazgatói utasítás az „MFB KRÍZIS HITEL PROGRAM” vonatkozásában kelt Üzletszabályzat elfogadásáról

Hatályos: 2020. augusztus 31.
Közzététel: 2020. augusztus 31.

 • I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

  1. Fogalommeghatározások és értelmező rendelkezések

 • II. HATÁLY

  2. Az Üzletszabályzat hatálya

 • III. HITELNYÚJTÁS FELTÉTELEI

  3. A Hitelszerződés
  4. Igénybevételre jogosultak köre
  5. Támogatható cél
  6. A hitelnyújtás előfeltételei
  7. Lehívás

 • IV. A HITEL IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖLTSÉGEI

  8. A hiteldíj összetevői
  9. Késedelmi kamat
  10. A hiteldíj egyoldalú módosítása

 • V. TÖRLESZTÉS, ELŐTÖRLESZTÉS, ÁTÜTEMEZÉS

  11. Visszafizetés és lejárat
  12. Előtörlesztés
  13. Szerződésátruházás

 • VI. BIZTOSÍTÉKOK

  14. A Hitelező követelését biztosító mellékkötelezettségek
  15. A biztosíték érvényesítése

 • VII. NYILATKOZATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

  16. Nyilatkozatok
  17. Kötelezettségvállalások

 • VIII. A HITELSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

  18. A Hitelszerződés megszűnése

 • IX. ADMINISZTRATÍV RENDELKEZÉSEK

  19. Fizetések
  20. Munkanapok

 • X. ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

  21. Állami támogatás

 • XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  22. Értesítések
  23. Ügyfélkapcsolat, képviselet, aláírás
  24. Együttműködés
  25. Felelősség és titoktartás
  26. Változás a felek személyében
  27. Módosítás
  28. Kondíciós lista
  29. Irányadó jog, eljáró bíróság

A jelen általános üzletszabályzat a DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zártkörű Részvénytársaság az „MFB KRÍZIS HITEL PROGRAM.” keretében ügyfelei részére nyújtott hitel és kölcsönügyletek általános szerződési feltételeit (az „Üzletszabályzat”) tartalmazza.

A Hitelező a Program keretében a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételekkel köt szerződést.

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1 Fogalommeghatározások és értelmező rendelkezések

1.1 Fogalommeghatározások

A jelen Üzletszabályzatban szereplő nagybetűs kifejezések eltérő rendelkezés hiányában az alábbi jelentéssel bírnak:

Alapítványi Kezesség” jelenti az AVHGA által nyújtott készfizető kezességet.

Alapítványi Kezesség Díja” jelenti az AVHGA által annak mindenkori üzletszabályzatában, illetve hirdetményében meghatározott minden díj, amelyet az AVHGA a Hitelezőnek számít fel.

AVHGA” az Alapítványi Kezességet nyújtó Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítványt (székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) jelenti.

Beszedési Megbízás” jelenti a Hitelfelvevő felhatalmazó levélen alapuló felhatalmazását a Hitelező javára arra nézve, hogy a Hitelező megbízza a Hitelfelvevő számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóját, hogy meghatározott összeget a Hitelező bankszámlája javára, az Adós bankszámlája terhére szedjen be.

Biztosíték” jelenti a Biztosítéki Szerződések bármelyike által létrehozott terhet, valamint minden olyan terhet, amely a Kölcsön biztosítékaként jött létre a Hitelező javára.

Biztosítéknyújtó” az a cselekvőképes, az Európai Unió tagállamában honos természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság illetve szervezet, aki/amely a Hitelfelvevőnek a Hitelszerződésből eredő kötelezettségei biztosítékául a Hitelező által elfogadott biztosítékot nyújt.

Biztosítéki Szerződés” jelenti a Hitelfelvevő és/vagy a Biztosítéknyújtó, mint kötelezett és a Hitelező, mint jogosult között az adott Hitelszerződésből származó fizetési kötelezettségek biztosítására szolgáló alábbi szerződés(eke)t.

Csődtörvény” jelenti a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt.

Csoportmentességi Rendelet” jelenti a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendeletet.

Dokumentáció” jelenti az MFB Krízis Hitel Program feltételrendszereit tartalmazó, mindenkor hatályos Termékleírást, Útmutatót, Függeléket és az NHP Terméktájékoztatót.

Egyéni Vállalkozás” jelenti az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pontban felsorolt magánszemélyek közül:

(i) a közjegyzők, a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét a közjegyzői iroda tagjaként folytatja);

(ii) az önálló bírósági végrehajtók, a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja);

(iii) a szabadalmi ügyvivő az egyéni szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében;

(iv) az ügyvédek az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja);

(v) a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek e tevékenység tekintetében.

Felmondási Esemény” a jelen Üzletszabályzat 18.4.1 Bekezdésében meghatározott jelentéssel bír.

Futamidő” a Kölcsön futamideje a Hatálybalépés Napjától a Hitelszerződésben meghatározott lejárat napjáig terjedő időtartam.

GHG” jelenti a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-t (székhelye: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.)

Hatálybalépés Napja” jelenti az adott Hitelszerződés aláírásának napját.

Hitelbiztosítéki Nyilvántartás” a mindenkor módosított Hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvényben szabályozott hitelbiztosítéki nyilvántartás.

Hitelező” a DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zártkörű Részvénytársaság által (székhelye: 1North Point Center Irodaház – 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66, B rész, V. emelet.; cégjegyzékszáma: 01-10-044218; engedély száma: 2197/1998/F, valamint EN-I-223/2010.)

Hitelfelvevő” a jelenti az olyan KKV-t, amellyel a Hitelező Hitelszerződést köt.

Hitelkeret” a Hitelező által a Hitelszerződés alapján a Hitelfelvevő rendelkezésére bocsátott hitelkeret.

Hitelszerződés” jelenti a Hitelfelvevő és a Hitelező között létrejött hitelszerződést, amely alapján a Hitelező az abban meghatározott pénzösszeget bocsátja az Adós rendelkezésére, amelyet a Hitelfelvevő köteles azt a Hitelezőnek a Hitelszerződés és a jelen Üzletszabályzat rendelkezései szerint visszafizetni.

Intézményi Kezesség” jelenti a GHG által nyújtott készfizető kezességet.

Intézményi Kezesség Díja” jelenti a GHG által annak mindenkori üzletszabályzatában, illetve hirdetményében meghatározott minden díj, amelyet az GHG a Hitelezőnek számít fel.

Jogosulatlan Forrásfelhasználás” jelenti, hogy amikor a Hitelező, vagy az MFB által végzett ellenőrzés, vagy az Európai Unió hivatalos szerve által végzett ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a Hitelfelvevő a Kölcsönt a az állami támogatásokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megsértésével használja fel, a Kölcsön felhasználására vonatkozó kötelezettségeit megszegte (támogatással való visszaélés esete), vagy rajta kívül álló okokból a támogatási jogszabályok előírásai nem teljesültek.

Kamatidőszak” egy (1) hónap azzal, hogy:

(a) az első ilyen nap az első Kölcsön folyósításától számított első hónap utolsó napja;

(b) minden további ilyen nap az (a) pont szerinti napot követően a soron következő első hónap utolsó napja; és

(c) az utolsó ilyen nap a Hitelszerződés szerinti lejárat napja.

Kamatfizetési Nap” bármely Kamatidőszak utolsó napja és a Hitelszerződés szerinti lejárat napja.

Késedelmi Kamatláb” jelenti a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének a kétszeresét.

Kölcsön” a Hitelszerződés alapján nyújtott vagy nyújtandó kölcsön vagy annak egy adott időpontban kinnlevő teljes tőkeösszege.

KKV” jelenti Az Európai Unióról szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kis- és Középvállalkozás kritériumoknak megfelelő, nem agrár besorolású, Magyarországon bejegyzett székhellyel (vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel) rendelkező Egyéni Vállalkozás, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, vagy európai részvénytársaság formájában működő új és meglévő vállalkozásokat.

Kondíciós Lista” jelenti a Hitelező azon hirdetményét, amelyben a Hitelező az általa, a Program alapján nyújtott Kölcsönök kondícióit és általános díjtételeinek mértékét, összegét, előírt finanszírozási arányát feltünteti.

Lehetséges Felmondási Esemény” olyan esemény vagy körülmény, amely (a türelmi idő múlásával, értesítés adásával, a Hitelszerződésen alapuló döntés meghozatalával vagy ezek együttes alkalmazásával) Felmondási Eseménnyé válhat.

Lényegesen Hátrányos Hatás” a Hitelfelvevő tekintetében felmerült olyan tény, esemény vagy körülmény, vagy ezek sorozata, amelynek a Hitelező észszerű véleménye szerint az alábbiakra lényegesen hátrányos hatása van vagy lehet:

(a) a Hitelfelvevő gazdasági (pénzügyi vagy egyéb) helyzetére, gazdálkodására, üzletvitelére;

(c) bármely Ügyfél azon képességére, hogy szerződésszerűen teljesítse bármely szerződés szerinti fizetési kötelezettségét;

(d) bármely olyan dokumentum jogszerűségére, kötelező erejére, érvényességére, érvényesíthetőségére, ranghelyére vagy rangsorára, amelynek a Hitelfelvevő szerződő fele;

(e) az Ügyfél vonatkozó dokumentum szerinti azon képességére, hogy a hitelcélt megvalósíthassa.

MFB” a MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-t (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712) jelenti.

MNB” a Magyar Nemzeti Bankot (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) jelenti.

Munkanap” minden nap a szombat, vasárnap és bármely más olyan nap kivételével, amikor a magyarországi bankok törvény által jogosítottak vagy kötelezettek a zárva tartásra.

NHP Hajrá” az MNB által indított Növekedési Hitelprogram Hajrát, amely a Program forrását biztosítja.

NHP Hajrá Terméktájékoztató” az NHP Hajrá MNB által meghatározott feltételeit tartalmazó dokumentum.

Program” célja a COVID-19 krízishelyzetből fakadó gazdasági hatások, veszteségek csökkentése. A Program célja továbbá az, hogy az MNB 2020. áprilisában indult új konstrukciója, a Növekedési Hitelprogram Hajrá (NHP) az MFB által nyújtott refinanszírozási kölcsön felhasználásával a Programban részt vevő Pénzügyi Vállalkozások olyan mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogassanak, amelyek finanszírozási igényét a kereskedelmi hitelintézetek valamely oknál fogva nem tudják kielégíteni, s ennek eredményeként egyáltalán nem- vagy lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel juthatnak hozzá a versenyképességük fenntartását-, folyamatos fejlődésük biztosítását szolgáló, illetve beruházásaikat finanszírozó külső forrásokhoz.

Ptk.” a mindenkor módosított Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Refinanszírozási Kölcsönszerződés” Az MFB és a Hitelező közötti kölcsönszerződés(ek), amely(ek) alapján az MFB a Program keretében a Hitelező és a Hitelfelvevő között létrejövő Hitelszerződés refinanszírozása céljából kölcsönt nyújt a Hitelező. részére.

Rendelkezésre Tartási Időszak” jelenti a Rendelkezésre Tartási Időszak Kezdetétől a Futamidő azon időtartamát, amely alatt az Ügyfél a Rendelkezésre Álló Hitelkeret terhére Kölcsönt hívhat le.

Rendelkezésre Tartási Időszak Kezdete” jelenti azt a napot, amelyen a Hitelező és az MFB által aláírt, a jelen Hitelszerződés refinanszírozására vonatkozó Refinanszírozási Kölcsönszerződés és az az alapján folyósított kölcsön rendelkezésre áll a Hitelfelvevő részére.

SZJA tv.” a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

Sztv.” a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

Türelmi Időszak” jelenti a Futamidő azon időtartamát, amely alatt a Kamatfizetési Napokon csak a Kölcsön alapján fizetendő kamat és egyéb díjak válnak esedékessé, a tőketörlesztési kötelezettsége az Ügyfélnek nincsen.

Ügyfél” jelenti a Hitelfelvevő vagy a Biztosítéknyújtó bármelyikét.

Ügyleti Kamatláb” a jelen Üzletszabályzat 8.2 (Ügyleti Kamat) bekezdésében meghatározott jelentéssel bír.

1.2 Értelmező rendelkezések

1.2.1 Eltérő rendelkezés hiányában a jelen Üzletszabályzatban az alábbi fogalmakra történő bármely hivatkozás az alábbiak szerint értelmezendő:

(i) „adó” bármilyen jelenlegi vagy jövőbeni adó, vám, adójellegű díj, levonás vagy visszatartás, ideértve bármilyen büntetést, késedelmi kamatot vagy díjat, amely az előzőek meg nem fizetéséből vagy késedelmes megfizetéséből ered.

(ii) “adósság” vagy „pénzügyi adósság” magában foglal minden pénzösszeg meg- vagy visszafizetésére vonatkozó jelenlegi vagy jövőbeli, esedékes vagy le nem járt kötelezettséget akár főkötelezettségként, akár mellékkötelezettségként.

(iii) egy Felmondási Esemény “fennáll”, ha annak érvényesítéséről nem mondtak le, illetve a Felmondási Esemény alapján a Finanszírozó Felek bármelyike által tett bármilyen jogérvényesítési lépésig nem orvosolták.

(iv) A „beruházás befejezésének időpontja” a beruházás eredményeképp létrejövő eszköz (immateriális javak, tárgyi eszközök) használatba vétele, üzembe helyezése, vagy az Sztv. értelmében az üzembe helyezés időpontja az eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja.

(v) „Áttelepítésnek” minősül, ha

(a) a támogatási kérelmet benyújtó Hitelfelvevő vagy a kérelmet benyújtó Hitelfelvevővel egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (EGT megállapodás) egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),

(b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és

(c) a hitelkérelmet benyújtó Hitelfelvevő vagy a kérelmet benyújtó Hitelfelvevővel egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.

(vi) „Beruházás” a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység, továbbá a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység, valamint mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható (tervezés, előkészítés, lebonyolítás, hitel igénybevétel, biztosítás, szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés).

(vii) „Induló vállalkozás”: egy teljes naptári év elfogadott beszámolójával nem rendelkező, nem speciális célú vállalkozás. Nem minősül induló vállalkozásnak az Sztv. hatálya alá tartozó társaság jogutódlásával létrejött, vagy annak korábbi tevékenységét más jogi keretek között folytató vállalkozás. Induló vállalkozásnak minősül a több vállalkozás jogutódjaként létrejött társaság.

(viii) Az “eszközök” magában foglalja a jelenlegi és jövőbeni ingó és ingatlan vagyontárgyakat, befektetéseket, bevételeket és jogokat, követeléseket.

(ix) A „teherre” történő hivatkozás jelent bármilyen terhet amely valamilyen eszközön áll fenn, akár jogszabály, akár hatósági vagy egyéb határozat akár szerződés alapján valamely harmadik személy javára valamilyen kötelezettség biztosítására vagy egyébként, és az adott eszköz tulajdonosának illetve jogosultjának az adott eszközhöz fűződő bárminemű jogát korlátozza, ideértve, de nem kizárólag bármely zálogjogot, óvadékot és más szerződést biztosító mellékkötelezettséget, biztosítéki vagy egyéb engedményezést, vételi, elővásárlási és visszavásárlási jogot, valamint ezekkel hasonló hatású egyéb terhet.

(x) „Kintlévő” egy adott Hitelfelvevő vonatkozásában a folyósított Kölcsönből mindenkor kintlévő teljes fennálló tartozást (tőke és járulékok öszege).

(xi) „HUF” vagy „forint” Magyarország törvényes fizetőeszköze.

(xii) „bankszámla” jelenti a Hitelfelvevőnek, a kezesnek és a garantőrnek valamennyi fizetési számláit.

1.2.2 A Hitelszerződés alapján folyósított Kölcsön a Hitelszerződés és a jelen Üzletszabályzat rendelkezései szerint fennálló kölcsön jogviszonyt teremt.

1.2.3 Egy jogszabály rendelkezésére történő utalás a konkrét rendelkezésre való utalás, valamint utalás annak a módosítására és az annak helyébe lépő jogszabályhelyre is.

1.2.4 A „Hitelező”, a „Hitelfelvevő”, bármely “Biztosítéknyújtó” vagy bármely „Fél” magába foglalja a jogutódokat, engedélyezett engedményeseket és engedélyezett átruházás esetén az átruházás jogosultját.

1.2.5 Egy időszak vagy határidő számításába a kezdőnap beleszámít, de az utolsó nap nem számít bele, amely esetben kezdőnapnak az a nap minősül, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.

1.2.6 A Szakasz, Bekezdés vagy a Melléklet címek kizárólag a hivatkozások megkönnyítésére szolgálnak.

1.2.7 Az egyes számra történő hivatkozás magában foglalja a többes számra történő hivatkozást és fordítva.

1.2.8 A jelen Üzletszabályzatban meg nem határozott, a Programmal kapcsolatos fogalmak értelmezésére a „MFBKRÍZIS HITEL PROGRAM” Dokumentációjában foglalt meghatározások és értelmezési szabályok alkalmazandóak.

II. HATÁLY

2 Az Üzletszabályzat hatálya

2.1 A jelen Üzletszabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Társaság és az Ügyfél közötti jogviszonyra, amely a Program keretében jön létre. A jelen Üzletszabályzat részletesen meghatározza a Kölcsön nyújtásának feltételeit annak érdekében, hogy a Hitelszerződés és Biztosítéki Szerződések csak az adott ügyletre vonatkozó specifikus feltételeket szabályozzák.

2.2 Az Ügyfél és a Hitelező közötti jogviszonyra elsősorban a közöttük létrejött Hitelszerződés és Biztosítéki Szerződések irányadóak, az azokban nem szabályozott kérdésekben a jelen Üzletszabályzat és a Kondíciós Lista az irányadó. Amennyiben Hitelszerződés vagy valamely Biztosítéki Szerződés és a jelen Üzletszabályzat rendelkezései között eltérés lenne, a Hitelszerződés, illetve az adott Biztosítéki Szerződés rendelkezései az irányadóak.

III. HITELNYÚJTÁS FELTÉTELEI

3 A Hitelszerződés

3.1 A Hitelszerződés

A Hitelező a Hitelszerződés rendelkezései szerint a Hitelszerződésben meghatározott hitelkeretet tart az ügyfél rendelkezésére. A Hitelező a hitelkeret alapján a Hitelkeret összege erejéig kölcsönt nyújt a Hitelfelvevőnek.

