Az adatvédelmi incidens kezelésével kapcsolatos további információk

Adatvédelmi incidens bejelentése

A Debt-Invest Zrt. az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében olyan technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, melyek szavatolják a felmért kockázatokkal arányos és megfelelő védelmet.

Az alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére előfordulhat olyan helyzet, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Amennyiben a fent részletezett esemény bekövetkezne, a Társaság és az érintettek közös érdeke, hogy mihamarabb azonosítani tudja az adatvédelmi incidens tényét és annak hatásait, mely alapján a Társaság incidens kezelő csoportja csökkenteni tudja biztonság sérüléséből fakadó negatív következményeit.

A Társaság az incidensről való tudomásszerzést követően tud eleget tenni az alábbi kötelezettségeinek:

  • Nyilvántartás vezetése
  • Az incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak, amennyiben az valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve
  • Az érintettek tájékoztatása, amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve

Ezért kérjük, hogy szíveskedjen tájékoztatni a Társaságot, minden olyan adatvédelmi incidensről, amelyről információval rendelkezik.

Az adatkezelő megnevezése
DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zártkörű Részvénytársaság (DEBT-INVEST Zrt.)
Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei
Székhely/Postai cím North Point Center Irodaház – 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66, B rész, V. emelet.
Személyes ügyfélfogadás North Point Center Irodaház – 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66, B rész, V. emelet.
E-mail cím debt@debt.hu
Webcím www.debt.hu
Telefon +36 1 268 0000
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Postai cím North Point Center Irodaház – 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66, B rész, V. emelet.
E-mail cím adatkezeles@debt.hu
Telefon +36 1 268 0000