3.2 A hitel típusai

A Hitelező a program keretében az alábbi típusú Kölcsönöket nyújtja:

(i) éven túli lejáratú beruházási hitel (a továbbiakban: beruházási hitel);

(ii) éven túli lejáratú önálló forgóeszköz hitel (a továbbiakban: önálló forgóeszközhitel);

(iii) beruházási hitelt kiváltó éven túli hitel (a továbbiakban: beruházási hitelt kiváltó hitel);

3.3 A Hitelkeret

3.3.1 A Program keretében a Hitelfelvevő rendelkezésére bocsátható Hitelkeret összege

(i) beruházási hitel esetén legalább 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint) és legfeljebb 150.000.000,- Ft (azaz egyszázötvenmillió forint) ügyletenként,

(ii) önálló forgóeszköz hitel esetén legalább 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint) és legfeljebb az NHP Hajrá Terméktájékoztató szerinti limit ügyletenként, és ügyfelenként150.000.000,- Ft (azaz százötvenmillió forint) Hitelfelvevőnként és ügyletenként;

(iii) beruházási hitelt kiváltó hitel esetén legalább 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint) és legfeljebb 150.000.000,- Ft (azaz egyszázötvenmillió forint) ügyletenként

3.3.2 Az Ügyfél rendelkezésére bocsátandó Kölcsön tényleges összegét a Hitelező a fedezetértékelési szabályzatai és a rendelkezésre álló refinanszírozási keretösszeg alapján állapítja meg.

3.4 Futamidő

3.4.1 A Hitelszerződés futamidejét a Hitelszerződés határozza meg azzal, hogy

(i) beruházási hitel esetén a Futamidő nem lehet rövidebb, mint a Hatálybalépés Napjától számított 1 (egy) év és 1 (egy) nap, és nem lehet hosszabb, mint 10 (tíz) év;

(ii) önálló forgóeszköz hitel esetén a Futamidő nem lehet rövidebb, mint a Hatálybalépés Napjától számított 1 (egy) év és 1 (egy) nap, és nem lehet hosszabb, mint 3 (három) év,

(iii) beruházási hitelt kiváltó hitel esetén a Futamidő nem lehet rövidebb, mint a Hatálybalépés Napjától számított 1 (egy) év és 1 (egy) nap, és nem lehet hosszabb, mint 10 (tíz) év. Beruházási hitel kiváltása esetén a kiváltó Hitelfelvevő hitelszerződésének lejárata lehet későbbi, mint a kiváltásra kerülő kölcsön lejárata, de legfeljebb a kiváltásra kerülő kölcsön szerződéskötésének napjától számított 20 év, azzal a további korlátozással, hogy a kiváltó kölcsön kiváltástól számított (hátralévő) futamideje legfeljebb 10 év lehet;

3.5 Rendelkezésre Tartási Időszak

3.5.1 A Hitelező és az Ügyfél a Hitelszerződésben az alábbiak szerint állapodnak meg a Rendelkezésre Tartási Időszakról:

(i) beruházási hitel esetén a Rendelkezésre Tartási Időszak a Rendelkezésre Tartási Időszak Kezdetétől kezdődik, és nem lehet hosszabb, mint a Hatálybalépés Napjától számított 2 (két) év;

(ii) önálló forgóeszközhitel esetén a Rendelkezésre Tartási Időszak a Rendelkezésre Tartási Időszak Kezdetétől kezdődik, és nem lehet hosszabb, mint a Hatálybalépés Napjától számított 1 (egy) év;

(iii) beruházási hitelt kiváltó hitel esetén a Rendelkezésre Tartási Időszak a Rendelkezésre Tartási Időszak Kezdetétől kezdődik, és nem lehet hosszabb, mint a Hatálybalépés Napjától számított 3 (három) hónap;

3.5.3 A Rendelkezésre Tartási időszak nem lehet hosszabb, mint a Türelmi Időszak.

3.5.4 Egy Hitelszerződésen belül nem lehet az egyes kölcsönösszegek esetében eltérő Rendelkezésre Tartási Időszakot alkalmazni.

3.6 Türelmi Időszak

3.6.1 A Hitelező és az Ügyfél a Hitelszerződésben Türelmi Időszakot köthet ki.

3.6.2 A Türelmi Időszak a Rendelkezésre Tartási Időszak Kezdetétől kezdődik és nem lehet hosszabb, mint

(i) beruházási hitel esetén a Hatálybalépés Napjától számított 2 (kettő) év;

(ii) önálló forgóeszköz hitel esetén a Hatálybalépés Napjától számított 1 (egy) év;

(iii) beruházási hitelt kiváltó hitel esetén a Hatálybalépés Napjától számított 2 (két) év;

3.6.3 Egy Hitelszerződésen belül nem lehet az egyes kölcsönösszegek esetében eltérő Türelmi Időszakot alkalmazni.

3.7 Elvárt önerő beruházási hitel esetén

3.7.1 A finanszírozáshoz szükséges önerő mértékét a Hitelező belső szabályzatai alapján állapítja meg, azzal, hogy az önerő mértéke nem lehet kevesebb, mint a beruházás nettó – vagy amennyiben a Hitelfelvevő áfa visszaigénylésre nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének

(i) 10 %-a (amely állami támogatást is tartalmazhat) általános csekély összegű támogatási kategória esetén; illetve

(ii) 25%-a (amely állami támogatást nem tartalmazhat) regionális beruházási támogatás esetén.

3.7.2 A Hitelező a hitelkérelmet elutasítja, illetve nem nyújt Kölcsönt, ha a Hitelfelvevő a saját erőre vonatkozó követelményeket nem teljesíti.

3.7.3 Az önerő felhasználását annak megtörténtét követően, illetve a Hitelező felhívására bármikor a Hitelfelvevő hitelt érdemlően igazolni köteles.

3.8 Beruházási hitel további feltétele

A Hitelfelvevő a támogatott Projekt megvalósítását a hitelszerződésben megjelölt időn belül köteles megkezdeni és befejezni, valamint a beruházás tárgyát a rendeltetésszerű használathoz szükséges mértékben üzembe helyezni. A Hitelfelvevő a Projekt megvalósulását a beruházás befejezésekor, valamint üzembe helyezésekor hitelt érdemlően, dokumentumokkal (pl. szerződéssel, számlával stb.) is alátámasztottan köteles igazolni a Hitelező felé. A biztosítékként szolgáló ingatlannak a Hitelfelvevő könyveiben szerepelnie kell és rendelkezésre áll a Hitelező által nyújtott hitelből vásárolt ingatlanok aktiválási jegyzőkönyve (üzembehelyezési jegyzőkönyv) és egy igazolás arról, hogy az ingatlan vételára nem tartalmazott áfát. A Hitelfelvevőnek továbbá a vásárolt ingatlant meg kell jelölnie a létesítő okiratában, valamint a cégjegyzékben székhelyként vagy telephelyként.

3.9 Formai követelmények

3.9.1 A Hitelszerződést és a Biztosítéki Szerződéseket is közjegyzői okiratba foglaltan kell megkötni, amelynek részleteit a Hitelszerződés tartalmazza.

4 Igénybevételre jogosultak köre

4.1 Általános kizáró okok

4.1.1 A jelen Üzletszabályzat vonatkozásában csak olyan KKV lehet Ügyfél, amellyel szemben nem áll fenn az alábbiakban felsorolt egyetlen kizáró ok sem:

(i) a cégbíróságon nincs bejegyezve (kivéve az egyéni vállalkozókat, valamint az SZJA tv. 3.§ 17. pontjában felsorolt személyeket);

(ii) adószáma felfüggesztésre került;

(iii) a hitelkérelem benyújtásának időpontjában vagy a szerződéskötés időpontjában jogerős végzéssel elrendelt csőd-, törlési vagy felszámolási eljárás, végelszámolás (vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás vagy végrehajtás) alatt áll, illetve amely megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolás alá vonható lenne;

(iv) az Európai Unió bármely tagállamában a 1346/2000/EK tanácsi rendelet, illetve az azt hatályon kívül helyező 2015/848 rendelet4 szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll, vagy akivel szemben a bíróság, vagy az illetékes hatóság ilyen eljárást rendelhet el;

(v) a hitelkérelem benyújtásának időpontjában vagy a szerződéskötés időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

(vi) a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitel-, kölcsön-, lízingszerződésből vagy bankgarancia megbízási szerződésből eredő, 90 napot meghaladó lejárt tartozása áll fenn;

(vii) a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik;

(viii) nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését vagy állami támogatás visszafizettetését, Magyarországnak címzett elrendelő határozatának;

(ix) a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, a Strukturális és Beruházási Alapok (2014-2020)-ból vagy a Kohéziós Alapból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette;

(x) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett és/vagy nem adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését;

(xi) saját maga vagy bármelyik tagja vagy tulajdonosa olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely ügyfél-szankciós, korlátozó listán szerepel;

(xii) az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a Hitelező által nem tudja végrehajtani;

(xiii) az ügyfél-átvilágítási intézkedések alapján a Hitelező – reputációjának védelme érdekében – az Ügyféllel való kapcsolat létrehozását elfogadhatatlan kockázatúnak ítéli meg;

(xiv) jogszabályban vagy a Kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;

(xv) felmerül a gyanú, hogy az ügylet célja (a) jogszabályba, jó erkölcsbe, közerkölcsbe ütközik; vagy (b) környezetvédelmi szabályokba ütköző tevékenység;

(xvi) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;

(xvii) fő tevékenysége az alábbiak valamelyike (a) fegyver-, lőszergyártás, fegyverkereskedelem (TEÁOR’03 29.60, TEÁOR’08 25.40); (b) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR’03 92.71, TEÁOR’08 92.00); (c) katonai harcjármű-gyártás (TEÁOR’08 30.40); (d) dohánytermesztés, dohánytermék gyártása, forgalmazása (TEÁOR’08 01.15, 12.00, 46.35, 46.39, 47.26) (e) egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR’08 96.09) (f) pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR’03 65.00-67.00, TEÁOR’08 64.11-66.30);

(xviii) valamely a Hitelfelvevővel a CRR17 4. cikk 39. pontja alapján ügyfélcsoportot képező vállalkozás jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás (végelszámolás kivételével), vagy végrehajtás alatt áll, vagy adószámát törölték;

(xix) amely a Hitelezővel ügyfélcsoportot alkot, vagy a szerződéskötés időpontjában a Hitelező, illetve az MFB Zrt. kapcsolt vállalkozása.

(xx) amelyben szerződéskötéskor az állam, vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot

(xxi) amelyben a szerződéskötéskor a KKV-kra vonatkozó fenti személyi feltételeknek nem megfelelő és nem magánszemély tulajdonosok (ideértve az állami és önkormányzati tulajdonosokat is) közvetlen és közvetett részesedése meghaladja a 25%-ot

(xxii) amely az NHP Hajrá keretében a KKV-nak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. § (2)-(4) bekezdése szerinti partnervállalkozásaival és kapcsolódó vállalkozásaival együtt, a programban résztvevő összes hitelintézettől és pénzügyi vállalkozástól 20 milliárd Ft-ot meghaladó összegű finanszírozásban részesült;

4.1.2 Nem tartható fenn a Hitelszerződés olyan vállalkozással szemben

(i) amelyben a futamidő alatt bármikor az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot;

(ii) a futamidő alatt bármikor a KKV-kra vonatkozó fenti személyi feltételeknek nem megfelelő és nem magánszemély tulajdonosok (ideértve az állami és önkormányzati tulajdonosokat is) közvetlen és közvetett részesedése meghaladja a 25%-ot;

(iii) amely más társasággal (társaságokkal) való egyesülése folytán nem minősül már a KKV-nak, kivéve ha az egyesülésben érintett más társaság(ok) az egyesülés időpontjában szintén megfelel(nek) a fenti KKV-ra vonatkozó személyi elvárásoknak.

4.1.3. A Hitelező belső szabályzatában további kizáró okokat határozhat meg.

4.2 További feltételek általános csekély összegű támogatási kategória esetén

A Hitelező nem köt Hitelszerződést, illetve nem folyósít Kölcsönt olyan KKV részére, amely

(i) amely az 1379/2013/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban végez tevékenységet;

(ii) amely hitelkérelme mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozására irányul; vagy

(iii) amelynek – figyelembe véve a KKV által, illetve vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a hitelfelvétel évében és azt megelőző két évben igénybe vett általános csekély összegű (de minimis) támogatásokat – nem áll rendelkezésére szabad általános csekély összegű (de minimus) keret.

4.3 További feltételek regionális beruházási támogatás kategória esetén

A Hitelező nem köt Hitelszerződést, illetve nem folyósít Kölcsönt olyan KKV részére, amely

(i) amelyre vonatkozóan a 651/2014/EU Bizottsági rendelet, illetve az azt módosító 2017/1084/EU Bizottsági rendelet adott támogatási kategóriára vonatkozó kizáró kritériumok bármelyike fennáll;

(ii) amellyel szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan korábbi bizottsági határozat alapján, amely valamely Magyarország által nyújtott támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított, a természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programok kivételével.

5 Támogatható cél

5.1 A Kölcsön felhasználása

5.1.1 A Kölcsön felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak, valamint az NHP Hajrá feltételeinek megfelelő, Magyarország területén megvalósuló

(i) új és használt tárgyi eszköz vásárlásához, beszerzéséhez, fejlesztéséhez, beruházáshoz;

(ii) ingatlanfejlesztésre, -beruházáshoz;

(iii) a beruházáshoz kapcsolódó- vagy önálló forgóeszköz finanszírozására;

(iv) immateriális javak beszerzésére azzal, hogy immateriális javak beszerzése önállóan nem finanszírozható, csak a finanszírozott tárgyi eszköz működéséhez, működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges immateriális javak beszerzése lehetséges és legfeljebb a kapcsolódó finanszírozott eszköz 10%-ának megfelelő összeg erejéig;

(v) nem NHP forrású beruházási hitel, beruházási hitelt kiváltó hitel kiváltására;

5.2 Hitelcélra vonatkozó kizárások

5.2.1 A Program keretében az alábbi célok megvalósítására a Hitelező nem köt Hitelszerződést, illetve nem folyósít Kölcsönt, továbbá e célokra az Ügyfél a folyósított Kölcsönt nem használhatja fel:

(i) , lízing kiváltására, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására;

(ii) az Ügyfél által visszaigényelhető általános forgalmi adó (áfa), vám, illeték finanszírozására, kivéve, ha az Ügyfél áfa visszaigénylésére nem jogosult;

(iii) harmadik országba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek finanszírozására, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó finanszírozásra;

(iv) az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött beruházások finanszírozására;

(v) a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozására;

(ix) olyan finanszírozásra, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;

(xi) élő állat vásárlására, tartására, kereskedelmére;

(xii) a finanszírozott ügylettel kapcsolatos banki díjak, jutalékok teljesítésére;

(xiii) az 1379/2013/EU rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos tevékenység finanszírozására;

(xiv) fentieken túl az alábbi üzleti tevékenységek bármelyikének finanszírozására:

(a) pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR’03 65-67, TEÁOR’08 64-66)

(b) pénzmosás, kábítószer előállítás- kereskedelem, illetve egyéb illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési-, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);

(c) dohány és dohánytermékek, desztillált szeszesitalok és kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása (TEÁOR’08 12.00, 46.35, 47.26);

(d) valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek, katonai harcjármű gyártása (TEÁOR’03 29.60, TEÁOR’08 25.40);

(e) szerencsejáték, fogadás, kaszinók és annak megfelelő vállalkozások (TEÁOR’03 92.71, TEÁOR’08 92.00);

(f) pornográfia és prostitúció, pornográfiához kapcsolódó termék előállítása, kereskedelme;

(g) atomerőművek leállítása és építése, nukleáris fűtőanyag gyártása;

(xv) franchise (jogbérlet) és know-how finanszírozására.

5.2.2 A Hitelező belső szabályzatában további kizárt célokat határozhat meg.

5.5 Ingatlan finanszírozásra vonatkozó eltérő rendelkezések

5.5.1 Ingatlan vásárlására vonatkozó hitelcél esetében a Hitelező akkor folyósít Kölcsönt, továbbá e célokra a Hitelfelvevő a folyósított Kölcsönt akkor használhatja fel, ha az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés az alábbi feltételeknek megfelel:

(i) a Hitelfelvevő a Hitelező számára elfogadható tartalommal és formában igazolja, hogy az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez már minden feltétel teljesült és már csak a vételár átutalása van hátra, illetve a Kölcsön az utolsó vételárrész;

(ii) a Hitelfelvevő per-, teher- és igénymentes (kivéve a Biztosítéki Szerződéssel/Biztosítéki Szerződésekkel alapított terheket) tulajdont szerez;

(iii) az eladó hozzájárul, hogy a tulajdonjog-bejegyzés iránti kérelem függőben tartással széljegyzésre kerüljön az ingatlan tulajdoni lapján;

(iv) az eladó tudomásul veszi, hogy az ingatlan megvásárlásához a Hitelfelvevő kölcsönt vesz igénybe;

(v) az eladó hozzájárul a Hitelfelvevő tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséhez, vagy a tulajdonjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozatát helyezze ügyvédi letétbe, mely a letétből csak abban az esetben adható ki a Hitelfelvevő részére, ha az eladó által megjelölt számlára a Hitelező a vonatkozó vételárrészt elutalta.

5.5.2 A Hitelfelvevő köteles az ingatlanra vonatkozó tulajdonjogának bejegyzése iránt haladéktalanul intézkedni, és ezzel egyidejűleg az ingatlanon a Biztosítéki Szerződéssel/Biztosítéki Szerződésekkel alapított terhek bejegyzése iránt az illetékes földhivatal előtt eljárni.

5.5.3 A Hitelező jogosult az ingatlan adásvételi szerződés, illetve az illetékes földhivatal részére benyújtandó dokumentumokat ellenőrizni, amelyek, ha nem felelnek meg a Hitelező számára elfogadható tartalmi és formai feltételeknek, a Hitelező a bármely Kölcsön folyósítását jogosult megtagadni és/vagy a Hitelszerződéstől elállni.

5.6 Tevékenységek szétválasztása

5.6.1 Amennyiben a Hitelfelvevő az 5.2 – 5.4 Bekezdések szerinti ágazatokban is tevékenységet folytat, úgy csak a nem kizárt ágazatokra vagy tevékenységekre nyújtható támogatás, feltéve, hogy a Hitelfelvevő megfelelő eszközökkel (pl. tevékenységek szétválasztása, vagy költségek megkülönböztetése) révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek támogatásban.

5.6.2 A Hitelfelvevő, amely általános csekély összegű támogatási kategória hatálya alól kizárt tevékenységet is folytat, a tevékenységek szétválasztását számlával, vagy az Sztv. 166. § (1) bekezdése szerinti számviteli bizonylattal igazolja.

5.7 Ellenőrzés

A Hitelező a hitelcélnak megfelelő felhasználást köteles ellenőrizni. A beruházási hitelre vonatkozó feltételek teljesülését, illetve az NHP Terméktájékoztatóban meghatározott, Hitelfelvevőre vonatkozó feltételek fennállását a Hitelező legalább évente köteles ellenőrizni. A Hitelező, az MFB és az MNB a Hitelszerződés tartama alatt és minden folyósításkor jogosult a folyósított Kölcsön cél szerinti felhasználását ellenőrizni. A kölcsönvett összegek felhasználása a Hitelfelvevő kizárólagos felelősségi körébe tartozik.

6 A hitelnyújtás előfeltételei

6.1 Valamennyi lehívás előfeltételi

A Hitelfelvevő csak akkor jogosult a Hitelkeretet igénybe venni, annak terhére Kölcsönt lehívni, és a Hitelező csak abban az esetben folyósít Kölcsönt amennyiben alábbi feltételek maradéktalanul teljesültek:

(i) a Hitelfelvevőnek nem áll fenn késedelmes tartozása a Hitelező felé;

(ii) valamennyi Biztosíték a Hitelező rendelkezésére áll és érvényesíthető (de legalább (amennyiben szükséges) a Biztosíték megfelelő nyilvántartásba történő bejegyzési eljárása igazoltan megkezdődött)

(iii) nem merült fel semmilyen olyan esemény vagy körülmény, amely alapján a Hitelfelvevő a Programból kizárásra kerülhetne; és

(iv) a nem áll fenn Felmondási Esemény vagy Lehetséges felmondási Esemény;

(v) a Hitelező és az MFB által aláírt, a jelen Hitelszerződés refinanszírozására vonatkozó Refinanszírozási Kölcsönszerződés és az az alapján folyósított Kölcsön a Hitelfelvevő részére rendelkezésre áll.

6.2 Az első lehívás további előfeltételei

A Hitelfelvevő csak akkor jogosult a Hitelkeretet igénybe venni, annak terhére Kölcsönt lehívni, és a Hitelező csak abban az esetben folyósít Kölcsönt amennyiben – a Hitelezőnek megfelelő formában és tartalommal – a jelen Üzletszabályzat 6.1 (Valamennyi lehívás előfeltételei) Bekezdésben meghatározottakon túl, alábbi feltételek maradéktalanul teljesültek:

(i) a Hitelszerződés és a Biztosítéki Szerződések a Hitelező által megkívánt alakisággal érvényesen létrejöttek és hatályba léptek, továbbá a Hitelfelvevő a Biztosítékokat a Hitelező rendelkezésére bocsátotta a vonatkozó Biztosítéki Szerződésben rögzítettek szerint;

(ii) amennyiben valamely Biztosíték létrejöttéhez, vagy hatályosságához szükséges annak nyilvántartásba vétele, az adott Biztosíték a vonatkozó nyilvántartásba a Hitelező által megkívánt ranghelyen bejegyzésre került (vagy a bejegyzési eljárás igazoltan megkezdődött):

(a) ingatlanok esetében, ha a Hitelszerződés lehetővé teszi, az ingatlanra vonatkozó Biztosítékok bejegyzése iránti kérelem legalább széljegyen feltüntetésre került a vonatkozó ingatlanok tulajdoni lapján, oly módon, hogy ezen széljegye(ek)et megelőző elintézetlen széljegy az ingatlanok tulajdoni lapján nem szerepel és az ingatlan(ok) fedezeti biztonságát sértő változás a Hitelszerződés megkötéséhez alapul vett tulajdoni lap szerinti állapothoz képest nem következett be, mindezt Hitelfelvevő a folyósítást napjától számított 15 napnál nem régebbi tulajdoni lappal , az ingatlan-nyilvántartási igazgatásszolgáltatási díj megfizetésével és az illetékes földhivatal részére benyújtott dokumentumok érkeztetett példányával igazolja.

(b) ingóságok és követelések esetében, az adott zálogszerződésben meghatározottak szerint a vagyon vagy szerződéses követelést terhelő zálogjog a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett hitelbiztosítéki nyilvántartásba igazoltan bejegyzésre került;

(c) üzletrész zálogjog esetében

(ca) a Hitelező üzletrészt terhelő zálogjogának bejegyzésére vonatkozó kérelem benyújtásra került az illetékes cégbírósághoz és a változásbejegyzési kérelem illetékes cégbíróság által visszaküldött elektronikus visszaigazolása a szükséges mellékletekkel a Hitelező rendelkezésére áll;

(cb) amennyiben a Hitelfelvevő létesítő okirata szerint a taggyűlés/alapító határozata szükséges az üzletrész megterheléséhez, a Hitelfelvevő taggyűlése/alapítója által meghozott érvényes határozat rendelkezésre áll, amely alapján a taggyűlés/alapító hozzájárulását adta az üzletrészt terhelő jelzálogszerződésben rögzített üzletrész tulajdonos tag tulajdonában lévő üzletrész megterheléséhez.

(iii) a Hitelfelvevő átadta a Hitelező részére valamennyi belföldön vezetett bankszámlájára vonatkozóan az általa cégszerűen/szabályszerűen aláírt, valamint a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók tudomásulvételét igazoló aláírásával ellátott, Beszedési Megbízásra felhatalmazó levél eredeti példányait;

(iv) a Hitelfelvevő nyilatkozata a Hitelezőnek, a Hitelezővel szemben a titoktartási kötelezettség alóli felmentésről;

(v) a Hitelfelvevő átadta a Hitelező részére a KHR Ügyféltájékoztató cégszerűen/szabályszerűen aláírt példányát;

(vi) a Hitelfelvevő nyilatkozata a Hitelezőnek arra vonatkozóan, hogy nem tartozik a Hpt. összeférhetetlenségi szabályokról rendelkező 144. § (1), (2) és (3) bekezdésének hatálya alá;

(vii) a Hitelfelvevő és a Biztosítéknyújtó a Hitelező rendelkezésére bocsátotta a Hitelszerződésben meghatározott, köztartozást nyilvántartó hatóságok (különösen, de nem kizárólagosan a NAV és a székhelye szerinti (főváros esetén fővárosi és kerületi) önkormányzat 30 napnál nem régebben kiadott igazolását, amellyel igazolta, hogy lejárt, ki nem egyenlített köztartozása nem áll fenn; vagy a Hitelfelvevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában. Ha a Hitelfelvevőnek és/vagy a Biztosítéknyújtónak átütemezett köztartozása van, ez esetben az erről szóló dokumentum, továbbá az átütemezésen alapuló, már megtörtént befizetések igazolása;

(viii) a Hitelfelvevő a Kölcsön rendelkezésre bocsátásának Hitelszerződésben meghatározott egyéb feltételeit teljesítette;

(ix) az Alapítványi Kezességgel, illetve Intézményi Kezességgel (is) biztosított Hitelszerződés esetén a Hitelező által kiállított, az Alapítványi Kezesség Díjáról illetve az Intézményi kezesség Díjáról szóló számlát a Hitelfelvevő megfizette és az Alapítványi Kezességről, illetve az Intézményi Kezességről szóló kezességi levelet Hitelezővel közölték illetve a feltételközlő lap elfogadását AVHGA illetve a GHG-val-val közölték, a kezesi szerződés érvényesen létrejött és hatályba lépett;

(x) a Hitelfelvevő a biztosítékul szolgáló ingó, illetve ingatlan vagyontárgyakat teljes körűen biztosította (i) az ingatlanra a biztosító által meghatározott mindenkori újjáépítési érték – de legalább a Hitelező és az Hitelezett által elfogadott hitelbiztosítéki érték – erejéig, valamint (ii) ingót terhelő zálogszerződésben meghatározott vagyonelem(ek)re – de legalább a Hitelező által elfogadott biztosítéki érték erejéig;

(xi) a Hitelfelvevő / Biztosítéknyújtó a Hitelező részére benyújtja a zálogul lekötött ingatlan esetén az Ingatlan biztosítási kötvényének másolatát, ingó vagyontárgy(ak) esetén az ingóság Hitelező számára beazonosítható módon részletezést tartalmazó biztosítási kötvényének másolatát a Hitelező jelen pontban foglaltaknak megfelelő zálogjogosult kijelöléséről, valamint a biztosítási díjfizetés rendezettségéről szóló, a biztosító, illetve az eljáró biztosítási bróker által kiállított igazolás másolatát;

(xii) Hitelfelvevő összes tulajdonosi és/vagy kapcsolt vállalkozás általi kölcsönszerződésének bemutatása és alárendelése a Hitelező által nyújtott hitelnek (amennyiben Hitelfelvevő számviteli nyilvántartásából látszik ilyen).

(xiii) Hitelfelvevő a Hitelszerződés rendelkezései szerint a saját erő teljes összegét igazoltan a Hitelcélnak megfelelően elköltötte (amennyiben releváns).

(xiv) Hitelfelvevő legutolsó lezárt időszakra vonatkozó korosított szállítói analitikája Hitelfelvevőhöz benyújtásra került, mely szerint nem rendelkezik 30 napon túli lejárt szállítói tartozásokkal.

6.3 Egyéb rendelkezések

6.3.1 Amennyiben a jelen 6 (A hitelnyújtás előfeltételei) Bekezdés alapján átadott dokumentumok hiányosak, vagy hibásak, illetve nem megfelelő formában kerültek átadásra, a Hitelező az Ügyfelet erről tájékoztatja és felhívja a hiányok pótlására.

6.3.2 Amennyiben a Hitelező a jelen 6 (A hitelnyújtás előfeltételei) Bekezdésben foglalt dokumentumok vonatkozásában meghatározott formanyomtatványt alkalmaz, az Ügyfél köteles e formanyomtatványokat használni.

6.3.3 A Hitelező a Hitelszerződésben további lehívási előfeltételeket határozhat meg.

7 Lehívás

7.1 A kölcsön folyósítása

7.1.1 A Hitelfelvevő a cégszerűen aláírt lehívási értesítője alapján a Hitelező egy vagy több Kölcsönt folyósít a Hitelfelvevő részére a Hitelszerződésben és a jelen 7 (Lehívás) Bekezdésben foglaltak szerint.

7.1.2 A folyósítás a Hitelszerződés rendelkezései szerint az önerő teljes összegének igazolt felhasználását követően, vagy forrásarányosan történhet.

7.1.3 A lehívási értesítő alapján a Hitelező kizárólag akkor bocsát rendelkezésre Kölcsönt, ha:

(i) a tervezett folyósítás napja a Rendelkezésre Tartási Időszakon belülre esik;

(ii) a lehívás devizaneme és az összege megfelel a 7 (Lehívás) Bekezdés rendelkezéseinek;

(iii) valamennyi a Dokumentációban, a jelen Üzletszabályzat és a Hitelszerződésben foglalt folyósítási előfeltétel igazoltan teljesült.

7.1.4 A Lehívási Értesítő Hitelező részére való átadásával a Hitelfelvevő visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az ott meghatározott lehívási időpontban a megadott összeg kölcsönvételére.

7.1.5 A Hitelező kizárólag forintban folyósít Kölcsönt.

7.2 A kölcsönből finanszírozható költségek

7.2.1 A Kölcsönből kizárólag a bizonyíthatóan a beruházás megvalósításával (vagy a forgóeszköz igénnyel) kapcsolatban felmerült költségek finanszírozhatók. A program keretében lehetőség van a hitelkérelem benyújtását követően és az azt megelőző 6 (hat) hónap során keletkezett, bizonyíthatóan a beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozására.

7.2.2 A folyósításra kizárólag számla, vagy az Sztv. 166. § (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylat benyújtását követően kerülhet sor. A folyósítani kért illetve folyósítandó összeg minden esetben a számlán/számlákon illetve a lehívás alapjául szolgáló számviteli bizonylatban megjelölt összeg(ek)hez és esedékesség(ek)hez igazodik.

7.2.3 A számlán megjelölt összeget legkorábban az esedékessé válás időpontjában illetve – ha a vállalkozás a számlát egyéb forrásból megelőlegezve már kifizette a szállítóját – azt követően lehet lehívni, és késedelem nélkül tovább kell utalni a számla kibocsátójának. Az esedékessé válás időpontja megegyezik a számviteli dokumentumon szereplő „fizetési határidő”-ként megadott időponttal, vagy a fedezetkezelői számlára történő utalási kötelezettségi dátumot megelőző 10. (tizedik) Munkanappal, a Kölcsönt számla alapján történő folyósítás esetén a számla esedékességének megfelelően kell továbbutalni.

7.2.4 Amennyiben a Hitelfelvevő áfa-visszatérítésre jogosult, a folyósítás a számla nettó értékében történik.

7.2.5 Garanciális visszatartás esetén annak összegét csak akkor lehet lehívni és folyósítani, ha annak megfizetése ténylegesen esedékessé vált a szállító részére.

7.2.6 Amennyiben a garanciális időszak vége későbbi, mint a maximális rendelkezésre tartási idő, akkor lehetőség van arra, hogy – megfelelő számviteli dokumentumok alapján – a garanciális visszatartás összegének folyósítására, a finanszírozási cél biztosítása mellett. Abban az esetben, ha a garanciális visszatartás kifizetésére vonatkozó feltételek nem teljesülnek, a lehívott összeget az Ügyfél haladéktalanul köteles visszafizetni.

7.3 Hitelkeret törlése

A Hitelezőnek a Hitelkeret alapján fennálló kötelezettségvállalásai, amelyeket (i) a Rendelkezésre Tartási Időszak végéig nem használtak fel, a Rendelkezésre Tartási Időszak végén, továbbá (ii) valamely Felmondási Esemény bekövetkeztét követően a Hitelező szabad belátása szerint meghozott döntése alapján bármikor azonnal törlésre kerülnek. A Hitelezőnek a Hitelkeret alapján fennálló kötelezettségvállalásai a jelen Üzletszabályzat 16.11.3 Bekezdésben meghatározott esetben is törlésre kerülnek. A Hitelkeret törölt részét (illetve ennek folyósítását) a Hitelfelvevő nem követelheti.

IV. A HITEL IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖLTSÉGEI

8 A hiteldíj összetevői

8.1 A hitel kondíciói

8.1.1 Az Ügyfél a hitelnyújtás ellenértékeként hiteldíjat köteles fizetni.

8.2 Ügyleti Kamat

8.2.1 A Hitelfelvevő a kintlévő Kölcsön(ök) után köteles Ügyleti Kamatot fizetni a Hitelező javára, amelynek mértéke maximum 2,5% / év.

8.2.3 A Kölcsönök esedékes kamatait a Hitelfelvevő köteles a Kamatfizetési Napokon megfizetni.

8.2.4 Minden egyes Kölcsönre vonatkozó Kamatidőszak 1 (egy) hónapig tart, azzal, hogy

(i) az első Kamatidőszak az első Kölcsön folyósításának napján kezdődik és az adott naptári negyedév utolsó napjáig tart;

(ii) minden további Kamatidőszak pedig az azt megelőző Kamatidőszak utolsó napján kezdődik; és

(iii) egyetlen Kamatidőszak sem érhet véget a Futamidőt követően. Ha egy Kamatidőszak a Futamidőt követően érne véget, akkor az a Futamidő utolsó napján ér véget.

8.2.5 Amennyiben egy Kamatidőszak olyan napon érne véget, amely nem Munkanap, akkor az adott Kamatidőszak az azt követő első Munkanapon ér véget.

8.2.6 Az ügyleti kamat számítása az alábbiak szerint történik:

8.5 Módosítási díj

A Hitelszerződés Ügyfél által kezdeményezett módosításakor a Hitelező a módosításkor hatályos Kondíciós Listájában vagy a Hitelszerződésben meghatározott szerződésmódosítási díjat számítja fel.

8.3 Állami készfizető kezességvállalási díj

A 1171/2020. (IV.21.) számú kormányhatározat 3. pontja alapján a Hitelfelvevő által felvett Kölcsönhöz 80%-os állami készfizető kezesség kapcsolódik. A kezességvállalási díj mértéke a Kölcsön tőkeösszegének 80%-ra számított évi 0,1%-a, amely a Hitelező által felszámításra kerül.

8.4 Egyéb költségek

Az Ügyfél köteles viselni a Hitelszerződéssel összefüggésben felmerülő egyéb, nem a Hitelező által a saját javára felszámított költségeket is (különösen: a Hitelszerződés, Biztosítéki Szerződések közokiratba foglalásának a költségei, a Biztosíték nyilvántartásba vétele, ill. törlése, értékbecslés felülvizsgálat költsége, tulajdoni lap). Az Ügyfél késedelmes teljesítése esetén a Hitelezőnek a késedelemmel kapcsolatosan szükséges intézkedéseinek a költségei, a felmondás, felszólítás díja, adott esetben a közjegyzői okiratba foglalásának, valamint a végrehajtási, igényérvényesítési és behajtási költségek az Ügyfelet terhelik.

9 Késedelmi kamat

9.1 Késedelmi kamat felszámítása

9.1.1 Amennyiben a Hitelfelvevő a jelen Hitelszerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a Hitelezőt az esedékesség napjától a kifizetési napjáig késedelmi kamat illeti meg a Hitelszerződésben foglaltak szerint.

9.1.2 A késedelmi kamat számítása az alábbiak szerint történik:

10 A hiteldíj egyoldalú módosítása

10.1 A hiteldíj módosításának okai

A Hitelező jelen 10. Bekezdésben felsorolt okok felmerülése esetén jogosult a Hitelszerződés hatálya alatt a hiteldíjat, illetve annak bármely elemét, továbbá a késedelmi kamat mértékét az Ügyfél számára kedvezőtlenül, a Program feltételeinek keretei között egyoldalúan módosítani.

10.2 Piacváltozás

10.2.1 A Hitelező forrásköltségeinek változása, amelyre a Program keretében igénybe vett Kölcsönök vonatkozásában kizárólag az adott hitelprogram feltételeit érintő változásból eredő forrásköltség emelkedés esetén hivatkozhat a Hitelező.

10.2.2 A Hitelező forrásköltségeinek változása (pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása), így különösen, de nem kizárólagosan:

(a) Magyarország hitelbesorolásának változása;

(b) az ország kockázati felár változása (credit default swap);

(c) jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása;

(d) a bankközi pénzpiaci kamatlábak/hitelkamatok változása;

(e) a Magyar Állam vagy a Hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása;

(f) refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása.

10.3 Megnövekedett költségek

Amennyiben jogszabály, felügyeleti, vagy jegybanki rendelkezés bevezetése, megváltozása, alkalmazásának megváltozása miatt, illetve más tőkemegfelelési vagy tartalékolási előírásoknak való megfelelés miatt a Hitelezőnél addicionális költségek merülnek fel a Hitelszerződés megkötésével illetve a Hitelszerződésből eredő kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggésben, vagy a Hitelező költségei a hitelnyújtással kapcsolatos költségei megnövekednek, akkor az Ügyfél – a Hitelező ez irányú kérésére – köteles haladéktalanul megfizetni a Hitelező részére azt az összeget, amely a Hitelezőt, ilyen megnövekedett költség kifizetése, illetve viselése folytán érte.

10.4 A Hitelfelvevő kockázati besorolásának megváltozása

(i) A Hitelfelvevő, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a Hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján – különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra –, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá;

(ii) a Hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy hitelező belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá, vagy

(iii) a nyújtott Kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás.

V. TÖRLESZTÉS, ELŐTÖRLESZTÉS, ÁTÜTEMEZÉS

11 Visszafizetés és lejárat

11.1 Törlesztés

11.1.1 Kivéve, ha a Hitelszerződés rendelkezéseinek megfelelően hamarabb kellene visszafizetni, a Hitelfelvevő a jelen Hitelszerződés alapján kintlévő bármely, és valamennyi összeget a Futamidő utolsó napján köteles véglegesen és teljesen megfizetni.

11.2. Rulírozó jelleg kizárása

A Hitelkeret törlesztett (előtörlesztett) része újra nem lehívható.

12 Előtörlesztés

12.1. Önkéntes Előtörlesztés

12.1.1 A Hitelfelvevő, a Hitelezőnek legalább tizenöt (15) Munkanapos előzetes írásbeli értesítés elküldésével, részben vagy egészben bármely Kamatidőszak végén előtörlesztheti a Kölcsönt részben vagy egészben.

12.1.2 Minden előtörlesztést az ilyen előtörlesztett összeg tekintetében felhalmozódott kamatokkal és díjakkal, költségekkel együtt kell megfizetni.

12.1.3 A Hitelező az előtörlesztett összeggel a Futamidő arányosan csökken az eredeti törlesztő részleteket megtartása mellett.

12.2 Kötelező előtörlesztés

12.2.1. A Hitel egy összegben esedékessé válik és haladéktalanul törlesztendő az alábbi esetekben:

(i) a Hitelfelvevő 180 (száznyolcvan) napot és 300.000,-Ft-ot (háromszázezer forint) meghaladó késedelme esetén a késedelem 180. (száznyolcvanadik) napját követő banki munkanapon,

(ii) amennyiben a Hitelfelvevő a jelen Üzletszabályzatban előírt és a Hitelfelvevővel szemben támasztott elvárásoknak nem felel meg, úgy az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul,

(iii) amennyiben a Hitelfelvevő más társasággal való egyesülése folytán nem minősül a KKV-nak (kivéve, ha az egyesülésben érintett más társaság(ok) az egyesülés időpontjában szintén megfelel(nek) a KKV-ra vonatkozó elvárásainak), úgy az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul,

(iv) a Dokumentációban meghatározott egyéb olyan esetekben, amikor az NHP forrást vissza kell fizetni az MNB részére,

(v) amennyiben valamely finanszírozott és/vagy fedezetbe vont ingatlan vagy ingóság értékesítésre kerül, ellopják vagy bármilyen egyéb módon megsemmisül;

13 SZERZŐDÉSÁTRUHÁZÁS

13.1 A Hitelező köteles az MFB-nél a Hitelszerződésből az őt megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének szerződésátruházás keretében történő átvételét kezdeményezni, ha

 1. a) a Hitelfelvevő a Kölcsön visszafizetésével 120 (százhúsz) napon túli késedelembe esik, vagy
 2. b) a Hitelfelvevő ellen felszámolás indul.

13.2 A szerződésátruházás kezdeményezésekor a 13.1. a) pont szerinti esetben a késedelmes napok száma nem haladhatja meg a 150 (százötven) napot.

13.3 A Hitelező a Kölcsönszerződés 13.1. pont szerinti átruházásának kezdeményezését megelőzően köteles

 1. a) szabályszerűen kézbesített – tértivevény különszolgáltatással feladott postai könyvelt küldeményként – fizetési felszólítást küldeni a Hitelfelvevőnek a lejárt tartozás megfizetésére, amely tartalmazza legalább az Hitelfelvevő tartozásának jogcímét, összegét és a teljesítési határidőt, továbbá azt a végső határidőt is, amelynek eredménytelen elteltét követően a hitelező meg kívánja indítani a felszámolási eljárást vagy egyéb jogi úton kívánja érvényesíteni a követelését (kivéve ha a fizetési felszólítás küldését jogszabály kógens rendelkezése kizárja),
 2. b) amennyiben a Kölcsönt készpénz vagy fizetésiszámla követelésen alapított óvadék biztosítja, úgy az óvadék érvényesítését megkísérelni, azzal, hogy amennyiben az óvadék érvényesítése az állami készfizető kezesség beváltásának elutasítását eredményezi, ezt úgy kell tekinteni, hogy az állami készfizető kezesség beváltásának meghiúsulása az MFB-nek róható fel.
 3. c) amennyiben a Kölcsönszerződésben kikötésre került, úgy a felhatalmazó levelek alapján az Adós számlája ellen beszedési megbízást benyújtani, kivéve jogszabály kógens rendelkezése kizárja,
 4. d) amennyiben a Kölcsönt a magyar államon kívüli személy készfizető kezessége is biztosítja, úgy (amennyiben jogszabály kógens rendelkezése nem zárja ki)
 5. da) a készfizető kezest a Kölcsönszerződés és kezesi szerződés rendelkezési szerint a teljesítésre felszólította, és
 6. db) ha kikötésre került, úgy a felhatalmazó levelek alapján a – magyar államon kívüli – készfizető kezes számlája ellen beszedési megbízást benyújtani.

13.4 Az MFB a Hitelszerződésbe nem lép be, amennyiben ezt a Hitelező kéri, és a szerződés átruházásának felajánlásakor

 1. a) a Program keretében kihelyezett, 120 (százhúsz) napon túl késedelmes, még fel nem mondott Hitelszerződés-állomány kevesebb, mint 50 (ötven) %-a, százaléka érintett szerződésátruházással, azzal, hogy az arány megállapítása során a szerződésátruházás kezdeményezését megelőző naptári negyedév utolsó napját kell alapul venni, és
 2. b) a Hitel célja beruházási hitel, és a fedezettség eléri vagy meghaladja a 120 (százhúsz) %-ot százalékot, és
 3. c) a Hitelező 90 (kilencven) napon túl lejárt követeléseinek aránya nem haladja meg az MFB által bármely refinanszírozási program keretében a Hitelezőnek nyújtott összes refinanszírozási kölcsönből eredő követelés 10 (tíz) %-át azzal, hogy az arány megállapítása során a szerződésátruházás kezdeményezését megelőző naptári negyedév utolsó napját kell alapul venni, és
 4. d) az MNB a megelőző 12 (tieznkéz) hónapban a Hitelezővel szemben nem alkalmazott jogszabályi vagy felügyeleti előírások megsértése vagy hiányosság megállapítása miatt intézkedést vagy kivételes intézkedést, különös tekintettel a pénzügyi helyzetének megőrzésére vagy javítására vonatkozó intézkedésekre, a tőkeszerkezet rendezésére, valamint a tevékenység esetleges korlátozására.

13.5 Az MFB a Hitelező szerződésátruházásra vonatkozó kérelmét minden esetben egyedileg bírálja el. Az MFB szerződésátruházásra vonatkozó pozitív döntése esetén az MFB és a Hitelező külön megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötnek a Hitelszerződés átruházásáról, amely a Hitelfelvevő értesítésével válik hatályossá. A Megállapodás aláírását követően az MFB értesíti az Hitelfelvevőt a szerződésátruházásról. A szerződésátruházás hatályossá válásának napjától az MFB-t illeti, illetve terheli a Hitelszerződésből eredő jogok és kötelezettségek összessége.

VI. BIZTOSÍTÉKOK

14 A Hitelező követelését biztosító mellékkötelezettségek

14.1 Általános rendelkezések

14.1.1 A Hitelező az Ügyfél teljesítésének biztosítékául elsősorban állami készfizető kezességet, készfizető kezességet, garanciát, zálogjogot, óvadékot, vételi jogot és követelés átruházását (engedményezést) fogad el. A Hitelező az Ügyféllel szembeni követelésének érvényesítését elősegítő, megerősítő és gyorsító eszközök (pl. elidegenítési- és terhelési tilalom kikötése, az Ügyfél kötelezettségének közokiratba foglalása, azonnali beszedési megbízás, tartozáselismerő nyilatkozat, biztosítás megkötése) alkalmazását is előírhatja.

14.1.2 A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével, kiegészítésével, ellenőrzésével és értékesítésével kapcsolatos valamennyi költség az Ügyfelet terheli.

14.1.3 Ha a biztosítékul lekötött vagyontárgyak az Ügyfél birtokában maradnak, az Ügyfél köteles gondoskodni azok megfelelő őrzéséről, rendeltetésszerű kezeléséről és üzemeltetéséről. Az Ügyfél köteles eljárni továbbá annak érdekében, hogy a biztosítékul szolgáló vagyontárgy a biztosítéki szerződés megkötésének időpontjában meghatározott értékét megőrizze. Az Ügyfél a biztosítékul szolgáló ingatlanok állagát megőrzi, szükség esetén helyreállítja, vagy további ingatlanbiztosítékkal a jelzálog-fedezetet kiegészíti, ha a hitel biztosítékául szolgáló zálogtárgy állaga tartósan romlik, vagy egyéb okból a hitelbiztosítéki értéke csökken.

14.1.4 Ha a biztosítékul szolgáló vagyontárgy állagromlása, vagy értékállóságának csökkenése vagy bizonytalansága vagy egyéb ok folytán a vagyontárgy értékének csökkenése a biztosítékból való kielégítést veszélyezteti, az Ügyfél köteles a Hitelező felhívására, a felhívásban megszabott határidő alatt a biztosítékot az eredeti, illetve a Hitelező által biztonságosnak tartott értékre kiegészíteni. Ha biztosítékul egyedileg meg nem határozott elhasználható vagy helyettesíthető dolog szolgál, akkor az Ügyfél köteles az elhasznált vagy értékesített vagyontárgyakat – a Hitelező külön felszólítása nélkül is – értékükön pótolni. Ha az zálogtárgy értékének csökkenése a biztosított követelés kielégítését veszélyezteti, és az Ügyfél a Hitelező felszólítása ellenére a zálogtárgy állapotát nem állítja helyre, vagy nem ad megfelelő új zálogtárgyat, vagy az értékcsökkenés mértékének megfelelő kiegészítő biztosítékot, a Hitelező a zálogtárgyat értékesítheti a további értékcsökkenés megelőzése érdekében

14.1.5 A Biztosítéki Szerződés mindaddig hatályban marad, ameddig a Hitelezőnek az Ügyféllel szemben a Hitelszerződésből származó követelése maradéktalanul meg nem térül. A Hitelező követeléseinek teljes megtérülését követően az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott és igénybe nem vett biztosítékokat – az Ügyfél kérésére és költségére – felszabadítja.

14.1.6 A Hitelező a Hitelszerződés alapján fennálló mindenkori követelésének megtérítését az Ügyféltől – a biztosíték érvényesítésétől függetlenül is – jogosult követelni, az Ügyfél pedig nem tagadhatja meg a teljesítést arra hivatkozással, hogy a Hitelezőnek lehetősége van követelését a biztosítékok terhére érvényesíteni. Amennyiben a Hitelező a biztosítékot érvényesíti és ennek során követelése nem térül meg, ez nem mentesíti az Ügyfelet a fennmaradt tartozásának megfizetése alól.

14.1.7 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Hitelező a Biztosítékok kezelése, érvényesítése érdekében a vonatkozó jogszabályok szerint jogosult zálogjogosulti bizományost kijelölni.

14.1.8 A Hitelezőnek a Biztosítéki Szerződésből eredő és a biztosítékul szolgáló vagyontárgyhoz kapcsolódó joga, illetve azok bármely része kiegészíti, és nem helyettesíti a Hitelezőnek az alkalmazandó jogszabályok alapján fennálló jogait, kivéve, amennyiben azokat a Biztosítéki Szerződés kifejezetten kizárja. Ha a Biztosítéki Szerződésből és az alkalmazandó jogszabályokból eredő jogok bármilyen összeütközésbe kerülnek egymással, akkor a Biztosítéki Szerződésből eredő jogok megelőzik az alkalmazandó jogszabályokból eredő jogokat, amennyiben azt az alkalmazandó jogszabályok megengedik.

14.1.9 A Hitelező bármikor meghatalmazhat bármely harmadik személyt a Biztosítéki Szerződésből eredő és a biztosítékul szolgáló vagyontárgyhoz vagy annak egy részéhez kapcsolódó valamennyi jogának vagy azok egy részének gyakorlására, és a Hitelező köteles értesíteni az Ügyfelet az ilyen meghatalmazott kinevezéséről.

14.1.10 A Hitelező nem felel semmilyen körülmények között a biztosítékul szolgáló vagyontárgyhoz kapcsolódó veszteségekért vagy károkért, amelyek a Hitelező valamely cselekményéből vagy mulasztásából erednek, illetve abból, hogy a Hitelező gyakorolta vagy nem gyakorolta a Biztosítéki Szerződés vagy az alkalmazandó jogszabályok alapján fennálló és a biztosítékul szolgáló vagyontárgyhoz kapcsolódó jogaikat vagy azoknak bármely részét, hacsak nem az ilyen veszteség vagy kár a Hitelező felróható magatartásának következménye.

14.1.11 Az Ügyfél köteles mindenkor saját költségen és az alkalmazandó jogszabályok előírása alapján, aláírni minden olyan hozzájárulást, okiratot és megtenni minden olyan cselekményt, amelyet a Hitelező ésszerűen elvárhat a Biztosítéki Szerződés alapján létrehozott biztosíték érvényesítése és a Hitelező által a Biztosítéki Szerződésből eredő jogosultságai alapján végzett ügyletei megvalósítása érdekében.

14.1.12 Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik a biztosítékul szolgáló vagyontárgy végrehajtása vagy a Hitelezőnek a biztosítékul szolgáló vagyontárgyra vonatkozó bármely jogának, felhatalmazásának vagy mérlegelési jogkörének gyakorlása során.

14.1.13 A Biztosítéki Szerződés aláírásával az Ügyfél visszavonhatatlanul és feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező bármikor megtegyen minden olyan cselekményt, amelyet ésszerű mérlegelése alapján szükségesnek ítél a Biztosítéki Szerződéssel alapított Biztosíték érvényesítése érdekében, és ezennel az Ügyfél vállalja, hogy a Hitelező felhívására kártalanítja a Hitelezőt minden olyan okszerű és igazolt veszteségért, amely a Biztosítéki Szerződéssel alapított biztosíték védelmével vagy megkísérelt védelmével kapcsolatosan az Ügyfélnek felróhatóan keletkezett.

14.1.14 A Hitelező részéről a Biztosítéki Szerződéssel összefüggő valamely döntési jogkör, jog vagy jogorvoslat elmulasztása vagy késedelmes gyakorlása nem minősül jogról való lemondásnak, illetve valamely egyszeri vagy részleges joggyakorlás, vagy bármely, a Biztosítéki Szerződésből eredő döntési jogkörről, jogról vagy jogorvoslatról való egyszeri vagy részleges lemondás nem minősül jogról való lemondásnak.

14.1.15 Bérelt ingatlanon megvalósuló beruházás esetén addicionális ingatlan biztosíték bevonása szükséges.

14.1.16 A félreértések elkerülése végett a jelen VI. (Biztosítékok) fejezetben foglalt rendelkezések a Hitelfelvevőre és a Biztosítéknyújtóra is értelemszerűen alkalmazandóak.

14.2 Állami készfizető kezességvállalás

Az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat 3. pontja alapján a Program keretében a Hitelfelvevőnek nyújtott Kölcsönt a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogszabályi állami készfizető kezességvállalás biztosítja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht). 92. § (6) bekezdése szerint állami kezességvállalás alapján az állam által kifizetett összeg a tartozás eredeti kötelezettjének, azaz a Hitelfelvevőnek az állammal szembeni tartozásává válik, és azt – törvény eltérő rendelkezése hiányában – adók módjára behajtandó köztartozásként kell behajtani.

14.3 Készfizető kezesség

A készfizető kezességvállalással a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az Ügyfél nem teljesít, ő maga fog az Ügyfél helyett a Hitelező részére teljesíteni. A készfizető kezest nem illeti meg a sortartási kifogás, a követelés lejártakor a Hitelező első írásbeli felszólítására haladéktalanul köteles teljesíteni.

14.4 Garancia

A garancia olyan kötelezettségvállalás, amelyben a garancia kötelezettje arra vállal kötelezettséget, hogy meghatározott feltételek bekövetkezte esetén a jogosultnak fizetést fog teljesíteni. A garanciavállaló kötelezettsége független kötelezettségvállalás, a kötelezett nem hivatkozhat az alap jogviszonyból eredő kifogásokra.

14.5 Zálogjog

Zálogjoga alapján a zálogjogosult a követelésének biztosítására szolgáló vagyontárgyból más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a biztosított követelés kötelezettje nem teljesít.

14.6 Óvadék

14.6.1 Ha a Hitelfelvevő valamely kötelezettsége biztosítására óvadékot alapít, a Hitelező jogosult a Hitelszerződés nem teljesítése, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén követelését az óvadékösszegből közvetlenül kielégíteni. Az óvadék tárgya lehet pénz, fizetési számlakövetelés, lekötött betét vagy értékpapír.

14.6.2 Az óvadék tárgya lehet elkülönített pénzforgalmi számlán, vagy lekötött betéti számlán elhelyezett forint vagy deviza betét.

14.7 Vételi jog

14.7.1 A Hitelfelvevő és/vagy a nem fogyasztó Biztosítéknyújtó a Hitelező által Hitelfelvevőnek nyújtott Kölcsön és járulékai megfizetésének biztosítékául a Hitelező ingatlanon (kivéve a kötelezett által lakott lakóingatlanokra vonatkozóan) vagy üzletrészen alapítandó vételi jogot is előírhat, mely okirat a Hitelszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

14.7.2 A Hitelszerződés időtartama alatt az ingatlanokon végzett valamennyi új beruházás, fejlesztés kiegészítés, felújítás, amely az ingatlanok tartozékává válik, a Hitelező javára kikötött vételi jog hatálya alá tartozik. A vételi jog kiterjed az ingatlanok valamennyi törvényes és tényleges tartozékára.

14.7.3 A vételi jog kizárólag abban az esetben gyakorolható a Hitelező által, ha a Hitelező kielégítési joga megnyílik.

14.7.4 A vételi jog gyakorlása során fizetendő vételárat Hitelező, illetve az általa a vételi jog gyakorlására kijelölt személy ingatlanra vonatkozó tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való jogerős bejegyzését követően köteles megfizetni. A vételár letétbe helyezése a vételár megfizetésének minősül. A Hitelező vételár fizetési kötelezettségét oly módon is teljesítheti, hogy azt a Hitelfelvevő Hitelszerződésből származó tartozásaiba beszámítja.

14.7.45 A Hitelszerződésnek a jelen Üzletszabályzatban meghatározott megszűnése és a Hitelszerződésből eredő Hitelezői követelések maradéktalan kiegyenlítése esetén, a Hitelező és a Hitelfelvevő és/vagy a Biztosítéknyújtó a Kölcsönt biztosító vételi jogot alapító szerződést közös megegyezéssel megszüntetik és Hitelező a vételi jog törléséhez szükséges haladéktalanul kiállítja és a Hitelfelvevőnek és/vagy a Biztosítéknyújtónak átadja.

14.8 Követelés átruházása és engedményezése

14.8.1 A jelen Üzletszabályzat 13. pontjában meghatározott Szerződésátruházást követően az engedményezéssel a Hitelfelvevő másokkal szemben fennálló követelését a Szerződésátruházást követő új Hitelezőre engedményezési szerződéssel átruházza. Az engedményezésről az engedményezett követelés kötelezettjét értesíteni kell. Az engedményezéssel az engedményes a régi jogosult helyébe lép. Az engedményes a kötelezett értesítése után követelheti a kötelezettől való teljesítést.

14.8.2 Az engedményezés tárgya lehet szerződésből származó pénzkövetelés.

14.8.3 Az engedményezést a Hitelező csak akkor fogadja el, ha az pénzkövetelésre vonatkozik, és az engedményezett követelés kötelezettje, összege és esedékessége pontosan meghatározott, a kötelezett pedig a fizetési kötelezettségét elismerte.

14.9 Biztosítások

14.9.1 Az Ügyfél köteles a zálogbiztosítékul lekötött vagyontárgyakat valamennyi biztosítható kockázat esetére, teljes értéken biztosítani. A biztosítási esemény bekövetkezésére tekintettel kapott biztosítási összeg, illetve már az arra irányuló követelés a zálogtárggyá válik. Az Ügyfél köteles a zálogjogról a biztosítót a megkívánt formában értesíteni, és – szükség szerint – a zálogjognak a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzésében a Hitelezővel együttműködni.

14.9.2 A biztosítást a zálogjog fennállásának teljes tartama alatt az Ügyfél köteles saját költségén fenntartani és a biztosítási díjat a biztosítási szerződésben (kötvényben) foglalt feltételekkel megfizetni.

14.9.3 Az Ügyfél a biztosítási szerződést oly módon köteles megkötni, hogy a Hitelező a szerződés fennállását, illetve a biztosítási díj fizetésének teljesítését bármikor ellenőrizhesse.

14.9.4 Az Ügyfél köteles a biztosítási szerződés (kötvény) eredeti példányát bemutatni, egy másolati példányt pedig a Hitelezőnek átadni, és – szükség szerint – igazolni, hogy a biztosítóval szembeni követelésén fennálló zálogjog a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzésre került.

14.9.5 Az Ügyfél a biztosítási szerződést (kötvényt) a Hitelező hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, és nem szüntetheti meg. A Hitelező akkor járul hozzá a biztosítási szerződés módosításához, illetve új biztosítási szerződés megkötéséhez, amennyiben a módosított, illetve az új biztosítási szerződés a felek közötti megállapodásnak megfelel, és a biztosítási fedezet szempontjából (ideértve a biztosítási összeget, a biztosított kockázatok körét, a hitelbiztosítéki záradék biztosító által bejegyzését, a hitelbiztosítéki záradékban a biztosító által vállalt kötelezettségeket és a Hitelezőnek biztosított jogokat) a módosított, illetve a megszűntetésre kerülő biztosítási szerződéssel megegyező vagy a Hitelező számára kedvezőbb feltételeket tartalmaz, és az Ügyfél az ennek igazolására szolgáló iratokat a Hitelezőnek átadja.

14.10 A Biztosítéki Szerződések részét képező nyilatkozatok és szavatosságok

14.10.1 Az Ügyfél a Biztosítéki Szerződés aláírásával a Hitelszerződés és a Biztosítéki Szerződés hatályban léte alatti időszakra vonatkozóan kijelenti és szavatolja az általa a Hitelszerződésben/Biztosítéki Szerződésben tett kijelentésen felül és azok sérelme nélkül a Hitelező felé az alábbiakat:

(i) az aláírt Biztosítéki Szerződés érvényes és hatályos, és a rendelkezéseivel összhangban végrehajtható;

(ii) az Ügyfél által a Hitelező részére a Biztosítéki Szerződés alapján nyújtott valamennyi lényeges információ valós és pontos minden tekintetben, és nincs olyan lényeges tény vagy körülmény, amely ezen információka valótlanná vagy félrevezetővé tenné;

(iii) a Biztosítéki Szerződés aláírása és az Ügyfélnek a Biztosítéki Szerződéseben foglalt kötelezettségeinek teljesítése a Biztosítéki Szerződés aláírásának napján nem áll ellentétben olyan szerződéssel, más okirattal vagy egyéb dokumentummal, amelyben az Ügyfél szerződő fél, vagy amelynek a rendelkezései az Ügyfélre kötelezőek;

(iv) az Ügyfél kijelenti, hogy semmilyen rá nézve kötelező szerződés, dokumentum vagy jogszabály nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely kizárná, korlátozná vagy megnehezítené a biztosíték tárgyával való rendelkezést, a biztosíték tárgyának a Hitelező javára történő elzálogosítását, illetve – a zálogjog érvényesítése esetén – mindezek szabad átruházását;

(v) az Ügyfél a biztosíték tárgyát harmadik személy részére nem zálogosította el, illetve azzal nem rendelkezett, valamint nem állapodott meg ezek elzálogosításáról vagy azokkal történő egyéb rendelkezésről, kivéve olyan mértékben, amely nem tiltott a Hitelszerződés alapján vagy azzal összefüggésben; és

(vi) nincs olyan jogi korlátozás, amely korlátozza a Biztosítéki Szerződés vagy az alapított Biztosíték érvényességét, bejegyzését vagy kikényszeríthetőségét, és nincs olyan törvény, rendelet vagy szabályozás, amely annak ellentmond.

14.11 A Biztosítéki Szerződések részét képező kötelezettségvállalások

14.11.1 Az Ügyfél által, illetve az Ügyfélre vonatkozóan az Ügyfél a Biztosítéki Szerződés aláírásával az alábbi kötelezettségeket vállalja a Hitelező felé a Hitelszerződés és a Biztosítéki Szerződés hatályban léte alatti időszakra:

(i) az Ügyfél vállalja, hogy a Biztosítéki Szerződés alapján létrejött, nyilvántartásba való bejegyzést igénylő jog bejegyzéséhez, fenntartásához, módosításához szükséges valamennyi további engedélyt, hozzájárulást és nyilatkozatot a Hitelfelvevő első felszólítására, saját költéségén, az erre előírt formában be fog szerezni és meg fog adni;

(ii) az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy nem tesz valótlan vagy félrevezető nyilatkozatot a Hitelszerződésben/Biztosítéki Szerződésben vagy azokkal kapcsolatosan, továbbá nem szegi meg a Hitelszerződésben/Biztosítéki Szerződésben tett nyilatkozatokat;

(iii) az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy (i) nem tesz, és (ii) nem mulaszt el megtenni olyan cselekményt a Biztosítéki Szerződéssel alapított biztosíték tekintetében, amely cselekmény vagy mulasztás ésszerűen előrelátható módon hátrányosan érinti a Hitelezőnem a Biztosítéki Szerződés szerinti Biztosítékát, kivéve, ha az ilyen cselekmény vagy mulasztás egyébként engedélyezett a Hitelszerződésben/Biztosítéki Szerződésben; és

(iv) Hitelfevő/kezes/garantőr a mindenkori bankszámláin Beszedési Megbízást ad a kedvezményezett javára és azt fenn is tartja mindaddig amíg a kedvezményezett írásban nem igazolja vissza, hogy az visszavonható.

14.11.2 Amennyiben az alapított Biztosíték zálogjog, az Ügyfél – a 14.10.1 pontban foglaltakon kívül – az alábbi kötelezettségeket vállalja:

(i) az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelező számára lehetővé teszi a Biztosítéki Szerződés hatálya alatt, hogy a zálogtárgy meglétét ellenőrizze azon célból, hogy meggyőződhessen arról, hogy az Ügyfél betartja-e a Biztosítéki Szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Hitelező az ellenőrzési jogával az Ügyfél előzetes értesítése után élhet, s azt olyan módon kell gyakorolnia, hogy az Ügyfél gazdasági működését szükségtelenül ne akadályozza. Bármely Felmondási Esemény bekövetkeztekor az Ügyfél köteles a Hitelező, illetve képviselői és megbízottjai részére lehetővé tenni, hogy a Hitelező által az érdekeinek megóvásához szükségesnek, illetve kívánatosnak tartott intézkedéseket megtegyék; és

(ii) az Ügyfél vállalja, hogy a zálogtárgyra kötött vagyonbiztosítást a Hitelszerződésből/Biztosítéki Szerződésből eredő tartozások teljes visszafizetéséig fenntartja és a biztosítási díj rendszeres megfizetését a Hitelező kérésére a Hitelező felé hitelt érdemlően igazolja.

14.11.3 Amennyiben a zálogtárgy (Biztosíték) ingatlan, az Ügyfél – a 14.10.1 pontban foglaltakon kívül – biztosítja, hogy a Hitelező beléphessen a biztosítékul lekötött ingatlan területére az állag megvizsgálása érdekében bármikor – az Ügyfélnek 2 (kettő) Munkanappal korábban küldött írásbeli értesítését követően – a szokásos üzleti órák alatt. Az Ügyfél ezt tűrni köteles.

14.11.4 Amennyiben a zálogtárgy (Biztosíték) szerződéses követelés, az Ügyfél – a 14.10.1 pontban foglaltakon kívül – az alábbi kötelezettségeket vállalja:

(i) az elzálogosított követelések alapjául szolgáló szerződéseket és egyéb okiratokat az arra vonatkozó Biztosítéki Szerződés aláírásával egyidejűleg, az újonnan létrejött elzálogosított követelések tekintetében az aktualizált lista átadásával egyidejűleg a Hitelezőnek átadja, továbbá amennyiben az elzálogosított követelések alapjául szolgáló szerződések módosításra/kiegészítésre kerülnek, az Ügyfél haladéktalanul átadja a Hitelezőnek a követelés érvényesítéséhez szükséges pótlólagos iratokat;

(ii) az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Hitelezőt minden olyan körülményről, mely az elzálogosított követelés(ek) teljesülését késlelteti vagy lehetetlenné teszi, illetve melynek eredménye a követelés megváltozását, megszűnését, vagy hatálytalanná válását eredményezheti; továbbá, ha az elzálogosított követelés alapjául szolgáló szerződés megszűnik vagy hatálytalanná válik; és

(iii) az Ügyfél köteles az elzálogosított követelés(ek) alapjául szolgáló szerződése(kke)l kapcsolatos minden információt vagy egyéb olyan okiratot, dokumentációt a Hitelező rendelkezésére bocsátani, amelyek az elzálogosított követelések érvényesítéséhez szükségesek;

(iv) az Ügyfél köteles a szerződéses követelést terhelő jelzálogjog alapításáról szóló Biztosítéki Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott jelzálogról szóló értesítést a fenti (i) pontban és az adott Biztosítéki Szerződésben foglalt lista alapján előkészíteni és aláírni, továbbá azt az abban foglalt kötelezettek részére eljuttatni és a visszaküldött kötelezetti tudomásul vételi nyilatkozatokat a Hitelező részére átadni. A félreértések elkerülése végett, a jelzálogról szóló értesítésnek a kötelezettek részére történő továbbítására a Hitelező is jogosult (de nem köteles).

14.11.5 Amennyiben a zálogtárgy (Biztosíték) üzletrész, az Ügyfél – a 14.10.1 pontban foglaltakon kívül – az alábbi kötelezettségeket vállalja:

(i) a Hitelező és az Ügyfél megállapodnak abban, hogy a Biztosítéki Szerződés aláírásával egyidejűleg külön nyilatkozatban tájékoztatják az üzletrésszel érintett társaság ügyvezetőjét a Biztosítéki Szerződés létrejöttéről, és kérik az ügyvezetőt, hogy az üzletrésszel érintett társaság tagjegyzékét akként frissítse, hogy abban a vételi jog/jelzálogjog feltüntetésre kerüljön. A Hitelező és az Ügyfél megállapodnak abban, hogy az üzletrésszel érintett társaság cégadataiban a Biztosítéki Szerződés aláírását követően bekövetkező első módosítás alkalmával a jelen bekezdés szerint frissített tagjegyzéket benyújtják az illetékes cégbíróság részére, figyelemmel a Ptk. 6:226. § (2) bekezdésében foglaltakra is;

(ii) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem kezdeményezi az üzletrésszel érintett társaság törzstőkéjének (jegyzett tőkéjének) bármilyen mértékű csökkentését, és nem vesz részt olyan tulajdonosi határozat meghozatalában, amelynek következtében az üzletrésszel érintett társaság törzstőkéjének (jegyzett tőkéjének) csökkentésére kerülne sor; és

14.11.6 Az Ügyfél vállalja, hogy a jelen 14. Bekezdésében tett vagy megtettnek tekintett valamennyi nyilatkozatainak megfelelő állapotot a Hitelszerződés megszűnése napjáig fenntartja.

15 A biztosíték érvényesítése

15.1 A Kielégítési jog megnyílása

Ha a Hitelszerződés alapján bármilyen Felmondási Esemény következik be és a Hitelezőnek lejárt követelésük áll fenn a Hitelfelvevővel szemben vagy egyébként a kielégítési jog jogszabályi rendelkezés alapján megnyílik, Hitelező gyakorolhatja valamennyi, a Biztosítéki Szerződések és az alkalmazandó jog szerint a Biztosítékokkal kapcsolatosan őt megillető jogát, és a biztosítékok érvényesítéséből kielégítheti a Hitelszerződések alapján fennálló követelését.

15.1 Általános szabályok

15.1.1 Amennyiben a Hitelező részére azonos ügylet fedezetéül több Biztosíték szolgál (ide értve azt is, ha egy Kölcsönt több ingatlan jelzálogjog is biztosít), a Biztosítékokat a Hitelező a saját belátása szerinti sorrendben és mértékben érvényesítheti.

15.1.2 Az érvényesítés során befolyt összegeket a Hitelező jogosult követelése kielégítésére felhasználni, és köteles a követelését meghaladó összeget az Ügyfél rendelkezésére bocsátani.

15.1.3 A Biztosítékokban bekövetkező bármilyen káresemény, illetve a Biztosítékok birtoklásával, vagy használatával kapcsolatosan felmerülő egyéb más problémás körülmény, használat kiesés, kár, nem érinti a Hitelfelvevő fizetési kötelezettségét és a Hitelszerződésben foglaltak teljesítése alól nem mentesíti.

15.1.4 A Biztosíték érvényesítése során befolyt összegek – amennyiben az alkalmazandó jog eltérően nem rendelkezik – az alábbi sorrendben számolandóak el:

(i) a Biztosítéki Szerződés által biztosított követelés kielégítésére; és

(ii) a többletnek (amennyiben van) az Ügyfél részére történő megfizetésére.

15.2 Végrehajtás módja

A Biztosítéki Szerződést megkötő felek megállapodnak abban, hogy a Hitelező a Biztosítéki Szerződés által biztosított követelés kielégítése értekében, a biztosítékul szolgáló vagyontárgy tekintetében valamennyi, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és/vagy a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben meghatározott jogérvényesítési módot alkalmazhatja.

15.3. A zálogtárgy értékesítése

15.3.1 A Hitelező és az Ügyfél kifejezetten megállapodnak, hogy az értékesítésre a Hitelező által az Ügyfélnek megküldött, azon 15 (tizenöt) napos előzetes értesítés alapján kerülhet sor, amelyben a Hitelező tájékoztatja az Ügyfelet az értékesítésre vonatkozó szándékáról. Az előzetes értesítés tartalmának meg kell felelnie a Ptk. 5:131. § (3) szakaszában foglaltaknak. Az előzetes értesítést a Hitelező írásban megküldi a Ptk. 5:131. § (1) szakaszában megjelölteknek.

15.3.2 A zálogtárgy legalacsonyabb értékesítési ára

(i) a zálogtárgy piaci értékének 90 %-a kielégítési jog megnyíltától számított 1 (egy) éven belül; és

(ii) a zálogtárgy piaci értékének 80 % -a fenti (i) albekezdésben jelzett 1 éves időszak leteltét követően, de legfeljebb a fenti (a) albekezdésben meghatározott 2 éves időszakon belül.

15.3.3 A zálogtárgy piaci értékét a kielégítési jog megnyíltától számított 30 (harminc) napon belül kijelölt független értékbecslő határozza meg. Az Ügyfél viseli a Hitelezőnek az értékelés során felmerült és igazolt költségeit és kiadásait, amely költségek és kiadások a Biztosítéki Szerződéssel biztosított követelés részét képezik. A Hitelező és az Ügyfél mindent megtesznek, hogy az értékbecslő a zálogtárgy piaci értékét megállapító értékbecslését a lehetőségekhez mérten legkorábban, de legfeljebb a kijelölését követő 20 (húsz) Munkanapon belül a Felek rendelkezésére bocsássa.

15.3.4 A Hitelező kizárja a felelősségét – kivéve a szándékosan okozott kárért – minden, az Ügyfélnél a Biztosítéknak bármely módon történő érvényesítése során felmerült kárért és veszteségért.

15.4 A Hitelező ajánlata a zálogtárgy megszerzésére

15.4.1 A Hitelező jogosult (de – a félreértések elkerülése végett – nem köteles) írásbeli ajánlatot tenni az Ügyfélnek, hogy a zálogtárgy tulajdonjogát elfogadja a biztosított Követelés teljes vagy részleges kielégítése fejében (az „Ajánlat”).

15.4.2 Az Ajánlat tartalmának meg kell felelnie a Ptk. 5:137. § (2) szakaszában meghatározott követelményeknek. A Hitelező az Ajánlatot megküldi a Ptk. 5:137. § (3) szakaszában megjelölteknek.

15.4.3 A biztosított követelésnek az Ajánlat útján történő kielégítése szempontjából a zálogtárgy vételára a kijelölt értékbecslő által meghatározott vételár.

15.4.4 Amennyiben az Ügyfél írásban elfogadja az Ajánlatot annak megérkezésétől számított 20 (húsz) naptári napon belül, abban az esetben a zálogtárgy átruházására irányuló szerződés a Hitelező és az Ügyfél között az Ajánlatban foglalt feltételekkel jön létre.

15.4.5 Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el írásban az Ajánlatot annak megérkezésétől számított 20 (húsz) naptári napon belül, az Ajánlat szempontjából az ajánlati kötöttség megszűnik, amely azonban nem zárja ki, hogy a Hitelező az Ügyfél részére újabb Ajánlatokat tegyen a zálogtárgy megvásárlására vonatkozóan.

15.5 Értékbecslés

15.5.1 Ingatlan értékbecslése minden esetben kötelező, beleértve a bérelt ingatlant is, amennyiben az bevonásra kerül a fedezeti körbe. A Hitelező köteles tűrni az időszakos felülvizsgálatot, valamint 2 (két) évente saját költségen felbecsülni a Hitelező vagy az általa megbízott személy útján az Ingatlan értékét. Ha a bérelt ingatlan nem képezi a fedezeti kör részét, akkor az addicionálisan nyújtott ingatlan értékbecslése előírt a Program feltételrendszerén belül. Amennyiben az értékbecslésben meghatározott piaci érték és az adásvételi szerződésben meghatározott adásvételi ár eltér, a hitelbiztosítéki érték számítás alapját a kisebb érték képezi.

15.5.2 Ingóság értékbecslése minden esetben kötelező, attól kizárólag az alábbi esetekben lehet eltekinteni, így:

(i) új eszköz esetén, az adásvételt igazoló számla vagy az Sztv. 166. § (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal igazolható az eszköz értéke, ennek megalapozottságát a finanszírozó pénzügyi vállalkozás saját belső szabályzatainak megfelelően vizsgálja; valamint

(ii) mind az új-, mind pedig a használt eszköz esetében, amennyiben az adott eszköz a biztosítéki struktúrában nulla fedezeti értékkel kerül beszámításra.

15.5.3 A zálogtárgy értékesítése szempontjából a Hitelező jogosult 3 (három) országosan elismert, független, a zálogtárgy piaci értékének meghatározására szakértelemmel rendelkező értékbecslőt megjelölni az Ügyfél részére küldött írásbeli értesítés formájában. Amennyiben a Hitelező az ezen értesítés megérkezésétől számított 5 (öt) Munkanapon belül nem kap egyértelmű értesítést valamely értékbecslő kijelöléséről, abban az esetben a Hitelező jogosulttá válik az értékbecslő saját belátása szerinti kijelölésére.

15.5.4 Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti a fenti 14.10 és 17. Bekezdés (Kötelezettségvállalások) szerinti kötelezettségeit, az eladási ár az ilyen értékbecslő által megbecsült méltányos ár lesz, amely többek között a zálogtárgyhoz hasonló zálogtárgy általános piaci ára alapján kerül kiszámításra, megbecsülve az értékbecslő által a zálogtárggyal összefüggő elérhető dokumentumok és/vagy információk vizsgálata alapján olyan mértékben, ahogy az Ügyfél az ilyen dokumentumokat/információkat szolgáltatta.

15.5.5 Amennyiben a kiválasztott értékbecslő bármilyen információt kér a zálogtárggyal kapcsolatban az értékbecslői jelentés elkészítéséhez kötődően, az Ügyfél köteles teljes mértékben együttműködni az értékbecslővel és a Hitelezővel, minden esetben olyan mértékben, amelyben az értékbecslő kérése ésszerűen szükséges az értékbecslői jelentés elkészítéséhez.

15.7. Fedezetkiengedés

15.7.1. Fedezetkiengedésre – az állam, mint készfizető kezes, illetve az MNB hozzájárulását követően – az Áht. 92. § (9) bekezdésének való teljes megfelelés esetén is csak abban az esetben kerülhet sor, ha

(i) a fedezetkiengedést követően a szerződéskötéskori fedezettség nem csökken, vagy

(ii) a fedezetkiengedést követően a fedezettség a szerződéskötéskori fedezettség alá csökkenne, úgy a fedezet kiengedésének feltétele a Kölcsön olyan összegben történő előtörlesztése, amely alapján az előtörlesztést és a fedezet kiengedését követően a fedezettség eléri a szerződéskötéskori értéket.

15.8 Állami készfizető kezesség érvényesítése

15.8.1 Az MFB, mint a jelen Üzletszabályzat 13. pontjában meghatározott Szerződésátruházás következtében a hitelszerződés új hitelezője, a Szerződésátruházást követően a hitelszerződést jogosult felmondani vagy egyéb módon lejárttá válását követően érvényesíti az állami készfizető kezességet a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál, tekintettel arra, hogy az Áht. 92. § (6) bekezdése szerint állami kezességvállalás alapján az állam által kifizetett összeg a tartozás eredeti kötelezettjének, azaz a Hitelfelvevőnek az állammal szembeni tartozásává válik, és azt – törvény eltérő rendelkezése hiányában – adók módjára behajtandó köztartozásként kell behajtani.

VII. NYILATKOZATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

16 Nyilatkozatok

A Hitelszerződés aláírásának napján a Hitelfelvevő a jelen 16. Bekezdésben foglalt alábbi szavatossági nyilatkozatokat teszi meg a Hitelező felé, és kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Hitelező ezen nyilatkozatokra alapítva kötötte meg a Hitelszerződést, illetve állapodott meg az adott hitelügylet nyújtásában.

16.1 Felhatalmazások

16.1.1 Az Ügyfél megtett minden szükséges intézkedést és minden szükséges hozzájárulást és felhatalmazást megszerzett annak érdekében, hogy a Hitelszerződést, illetve a Biztosítéki Szerződéseket aláírhassa és teljesíthesse azok rendelkezéseinek megfelelően.

16.1.2 A Hitelfelvevő rendelkezik az általa végzett tevékenységhez szükséges valamennyi felhatalmazással, hatósági és egyéb engedéllyel. Az Hitelszerződés és a Biztosítéki Szerződések és az abban foglalt rendelkezések teljes mértékben megfelelnek a magyar jogszabályoknak.

16.3 Beszámolók és kimutatások

A Hitelfelvevő legutolsó auditált pénzügyi kimutatásai a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készültek és hűen tükrözik a Hitelfelvevő tényleges pénzügyi helyzetét az adott pénzügyi időszak vonatkozásában, valamint az akkor véget ért számviteli időszak működésének eredményét. Az ezen pénzügyi kimutatások elkészülte óta eltelt időszakban nem történt helyzetében hátrányos változás, amely lényegesen befolyásolná a Hitelfelvevő azon képességét, hogy a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségeiket teljesítse és a Hitelszerződésben foglalt rendelkezéseket betartsa.

16.4 Átadott információk pontossága

A Hitelezőnek átadott bármely információ, jelentés és anyag minden lényeges tekintetben teljes körű, a valóságnak megfelel és pontos, azokból olyan információ nem maradt ki, amely a bennük foglalt bármely nyilatkozatot bármilyen mértékben félrevezetővé tenné.

16.5 Eszközök

A Hitelfelvevő jogszerű tulajdonosa forgalomképes vagyontárgyainak, és azok, valamint a Biztosítékul felajánlott vagyontárgyak mindegyike mentes bármilyen tehertől, zálogjogtól és nem vonatkozik rá olyan szerződés, amely a Hitelező jogainak gyakorlását akadályozná (kivéve azokat, amelyeket a Hitelfelvevő előre írásban jóváhagyott).

16.6 Pénzügyi helyzet

A Hitelfelvevő tekintetében nem áll fenn fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet, a Hitelfelvevő nem fizetésképtelen és jó pénzügyi helyzetben van a pénzügyi beszámolói és a Hitelező részére átadott pénzügyi és gazdasági jellegű információi helyes és pontos képet festenek a gazdasági és pénzügyi helyzetéről.

16.7 Állami támogatás

16.7.1 Hitelfelvevővel szemben nincs az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata érvényben, továbbá nem olyan KKV, amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette.

16.7.2 Hitelfelvevő az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során nem részesült, illetve részesülne a 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott összeghatár felett csekély összegű (de minimis) támogatásban (ideértve a Hitelszerződés szerinti támogatástartalmat is és az Alapítványi és/vagy Intézményi Kezesség által biztosított hitelgarancia támogatástartalmát is).

16.8 Közvetett szerződésszegés nem léte

A Hitelfelvevő nem esett szerződésszegésbe egyetlen általa kötött szerződés alapján sem, amelyekből eredő követelések a Hitelszerződés alapján a Hitelfelvevőt terhelő fizetési kötelezettséget veszélyeztetnék, valamint semmilyen adók módjára behajtható lejárt tartozása nem áll fenn.

16.9 Peres eljárás nem léte

A Hitelszerződés/Biztosítéki Szerződés megkötésekor nem zajlik olyan bírósági, választott bírósági és/vagy hatósági eljárás az Hitelfelvevő /Biztosítéknyújtó ellen, amely hátrányosan befolyásolná gazdasági vagy jogi helyzetét, illetve amely csökkentené azon képességét, hogy a Hitelszerződésben és/vagy Biztosítéki Szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse.

16.10 Jogi státusz

A Hitelfelvevő és/vagy Biztosítéknyújtó ellen nem indult csőd-, felszámolási-, végelszámolási- vagy végrehajtási eljárás vagy bármely okból, hivatalból indult cég megszüntetésére irányuló vagy tevékenységi engedély felfüggesztése, visszavonása iránti eljárás és a Hitelfelvevő/ Biztosítéknyújtó legjobb tudomása szerint ilyen eljárások nem is fenyegetik a Hitelfelvevőt/Biztosítéknyújtót. A Hitelfelvevővel/Biztosítéknyújtóval kapcsolatban nem indult átalakulásra, összeolvadásra vagy szétválásra irányuló eljárás.

16.11 Refinanszírozási konstrukció tudomásulvétele

16.11.1 Hitelfelvevő tudomásul veszi, hogy a Hitelezőnek a Hitelfelvevővel szemben a Hitelszerződésből keletkező követelését a Program forrását nyújtó MNB, valamint azMFB javára alapított jelzálogjog terheli, amely jelzálogjog a hitelbiztosítéki nyilvántartásba is bejegyzésre kerül.

16.11.2 A Hitelfelvevő tudomásul veszi, hogy a Program keretében a Hitelező által rendelkezésre bocsátott Hitelkeret (Kölcsön) forrását az MFB az MNB NHP Programon keresztül a Refinanszírozási Kölcsönszerződés alapján bocsátja a Hitelező rendelkezésére. A Hitelfelvevő tudomásul veszi, hogy a Rendelkezésre Tartási Időszak akkor kezdődik, amikor az MFB a Refinanszírozási Kölcsönszerződés alapján az adott Hitelszerződés forrását a Hitelező rendelkezésére bocsátotta.

16.11.3 A Hitelfelvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az MFB nem köti meg a Refinanszírozási Kölcsönszerződést és/vagy nem folyósít kölcsönt a Hatálybalépés Napját követő 30 napon belül, a Hitelfelvevő a Hitelkeretet jogosult a Hitelkeretet törölni és/vagy a Hitelszerződéstől elállni.

16.11 Nyilatkozatok megtételének időpontja

A fenti nyilatkozatok a Hitelszerződés aláírását követően is fennmaradnak mindaddig, ameddig a Hitelfelvevőnek bármilyen kötelezettsége marad fenn a Hitelszerződés alapján. A jelen 16. Bekezdésben tett nyilatkozatok megtettnek tekintendők a Hitelfelvevő által az akkor fennálló tényekre és körülményekre történő hivatkozással minden Kölcsön folyósítási napon, minden Kamatidőszak végén és a Hitelszerződés, vagy bármely Biztosítéki Szerződés módosításának napján.

17 Kötelezettségvállalások

17.1 Adatszolgáltatás

A Hitelfelvevő vállalja, hogy a hatályos számviteli szabályoknak megfelelő nyilvántartást vezet, valamint, hogy a Hitelező rendelkezésére bocsátja

(i) a jelen Üzletszabályzat 1. sz. mellékletében (Adatszolgáltatási Lista) felsorolt dokumentumokat, az ott megjelölt határidőkben, valamint

(ii) mindazon dokumentumot és információt, amelyeket a Hitelező szükségesnek ítél a jelen hitelszerződéssel kapcsolatban, a Hitelfelvevő pénzügyi teljesítőképességének, valamint a jelen hitelszerződésben előírt kötelezettségvállalások (mutatók) ellenőrzéséhez, amely kötelezettségének a Hitelfelvevő a Hitelező írásbeli felhívását (ideértve az e-mailben küldött felhívást is) követő 8 (nyolc) napon belül köteles eleget tenni.

17.2 Megfelelés a jogszabályoknak

A Hitelfelvevő köteles minden lényeges tekintetben megfelelni a rá vonatkozó

(i) valamennyi jogszabály és előírás;

(ii) társasági létesítő okirat; valamint

(iii) az általa aláírt, illetve rá vagy bármely eszközére rendelkezést tartalmazó minden szerződés és egyéb dokumentum

rendelkezéseinek.

17.3 Elidegenítés (Negatív pledge)

A Hitelfelvevő a rendes üzletmenetbe tartozó szokásos értékesítések kivételével nem adhatja el, nem ruházhatja át vagy bármilyen más módon nem idegenítheti el, továbbá nem adhatja bérbe, valamint nem engedhet semmilyen jogot jelenlegi vagy jövőbeni eszközein (egy ügylettel vagy ügyletek sorozatával, tekintet nélkül arra, hogy ezek egymáshoz kapcsolódó vagy nem kapcsolódó, illetve egyszerre vagy egy bizonyos időszak alatt lebonyolított ügyletek).

17.4 Pénzügyi adósság

A Hitelfelvevő a Hitelező előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Hitelszerződés megkötését követően nem vállal hitel- vagy kölcsönügyletből eredő és más hasonló jellegű pénzügyi kötelezettséget (adósságot) (beleértve a lízingügyletet, treasury ügyletet és kezességvállalást is) más hitelezővel szemben – ide nem értve a szokásos üzletmenet körébe eső áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyra tekintettel 90 naptári napot meg nem haladó időtartamra igénybe vett előleget vagy halasztott fizetést, illetve Hitelfelvevő biztosítja, hogy a Kölcsön igénylését, de a Hitelszerződés megkötését megelőzően ilyen jellegű, a Hitelező által nem ismert kötelezettsége nem áll fenn.

17.5 Pari Passu

A Hitelfelvevő a Hitelszerződésből eredő kötelezettségei legalább azonosan rangsorolódnak a Hitelfelvevő egyéb adósságaival, illetve a Hitelfelvevő egyéb hitelezőit nem hozhatja olyan helyzetbe, hogy azoknak a követelése a hitelezői rangsor felállításakor vagy a kielégítés során kedvezőbb elbírálás alá essen, mint a Hitelezőt a Hitelszerződésből fakadóan megillető követelés.

17.6 További Biztosítékok

Az Ügyfél köteles a Hitelező részére haladéktalanul bejelenteni a Kölcsön fedezetét képező Biztosíték(ok) értékében bekövetkezett bármely kedvezőtlen változást.

17.7 Tulajdonosi- és tőkestruktúra

17.7.1 A Hitelfelvevő biztosítja, hogy a tulajdonosi és tőkestruktúráját a Hitelező előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem változtatja meg (ideértve az átalakulás valamennyi formáját is), más gazdasági társasággal nem egyesül, kiválást, szétválást nem valósít meg és nem dönt leányvállalt alapításáról.

17.7.2 Hitelfelvevő biztosítja, hogy harmadik fél gazdasági társaságban nem szerez részesedést, nem eszközöl befektetést a Hitelező előzetes, írásbeli engedélye nélkül.

17.7.3 Hitelfelvevő biztosítja, hogy osztalék nem kerül kifizetésre a tulajdonos(ok) felé a Hitelező előzetes, írásbeli engedélye nélkül.

17.7.4 Hitelfelvevő biztosítja, hogy annak tulajdonosa(i) és/vagy menedzsmentje a Hitelfelvevő részére nyújtott kölcsön(öke)t alárendelik a Hitelező által nyújtott kölcsön(ök)nek. Ezen alárendelt kölcsön(ök) vonatkozásában kifizetést nem teljesít a Hitelező előzetes, írásbeli engedélye nélkül.

17.7.5 Hitelfelvevő biztosítja, hogy annak tulajdonosa(i) és/vagy menedzsmentje, valamint a közvetlenül és/vagy közvetve az érdekeltségükbe tartozó egyéb társaságok felé osztalék, tagi kölcsön, tagi kölcsön kamat, menedzsment díj nem kerül kifizetésre a Hitelező előzetes, írásbeli engedélye nélkül.

17.8 Pénzforgalmi számlák

A Hitelfelvevő a Hitelszerződés mellékletének kitöltésével bejelenti valamennyi belföldön, bármely pénznemben vezetett pénzforgalmi számát, és visszavonhatatlanul felhatalmazza a Hitelezőt valamennyi belföldön vezetett bankszámlája vonatkozásában követelése beszedési megbízás útján történő érvényesítésére. A Hitelfelvevő köteles valamennyi újonnan megnyitott pénzforgalmi számláját bejelenteni a Hitelező részére és egyidejűleg átadni az arra vonatkozó beszedési megbízásokat.

17.9 Tevékenység ellenőrzése

A Hitelfelvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező, illetve a Hitelező által megbízott független szakértő az üzleti tevékenységét ellenőrizze.

17.10 Kölcsön felhasználásának ellenőrzése

Hitelfelvevő tudomásul veszi, hogy az Európai Unió Számvevőszéke és az Európai Bizottságnak felhatalmazott tisztviselői, szakértői, a támogatások nyilvántartásában és auditálásában érintett szervek, továbbá az MFB és az MFB részére a program céljára forrást biztosító külföldi székhelyű pénzügyi vagy fejlesztési intézmények (EIB, CEB), azok megbízottai, továbbá az MNB jogosultak a Kölcsön felhasználását és Program egyéb feltételeinek teljesülését teljeskörűen ellenőrizni.

17.11 Biztosítékok

17.11.1 Az Ügyfél köteles a Hitelezőt haladéktalanul értesíteni a biztosíték értékében, értékesíthetőségében, behajthatóságában vagy más lényeges körülményben bekövetkezett változásokról, valamint minden olyan körülményt, amely a biztosíték forgalmi értékét, vagy forgalomképességét hátrányosan befolyásolhatja, vagy egyéb okból a kielégítést veszélyeztetheti.

17.11.2 Hitelfelvevő és Biztosítéknyújtó vállalja, hogy a Hitelszerződés szerinti Biztosíték(ok)on a Hitelező javára alapított zálogjog(ok) és/vagy vételi jog(ok) bejegyzését a folyósítástól számított 15 napon belül hitelt érdemlően igazolja a Hitelfelvevő felé, valamint azokat a Futamidő alatti fenntartja.

17.11.3 Az Ügyfél vállalja, hogy beruházás finanszírozása esetén a Kölcsönből finanszírozott és a Kölcsön Biztosítékát képező eszközöket a rendes gazdálkodás keretén kívül nem idegeníti el a Hitelező előzetes, írásbeli engedélye nélkül, (amely engedély minden esetben kötelező, ha a Biztosíték forgalmi értéke meghaladja a 10 millió forintot).

17.11.4 Az Ügyfél vállalja, hogy a Hitelszerződés szerinti Biztosíték(ok)ra kötött és Hitelezőre engedményezett teljes körű vagyon biztosítás(oka)t fenntartja a Futamidő alatt.

17.11.5 Amennyiben a Hitelkeret ingatlan fedezettel biztosított, az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 45 (Negyvenöt) naptári napon belül a Hitelező számára az ingatlan(ok) 15 (Tizenöt) naptári napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapjaival igazolja a Hitelező külön zálogszerződésben meghatározott zálogjogi ranghelyű jelzálogjogának és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalomnak határozattal történt bejegyzését.

17.12 További tájékoztatás

A Hitelfelvevő haladéktalanul értesíti a Hitelezőt, ha tudomására jut, hogy ellene vagy a Biztosítéknyújtó ellen végrehajtási, csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy bármely okból, hivatalból indult cég megszüntetésére irányuló vagy tevékenységi engedély felfüggesztésére, visszavonása iránti eljárás indult, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik vagy ezen eljárások bármelyikének indítása várható. Amennyiben a Hitelfelvevő maga dönt csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indításáról, köteles azt a Hitelezőnek a döntés napján írásban bejelenteni.

17.13 Kölcsönnyújtás tilalma

A Hitelfelvevő vállalja, hogy kölcsönt/hitelt nem nyújt (harmadik félnek), mérlegen kívüli kötelezettséget nem vállal a Hitelező előzetes, írásbeli engedélye nélkül.

17.14 Intézményi garancia és intézményi kezesség díjai

17.14.1 A Hitelfelvevő köteles a Hitelező által a részére jelen szerződés szerint továbbhárított Alapítványi Kezesség Díját és/vagy a Hitelgarancia Díját a Hitelező felé késedelem nélkül megtéríteni. A Hitelfelvevőnek a készfizető kezességvállalási díj megtérítésére vonatkozó kötelezettsége a jelen szerződés alapján teljesítendő fizetési kötelezettségként értelmezendő és annak elmulasztásával vagy késedelmes teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezmények megfelelően alkalmazandóak.

17.14.2 A Hitelfelvevő ezúton kötelezettséget vállal, hogy a(z) AVHGA kezesi, illetve a GHG garantőri kötelezettségének teljesítése folytán az AVHGA-t mint kezest, illetve a GHG-t mint garantőrt a megtérítési igénye alapján megillető követelést, a az AVHGA mint kezes, illetve a GHG mint garantőr teljesítésének napjával, a teljesítés összege és annak járulékai erejéig annak első felszólítására, a felszólításban meghatározott fizetési számlaszámra 8 (nyolc) napon belül megfizeti a az AVHGA mint kezes, illetve a GHG mint garantőr javára, illetve tűri ennek kielégítését. A Hitelfelvevő elismeri, hogy a postai úton megküldött felszólítást a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az átvételt megtagadta, illetve amennyiben a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a felszólítást nem vette át (“nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), a felszólítást a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni

17.15 Nyilatkozott helyzet fenntartása

A Hitelfelvevő vállalja, hogy a jelen Üzletszabályzat 17. Bekezdésében tett vagy megtettnek tekintett valamennyi nyilatkozatainak megfelelő állapotot a Hitelszerződés megszűnése napjáig fenntartja.

VIII. A Hitelszerződés megszűnése

18 A Hitelszerződés megszűnése

18.1 A Hitelszerződés megszűnésének esetei

18.1.1 A Hitelszerződés megszűnik az alábbi esetekben:

(i) a Hitelfelvevő valamennyi a Hitelszerződésből eredő kötelezettségének határidőben és a Hitelszerződésben foglaltaknak megfelelően eleget tett;

(ii) a Hitelfelvevő és a Hitelező közös megállapodásával;

(iii) a Hitelszerződés bármely fél általi felmondása esetén.

18.2 Megszüntetés közös megállapodással

18.2.1 Amennyiben a Hitelszerződést a felek közös megegyezéssel szüntetik meg, az esetben az egymás közötti elszámolásra a felek között született írásbeli megállapodás az irányadó.

18.2.2 Közös megegyezéssel szüntetik meg a felek a Hitelszerződést abban az esetben is, ha a Hitelfelvevő írásbeli értesítéssel kezdeményezi a Hitelszerződés lezárását.

18.3 A Hitelfelvevő felmondási joga

18.3.1 A Hitelfelvevő jogosult a Hitelszerződést és az annak alapján létrejött kölcsönszerződést/kölcsönjogviszonyt felmondani, kihasználtság esetén a teljes összegű előtörlesztésre irányadó feltételek mellett.

18.3.2 A Hitelfelvevő jogosult a Hitelszerződés alapján rendelkezésre tartott hitelkeret igénybe nem vett (nem lehívott) részét a Hitelezőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal töröltetni.

18.4 A Hitelező felmondási joga

18.4.1. A jelen 18.4. Bekezdésben felsorolt események bármelyikének bekövetkezése „Felmondási Esemény” a jelen Üzletszabályzat és a Hitelszerződés szerint.

(i) A Hitelfelvevő bármely Hitelszerződés szerint esedékes bármely összeget az esedékesség napján nem fizeti meg.

(ii) Az Ügyfél nem tesz eleget a Hitelszerződésben, a Biztosítéki Szerződésekben illetve a jelen Üzletszabályzatban foglalt előírásoknak és kötelezettségvállalásoknak (ide nem értve a fenti (i) pontban foglalt esetet) kivéve, ha ezen szerződésszegés orvosolható és a Hitelező felszólítása, illetve a szerződésszegés felismerése közül a korábbi időponttól számított 8 napon belül orvoslásra kerül.

(iii) a Hitelfelvevő az adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti, vagy a hitelcél teljesülésének ellenőrzését akadályozza vagy meghiúsítja

(vi) A Biztosítékok állaga tartósan romlik, vagy hitelbiztosítéki értéke tartósan csökken, illetve a Kölcsön fedezettsége tartósan csökken és azt az Ügyfél a Hitelező felszólítására újabb Biztosíték rendelkezésre bocsátásával nem vagy nem kellő mértékben egészíti ki.

(v) A Hitelfelvevő a Hitelszerződésben vagy az alapján vagy azzal kapcsolatban átadott bármely adat, információ, vagy más okiratban vállalt valamely szavatossági nyilatkozata valótlan vagy félrevezető vagy ilyennek bizonyul, amikor a nyilatkozatokat megtették vagy a nyilatkozat megtettnek minősül.

(vi) A Hitelfelvevő a fizetésképtelenségét elismeri, tényleges vagy előrelátható fizetési nehézségek miatt az adósságával kapcsolatban fizetéseit felfüggeszti, adóssága újraütemezése érdekében egy vagy több hitelezőjével tárgyalásokat kezdeményez vagy nem a Csődtörvényben szabályozott moratóriumban állapodik meg. A fizetési haladék (moratórium) megszűnése önmagában nem orvosolja a fizetési haladék (moratórium) által okozott Felmondási Eseményt.

(vii) A Hitelfelvevő tekintetében egy adott személy csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolási eljárás alá vonása érdekében bármilyen társasági intézkedést vagy egyéb eljárást vagy intézkedést hajtanak végre vagy bármilyen jogi eljárás indul.

(viii) Végrehajtási, lefoglalási vagy hasonló bírósági vagy bármilyen más hatósági eljárás (ideértve a bankszámlák elleni hatósági átutalási megbízás vagy hatósági végzés kezdeményezését) indítása, amely az Ügyfél vagyonát hátrányosan érinti, feltéve, hogy az eljárást az annak megindításától számított harminc (30) napon belül nem szüntetik meg.

(ix) A Hitelszerződés vagy bármelyik Biztosítéki Szerződés hatályát veszti vagy érvénytelen lesz, illetve a kikényszeríthetősége veszélybe kerül, vagy az Ügyfél által felmondásra kerül, amennyiben azt 8 (nyolc) napon belül nem helyettesítik a Hitelező számára elfogadható, megfelelő formájú és tartalmú más Biztosítékkal.

(x) A Hitelfelvevő a Kölcsönt a Hitelszerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy annak a Hitelszerződés, a jelen Üzletszabályzat vagy az állami támogatásokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megsértésével használja fel, vagy e feltételek nem teljesülnek függetlenül attól, hogy ezen tényeket a Hitelező az ellenőrzési kötelezettsége révén maga észleli-e.

(xi) A Hitelfelvevő Jogosulatlan Forrásfelhasználást követett el.

(xii) Bármely olyan esemény, körülmény vagy (összefüggő vagy külön) események, illetve körülmények sorozata, amely Lényegesen Hátrányos Hatással járna vagy járhat, és a Hitelező alapos indokkal alátámasztott módon történt előzetes tájékoztatást követően a Hitelfelvevő – álláspontjának kialakítására biztosított harminc (30) napon belül a Lényeges Hátrányos Hatás bekövetkezése kapcsán felsorakoztatott – indokait a Hitelező nem fogadja el.

(xiii) A Hitelfelvevő a Beszedési Megbízásra vonatkozó felhatalmazást megváltoztatja, vagy visszavonja, vagy nem adja meg.

(xiv) Az Ügyfél a valamely közhiteles nyilvántartásban vagy a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásban nyilvántartott, a Hitelezőt jogosító Biztosíték törlésére irányuló nyilatkozatot tesz, a biztosított követelés fennállása alatt.

(xv) Az Ügyfél a Kölcsön fedezetéül szolgáló Biztosítékokat a Hitelező előzetes hozzájárulása nélkül bármely módon megterheli.

(xvi) Az Ügyfél a biztosítási szerződés szerinti biztosítási díjrészletek megfizetésével, azok esedékességétől számított 30 napot meghaladó késedelembe esik, illetve a biztosítási szerződés megszűnik, vagy a biztosítási kötvény a az első kölcsön folyósításától számított 30 napon belül nem kerül a Hitelező részére átadásra; vagy a megszegi a jelen Üzletszabályzat 14.8.5 Bekezdésében meghatározott kötelezettségét.

(xvii) A Hitelfelvevőnek az ingatlan vonatkozásában benyújtott tulajdonjog bejegyzési kérelmét az illetékes földhivatal elutasítja, és ezen elutasítás jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a Hitelfelvevő és/vagy a Biztosítéknyújtó nem nyújt a Hitelező részére a Hitelező által elfogadható megfelelő pótfedezetet.

(xviii) A Hitelfelvevő nem teljesíti a jelen Üzletszabályzat 17.1 Bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét.

(xix) A Ptk. 6:382. §-ban meghatározott egyéb esetben.

(xx) A Hitelfelvevőnek a Hitelezővel, vagy bármely más Magyarországi székhellyel rendelkező pénzügyi intézménnyel megkötött és/vagy a későbbiekben megkötésre kerülő hitelszerződése vonatkozásában felmondási esemény áll fenn.

(xxi) Az AVHGA illetve a GHG a szerződés biztosítékát képező Alapítványi Kezességet/Intézményi Kezességet a Hitelfelvevőnek felróható ok(ok)ból felmondja

eladja a beruházással érintett eszközt vagy a használati jog átruházásra kerül

18.5 A Felmondási Esemény jogkövetkezményei:

18.5.1 Felmondási Esemény bekövetkezését követően, és annak fennállása alatt, a Hitelező – akár azonnali hatállyal is – bármikor jogosult a Hitelfelvevő egyidejű értesítése mellett a jogszabályok és a Hitelszerződés, a Biztosítéki Szerződések, illetve a jelen Üzletszabályzat rendelkezései szerint eljárni, így különösen:

(i) a Hitelszerződést azonnali hatállyal felmondani;

(ii) az Ügyféltől pótlólagos biztosíték nyújtását követelni;

(iii) a Kölcsön folyósítását felfüggeszteni vagy megtagadni;

(iv) a Hitelszerződés szerint felhalmozódott vagy kintlévő összegeket minden egyéb összeggel egyetemben azonnal esedékessé nyilvánítani, aminek következtében azok azonnal esedékessé válnak;

(v) bankszámlára vagy értékpapírszámlára vonatkozóan élni inkasszós, beszámítási, óvadéki, illetve engedményesi jogával; és

(vi) a Hitelszerződésben kikötött valamennyi biztosíték egyidejű igénybevételére, és/vagy végrehajtási eljárás kezdeményezésére.

18.5.2. Amennyiben Hitelező azonnali hatályú felmondása a 18.4.1. (x) vagy a (xi) pontban meghatározott Felmondási Esemény miatt következik be, Hitelfelvevő a visszafizettetés időpontjáig folyósított Kölcsönt ügyleti kamattal, a Kölcsön támogatástartalmát pedig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. §. (2) bekezdésében meghatározott kamattal növelten köteles a felmondás kézhezvételétől számított 8 (nyolc) banki munkanapon belül megfizetni. A Hitelfelvevőt a Jogosulatlan Forrásfelhasználás megállapításából eredő visszafizetési kötelezettség akkor is terheli, ha a Jogosulatlan Forrásfelhasználás megállapítására a Hitelfelvevővel megkötött szerződés megszűnését követően kerül sor.

18.5.3 A Hitelszerződés és/vagy Biztosítéki Szerződések felmondásával kapcsolatban felmerülő minden kár és költség teljes körű megtérítése az Hitelfelvevőt terheli. Amennyiben a Hitelező vagy megbízottja fizetési felszólítást küld a Hitelfelvevő részére, abban az esetben a Hitelfelvevő a Kondíciós Listában meghatározott különdíjat köteles megfizetni minden egyes fizetési felszólítás után költségtérítésként.

18.6 Írásbeliség

A Hitelszerződés felmondását minden esetben írásban, a felmondás okának megjelölésével kell az érintett féllel közölni.

IX. ADMINISZTRATÍV RENDELKEZÉSEK

19 Fizetések

19.1 Beszámítás tilalma

19.1.1 A Hitelfelvevő által a Hitelszerződés alapján teljesített, illetve teljesítendő valamennyi fizetést beszámítás és visszatartás nélkül kell teljesíteni, a Hitelfelvevő nem jogosult beszámítással, visszatartással, illetve viszontkeresettel élni a Hitelezővel szemben.

19.1.2 Hitelfelvevő köteles biztosítani, hogy Hitelfelvevő által a Hitelező javára teljesített fizetések mentesek legyenek bármilyen harmadik személy javára járó adó, díj, költség, jutalék, ellenkövetelés, beszámítás érvényesítésétől vagy levonásától.

19.2 Fizetés teljesítése

19.2.1 A fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja annak a Hitelező pénzforgalmi számláján történő jóváírás napja.

19.2.2 Amennyiben Hitelező Hitelfelvevővel szemben lejárt és esedékes követelést tart nyilván, úgy Hitelező jogosult azt a Hitelfelvevő bankszámlája terhére bármikor Beszedési Megbízás útján beszedni.

19.2.3 Az Ügyfél köteles minden fizetési kötelezettségét forintban teljesíteni.

19.3 Részleges fizetések

19.3.1 Ha a Hitelező felé olyan fizetés kerül teljesítésre, amely nem elegendő Hitelszerződés alapján a Hitelfelvevő által fizetendő és akkor esedékes összegek kielégítésére, a Hitelező az adott fizetést a Hitelfelvevőnek a Hitelszerződés alapján fennálló kötelezettségeinek kielégítésére fordítja a következő sorrendben:

(i) először, a Hitelszerződés alapján a Hitelező meg nem fizetett díjainak, költségeinek és kiadásainak megfizetése;

(ii) másodszor, a Hitelszerződés alapján fennálló esedékes, de meg nem fizetett felmerült kamatok, díjak vagy ellenértékek megfizetése;

(iii) harmadszor, a Hitelszerződés alapján bármely esedékes, de meg nem fizetett tőkeösszeg megfizetése; és

(iv) negyedszer, bármely más esedékes, de meg nem fizetett és a Hitelszerződés alapján fennálló összeg megfizetése.

19.3.2 A Hitelező jogosult saját szabad belátása szerint a fenti 19.3.1 (i)-(iv) pontokban meghatározott sorrendtől eltérni.

19.4 Kimutatások

19.4.1 A Hitelező valamennyi belső kimutatása a Hitelszerződés vagy bármely Biztosítéki Szerződés alapján fennálló összegről – nyilvánvaló hiba hiányában – elsődleges bizonyítékul szolgál ezen összeg mértékéről.

19.4.2 A fentiekből következően az Ügyfél ezennel tudomásul veszi, hogy amennyiben a Hitelezőnek a könyvei és nyilvántartásai alapján bizonyítania kell a Biztosítéki Szerződés által biztosított követelés egészének vagy egy részének az összegét, közjegyzői ténytanúsítványt vetethet fel, amelynek költségét az Ügyfél viseli. Az Ügyfél elfogadja a jelen bekezdés szerint kibocsátott ténytanúsítványt mint olyan bizonyítékot, amely meghatározza a Biztosítéki Szerződés által biztosított követelés egészének vagy egy részének az összegét.

20 Munkanapok

Amennyiben a Hitelszerződés alapján történő fizetés olyan napon esedékes, amely nem Munkanap, a fizetés teljesítésének napja

(a) az azt közvetlenül követő első Munkanap; vagy

(b) az a nap, amelyet Hitelező a piaci gyakorlat szerint meghatároz.

X. ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

21 Állami támogatás

21.1 Támogatási kategóriák

21.1.1 A Program keretében

(i) Nem agrárvállalkozásoknak nyújtott beruházási hitel támogatási kategóriái:

(a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.) alapján nyújtott általános csekély összegű (de minimis) támogatás vagy

(b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján nyújtott regionális beruházási támogatás;

(c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk alapján nyújtott kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás.

(ii) Agrárvállalkozásoknak nyújtott Beruházási hitel támogatási kategóriái lehetnek:

 1. a) a 2019/316 bizottsági rendelettel módosított 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás
 2. b) Mezőgazdasági csoportmentességi rendelet (702/2014/EU rendelet) alapján nyújtott támogatás

– elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása (14. cikk),

– mezőgazdasági termékek előállításának, forgalmazásának támogatása (17. cikk)

Elsődleges mezőgazdasági termelésre irányuló beruházás kivételével

 1. c) 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű (de minimis) támogatás;
 2. d) 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csoportmentességi támogatás:

– regionális beruházási támogatás (14. cikk)

– kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás (17. cikk)

(iii) A forgóeszközhitelekhez és beruházási hitelt kiváltó hitelekhez az alábbi támogatási kategóriák kapcsolódhatnak:

– a 1407/2013/EU biztossági rendelet szerinti általános csekély összegű (de minimis)

támogatás.

– a 2019/316 bizottsági rendelettel módosított 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás

21.1.2 A 21.1.1 (i) és (ii) bekezdésben foglalt támogatási kategóriák közötti választás annak függvénye, hogy az Hitelfelvevő és a beruházás együttvéve melyik állami támogatási kategóriára vonatkozó feltételeknek felel meg.

21.1.3 A Program keretében nyújtott hitel működési támogatást nem tartalmazhat.

21.2 Támogatástartalom

21.2.1 A Program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású hitelnek minősül.

21.2.2 A teljes finanszírozás mértéke nem haladhatja meg

(i) általános csekély összegű támogatási kategória esetén a beruházás nettó összköltségének 90%-át;

(ii) regionális beruházási támogatás esetén a beruházás nettó összköltségének 90%-át.

21.2.3 Az állami támogatásról szóló igazolást a Hitelfelvevőnek, mint az állami támogatás kedvezményezettjének a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról az MFB Zrt. adja ki, amelyet a Hitelező dokumentáltan átad a Hitelfelvevőnek. A Hitelfelvevő köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

21.3 Az általános csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó speciális szabályok

21.3.1 Általános csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevétele esetén az általános feltételek mellett a jelen 21.3 Bekezdésben foglalt, az állami támogatásokkal kapcsolatos speciális előírásoknak is teljesülniük kell.

21.3.2. Az állami támogatás mértéke

Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

Bármely három pénzügyi évet felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem haladhatja meg a 100 000 eurót.

21.3.3. Támogatáshalmozódás

(i) A Hitelfelvevőnek előzetesen nyilatkoznia kell az általa, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a finanszírozási kérelem benyújtásának évében, és az azt megelőző két pénzügyi évet magába foglaló időszakban Magyarországon igénybe vett általános csekély összegű, valamint más csekély összegű támogatásokról szól rendeletnek megfelelően nyújtott támogatás mértékéről. Amennyiben a fenti csekély összegű támogatások közül egyikben sem részesült, nemleges nyilatkozatot kell tennie.

(ii) Az általános csekély összegű támogatást igénybevevő vállalkozás által, és a vele egy és ugyanazon vállalkozás által Magyarországon igénybe vett más csekély összegű támogatásokról szóló rendeletnek megfelelően nyújtott támogatásokat is össze kell számítani, ezek együttes összege Magyarországon nem haladhatja meg az adott három év vonatkozásában a 200 000 eurót, illetve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás esetén a 100 000 eurót.

(iii) Az általános csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek megfelelően az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig.

(iv) Amennyiben a Hitelfelvevő a beruházáshoz más állami támogatást is igényel, akkor nyilatkoznia kell annak támogatástartalmáról és a támogatási kategóriájáról is.

(v) Az általános csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában, vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással- kivéve az Európai Bizottság közvetlen irányításával végrehajtott támogatások, ha a támogatások halmozása túllépi egy Csoportmentességi Rendeletben, vagy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatással kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § -ában szereplő mértékeket, vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást vagy összeget.

(vi) Amennyiben a tervezett beruházáshoz csak de minimis jogcímen kapcsolódik támogatás, akkor csak a de minimis korlátot kell figyelembe venni, a támogatás intenzitási korlátot nem.

(vii) Az igénylő részére de minimis támogatás csak akkor nyújtható, ha a Hitelező – a hitelt igénylő nyilatkozata alapján – ellenőrizte, hogy az igényelt összeg támogatástartalma a kapcsolódó támogatásokkal összességében nem haladja meg a fenti küszöbértéket.

(viii) A támogatástartalom összegének euróra történő átszámításakor a finanszírozási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

(ix) Amennyiben egy vállalkozás esetében a hitellel finanszírozott összeg támogatástartalmának figyelembevételével számított támogatástartalom meghaladja a 200 000 eurót, vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13-14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás meghaladja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § -ában szereplő mértékeket, úgy ezt az összeget olyan mértékben kell csökkenteni, hogy biztosítható legyen, hogy az igényelt összeg támogatástartalma és a támogatási intenzitás ne haladja meg a meghatározott küszöbértékeket.

(x) A támogatási intenzitás meghatározásánál a beruházás megvalósításának helyét kell figyelembe venni.

(xi) Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely – az új vagy a felvásárló vállalkozásnak

(xii) Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott általános csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely az általános csekély összeg támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, az általános csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

(xiii) A vállalkozás az egyes általános csekély összegű támogatások hatálya alá eső tevékenységeinek szétválasztása érdekében az egyes tevékenységi körökhöz kapcsolódó költségeit számlával, vagy az Sztv. 166.§ (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal igazolja.

(xiv) Az általános csekély összegű (de minimis) támogatások támogatástartalmába a Program keretében nyújtott kedvezményes kamat támogatástartalma, illetve intézményi készfizető kezességvállalás esetén, a kezességvállalás támogatástartalma is beleszámít.

21.3.4. Támogatás kategóriája(i) A Program keretében nyújtott kamattámogatás, illetve kedvezményes díjú kezesség az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének

– bizonyos támogatási kategóriákban a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke alapján regionális beruházási támogatásnak minősül. vagy

– bizonyos támogatási kategóriákban a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke alapján KKV-knak nyújtott beruházási támogatásnak minősül. vagy

– alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke alapján Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatásnak minősül vagy

– alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke alapján A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatásnak minősül.” vagy

– a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján általános csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül és a belső piaccal összeegyeztethető, vagy

– a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1408/2013/EU bizottsági rendelet és annak módosításáról szóló 2019/316 bizottsági rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül és a belső piaccal összeegyeztethető.

21.4 Az általános Csoportmentességi Rendelet 14. cikke (regionális beruházási támogatás) szerinti támogatásra vonatkozó speciális szabályok

21.4.1 Az általános Csoportmentességi Rendelet 14. cikke (regionális beruházási támogatás) esetén az általános feltételek mellett a jelen 21.4 Bekezdésben foglalt, az állami támogatásokkal kapcsolatos speciális előírásoknak is teljesülniük kell.

21.4.2. A hitel felhasználásával kapcsolatos további szabályok

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet

(i) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (az „Atr.”) 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás, vagy

(ii) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás valósít meg.

21.4.3 A támogatás igénybevételének feltételei

(i) Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését eredményező induló beruházás, valamint meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

(ii) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott kis- és középvállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább három évig fenntartja.

(iii) Az az előírás, hogy a hitelprogram keretében beszerzett eszköznek újnak kell lennie, nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

(iv) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci árnál magasabb áron kötött szerződés alapján merült fel.

(v) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha

(a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,

(b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,

(c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

(d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

21.4.4 A Hitelfelvevő nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai

(i) A Hitelfelvevő kijelenti, hogy a hitelkérelem benyújtását megelőző két évben nem telepítette át azt a létesítményt, amelyben a hitelkérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

(ii) A Hitelfelvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelkérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követően két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére.

21.4.5 Állami támogatás mértéke

(i) Regionális beruházási támogatási kategória esetén a regionális támogatási térkép alapján középvállalkozások esetében a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók:

 1. a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%,
 2. b) a Közép-Dunántúl régióban 45%,
 3. c) a Nyugat-Dunántúl régióban 35%,
 4. d) a Közép-Magyarország régióban
 5. da) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 45%, valamint
 6. db) Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 30%.

(ii) Amennyiben az Hitelfelvevő kisvállalkozás, akkor +10 százalékponttal növelhető az intenzitás mértéke.

(iii) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott mérték.

(iv) Egyetlen beruházási projektnek kell tekinteni az azonos megyében, a Hitelfelvevő, vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által megkezdett regionális beruházási támogatási jogcímen támogatott beruházást vagy beruházásokat azok megkezdésétől számított három éven belül. Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz regionális beruházási támogatás jogcímen odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét. Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

(v) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint a 651/2014/EU Bizottsági rendelet 14. Cikk (4) bekezdés (c) pontja szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a 651/2014/EU Bizottsági rendelet 14. Cikk (4) bekezdés c) pontjában meghatározott összegig nyújtható.

(vi) A termelési folyamat alapvető megváltoztatását eredményező induló beruházás elszámolható költségei összegének meg kell haladnia az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

(vii) A beruházást annak befejezése után KKV esetében három évig fenn kell tartani az adott területen.

21.4.4 Állami támogatás kategóriája

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.1.1. pontja szerinti „Regionális beruházási támogatás.” A hitelt az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikkével összhangban lehet nyújtani.

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22. Értesítések

22.1 Írásban történő kommunikáció

A Hitelszerződéssel és bármely Biztosítéki Szerződéssel kapcsolatos bármely közlést (ideértve minden elismerést, megállapodást, jóváhagyást, módosítást, megerősítést, beleegyezést, hozzájárulást, kijelölést, nyilvánosságra hozatalt, értesítést, engedélyt, kérést, kijelentést vagy felmentést) írásban és eltérő rendelkezés hiányában email, telefax vagy levél útján kell megtenni.

22.2 Továbbítás

Bármely közlés vagy okirat, amelyet valamely személy a Hitelszerződés/Biztosítéki Szerződés szerint vagy azzal kapcsolatban valamely másik személynek ad, küld vagy kézbesít:

(i) faxon történő továbbítás esetén akkor válik hatályossá, amikor a küldemény sikeres továbbításáról szóló nyugta rendelkezésre áll; vagy

(ii) levélben történő továbbítás esetén akkor válik hatályossá, amikor az adott címre kézbesítették, illetve öt (5) Munkanappal az után, hogy a másik félnek az adott címre címezve postán előre fizetve feladták vagy telexen történő továbbítás esetén, amikor elküldték, de csak abban az esetben, ha a továbbítás idején a helyes visszajelzés jelenik meg az értesítés elküldő általi példányának elején és végén.

22.3 Elektronikus kommunikáció

22.3.1 A Hitelszerződés/Biztosítéki Szerződés szerint vagy azokkal kapcsolatban a Hitelező és az Ügyfél között megteendő közlések email útján vagy más elektronikus úton is megtehetőek, ha a Hitelező és az Ügyfél:

(i) megállapodnak arról, hogy ellenkező értesítésig ez elfogadott kommunikációs formának tekintendő;

(ii) írásban értesítik egymást email címükről, illetve bármely más információról, ami ahhoz szükséges, hogy ilyen módon információt küldjenek és fogadjanak; és

(iii) értesítik egymást a címükben vagy bármely más általuk szolgáltatott információkban bekövetkezett változásról.

22.3.2 A Hitelező és az Ügyfél közötti bármely elektronikus közlés csak akkor hatályos, ha ténylegesen és olvasható formában megérkezett.

22.4 Nyelv

22.4.1 Bármely Hitelszerződés/Biztosítéki Szerződés szerint vagy azzal kapcsolatos értesítés magyar nyelven küldendő.

22.4.2 Bármely Hitelszerződés/Biztosítéki Szerződés szerint vagy azzal kapcsolatos minden egyéb irat, ha nem magyar nyelvű, és a Hitelező kéri, el kell látni hiteles magyar fordítással, amely esetben a magyar változat az irányadó, kivéve, ha az irat alapítással kapcsolatos, törvényen alapuló vagy egyéb hivatalos irat.

23 Ügyfélkapcsolat, képviselet, aláírás

23.1 Az üzleti kapcsolatok biztonsága érdekében a Hitelező köteles meggyőződni az Ügyfél személyazonosságáról, illetve az Ügyfél képviseletében eljáró személyek jogosultságáról, kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását.

23.2 A személyazonosság igazolásához az alábbiak szükségesek:

(i) jogi személy esetén: cég neve, cégforma, székhely/telephely, adószám, cégbírósági regisztráció száma, cégbejegyzés kelte. A jogi személy képviseletében eljáró aláírási címpéldánya. Az Ügyfél 30 napnál nem régebbi cégkivonattal eleget tesz a személyazonossága igazolásának.

(ii) egyéb szervezet esetén: szervezet neve, forma, székhely/telephely, adószám, nyilvántartási száma, nyilvántartó szervezet/hatóság és a nyilvántartásba vétel napja. Egyéb szervezet képviseletében eljáró képviseleti jogának igazolása.

(iii) természetes személy esetén: családi és utónév, leánykori név, lakcím, születési hely és idő, anyja leánykori családi és utóneve, állampolgársága. A természetes személyek személyi igazolványuk bemutatásával személyazonosságukat igazolják.

23.3 Az Ügyfél a Hitelező képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket a Hitelező vezetője, vagy megbízottja ilyenként bemutat. Az üzletkötők a Hitelezőtől kapott meghatalmazásuk ügyfél kérésére történő bemutatásával igazolják képviseleti jogosultságukat.

23.4 Az ügyfél részéről a szerződéseket cég esetén az aláírási címpéldány szerint képviseletre jogosult írhatja alá. Magánszemély esetén a szerződő fél kötheti csak meg a szerződéseket. A Hitelező részéről a szerződéseket a Hitelező vezetője, egyéb képviseletre feljogosított személyek, illetve az általa meghatalmazott írhatja alá.

23.5 A Hitelező az aláírásra jogosultságot gondosan vizsgálja és jogosulatlan aláírás esetén a szerződéskötéstől visszalép. Az ilyen okból való nem teljesítésből az Ügyfélnél keletkezett kárért teljes egészében az Ügyfél a felelős. A Hitelező nem felel az olyan hamis aláírás következményeiért, amelynek hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni.

24 Együttműködés

24.1 A Hitelező és az Ügyfél tartoznak szerződéses kapcsolataikban együttműködni, ennek megfelelően az ügylet szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, az azokban bekövetkezett változásokról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni. Tartoznak továbbá az ügylettel összefüggő egymáshoz intézett kérdésekre ésszerű időn belül válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, mulasztásokra felhívni.

24.2 Az Ügyfél haladéktalanul köteles értesíteni a Hitelezőt, ha személyüket vagy jogi státuszukat, tulajdonosi szerkezetüket érintő lényeges változás történt, elnevezése, címe, képviselője megváltozott. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli.

25 Felelősség és titoktartás

25.1 A Hitelező üzleti tevékenysége során mindenkor az Ügyfelek érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges – legteljesebb figyelembe vételével és az elvárható gondossággal jár el.

25.2 A Hitelező nem felel az erőhatalomból (vis maior), belföldi, vagy külföldi hatóság rendelkezéséből, vagy a Hitelező működésének megzavarásából eredő kárért. Érvényes ez arra az esetre is, ha a Hitelező jelentős ok miatt korlátozza működését.

25.3 A Hitelező a szerződések megkötése érdekében jogosult nem a Hitelező alkalmazottjaként működő üzletkötőt, vagy függő ügynököt igénybe venni. Az üzletkötő tevékenységéért a Hitelező felelősséggel tartozik. Ha az üzletkötő felelősségét jogszabály, vagy az Üzletszabályzat korlátozza, a Hitelező felelőssége ehhez igazodik.

25.4 A Hitelező az Ügyféllel létesített kapcsolatával összefüggően – az Ügyfél gazdálkodására, vagyoni helyzetére, személyi körülményeire, vagy a Hitelezővel kötött szerződéseire vonatkozóan – tudomására jutott adatokat banktitokként, illetve üzleti titokként kezeli. Az üzleti titkokat az üzleti kapcsolatok megszűnése után is megőrzi, azokról harmadik fél részére – kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket – csak az Ügyfél kifejezett, a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölő, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása, illetve rendelkezése alapján ad felvilágosítást.

25.5 Nem jelenti az üzleti titok sérelmét mindazon adatszolgáltatás, amelyet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény kifejezetten ilyennek minősít.

26 Változás a felek személyében

26.1 Az Ügyfél a Hitelszerződés, illetve a Biztosítéki Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező szabadon engedményezze, vagy átruházza jogainak és/vagy követeléseinek egészét, illetve azoknak egy részét, illetve szerződéses pozíciójának egészét, illetve azoknak egy részét a Ptk. rendelkezései szerint.

26.2 Az Ügyfél nem engedményezheti semmilyen, a Hitelszerződés/Biztosítéki Szerződés alapján keletkező jogát, és nem ruházhatja át a Hitelszerződés/Biztosítéki Szerződés alapján keletkező semmilyen jogát vagy kötelezettségét a Hitelező előzetes hozzájárulása nélkül.

27 Módosítás

27.1 A Hitelező jogosult az Üzletszabályzatot egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani, különös tekintettel arra, ha az MNB vagy az MFB a Programra irányadó Dokumentációt vagy Terméktájékoztatót egyoldalúan módosítja. A Hitelező a módosításokat a módosítások hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett hirdetmény útján közzé teszi. Ha a Hitelfelvevő és/vagy a Biztosítéknyújtó a kifüggesztéstől számított 15 napon belül írásban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a változásokat elfogadottnak kell tekinteni.

27.2 Az Üzletszabályzat és a Kölcsönszerződés rendelkezéseit érintő, kötelezően alkalmazandó jogszabályváltozás esetén az új, valamint a módosult jogszabályi rendelkezés az Üzletszabályzat részévé válik.

28 Kondíciós lista

28.1 Hitelező által a Hitelező részére nyújtott szolgáltatásokért felszámított díjak, jutalékok, költségek és késedelmi jellegű kamatok felszámításának jogcímét és mértékét, valamint a szolgáltatások nyújtásának egyéb specifikus feltételeit a mindenkori Kondíciós Lista tartalmazza.

28.2 A Hitelező jogosult a Kondíciós Listát egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. A Hitelező a módosításokat a módosítások hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett hirdetmény útján közzé teszi. Ha a Hitelfelvevő és/vagy a Biztosítéknyújtó a kifüggesztéstől számított 15 napon belül írásban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a változásokat elfogadottnak kell tekinteni.

28.3 A Kondíciós Lista a jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezi

29 Irányadó jog, eljáró bíróság

29.1 A Hitelszerződésre és a Biztosítéki Szerződésekre és annak értelmezésére a magyar jog az irányadó.

29.2 A Hitelszerződésből és a Biztosítéki Szerződésekből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitát (azok fennállásával, érvényességével, vagy megszűnésével kapcsolatos vitát) az Ügyfél és a Hitelező megkísérlik kölcsönös megegyezés útján rendezni, melynek sikertelensége esetén bármely fél jogosult a hatáskörrel rendelkező illetékes rendes bírósághoz fordulni.

1. Melléklet

Adatszolgáltatási Lista

Hitelfelvevő az alábbi dokumentumok közül köteles az alább meghatározott gyakorisággal mindazon dokumentumokat benyújtani a Hitelezőnek, amelyek – körülményeire figyelemmel – rá vonatkoztathatóak:

Évente:

 • Hitelfelvevő éves auditált (amennyiben könyvvizsgálattal alátámasztott) pénzügyi beszámolóját, és – amennyiben készít – konszolidált éves auditált beszámolóját az auditot követő 15 napon belül, de nem később, mint a pénzügyi időszak fordulónapját követő 180 napon belül;
 • A Hitelfelvevő következő évre vonatkozó üzleti tervét – mennyiben konszolidált üzleti tervet készít, akkor konszolidált üzleti tervét – a pénzügyi időszak kezdetét követő legkésőbb 90 napon belül; és
 • A Hitelfelvevő adószámla kivonatát, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Hitelfelvevő székhelye szerinti (főváros esetében a fővárosi és kerületi) önkormányzat lejárt köztartozásokkal kapcsolatos 30 (harminc) napnál nem régebbi nemleges igazolását, amennyiben a Hitelfelvevő nem szerepel a köztartozásmentes adózók nyilvántartásában.

Negyedévente: az adott negyedévet követő legkésőbb 30 napon belül a Hitelfelvevő tekintetében

 • A magyar számviteli szabályoknak megfelelően készített negyedéves főkönyvi kivonatot és amennyiben készül pénzügyi kimutatást (mérleg, eredmény-kimutatás); és
 • 10 napnál nem régebbi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Hitelfelvevő székhelye szerinti önkormányzat által kiállított adószámla kivonatot, amennyiben a Hitelfelvevő nem szerepel a köztartozásmentes adózók nyilvántartásában.