Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos további információk

Milyen jogai vannak a Társaság által kezelt személyes adataival összefüggésben?
A hozzáféréshez való jog Tájékoztatást kérhet arról, hogy a Társaságnál folyamatban van-e a személyes adatainak kezelése, és amennyiben az adatkezelés folyamatban van, jogosult megismerni, hogy miként kezeljük személyes adatait, beleértve az alábbiakat:

·         Az adatkezelés célja, indoka

·         A kezelt személyes adatok kategóriái

·         A személyes adatok megosztása (kik az adatok címzettjei)

·         Az adatkezelés időtartama, a meghatározására szolgáló kritériumok

·         Az Önt megillető jogok

·         A kezelt adatok forrása (Amennyiben az adatokat nem Ön bocsátotta rendelkezésre)

·         Az adatkezelés magában foglal-e automatikus döntéshozatalt (ún. profilalkotást)

·         Amennyiben személyes adatai egy Európai Gazdasági Térségen kívüli országba kerülnek továbbításra, miképpen gondoskodik a Társaság az Ön adatai védelméről

Továbbá lehetősége van másolatot kérni az általunk kezelt személyes adatairól.

További példányok azonban csak az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díj ellenében kérvényezhetők.

A helyesbítéshez való jog Fontos, hogy az érintettek megfelelő, naprakész és pontos személyes adatait kezelje a Társaság. Ezért célszerű élni azon jogával, hogy tájékoztassa a Társaságot, amennyiben bármely, a Társaság által kezelt személyes adata helytelen, vagy aktualitását vesztette.

/pl. megváltozott a lakóhelye/

Az adatok pontosításáról (kijavítás, kiegészítés) a Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül intézkedik, amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbítendő adat pontosságát.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Amennyiben a Társaság jogellenesen kezeli a személyes adatait, – például azokat a szükségesnél hosszabb ideig vagy megfelelő cél nélkül kezelik -, kérheti, hogy töröljék ezeket az adatokat.
A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog Amennyiben Ön kérte személyes adatai helyesbítését, kérelme beérkezésének időpontjától személyes adatai pontosságának megerősítéséig, illetve az adatok kérelmének megfelelő módosításáig, avagy amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy annak kivizsgálásáig jogosult az adatkezelés korlátozására.

Abban az esetben is kérelmezheti, hogy a Társaság korlátozza személyes adatainak kezelését, ha:

– az adatkezelés jogellenes, de nem szeretné, hogy töröljék a személyes adatokat.

– a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

A korlátozás azt jelenti, hogy személyes adatait – azok tárolását kivéve – kizárólag az Ön hozzájárulásával összhangban kezelheti a Társaság, avagy abban az esetben, ha ez szükséges egy jogi igény érvényesítése kapcsán, valaki más jogainak a védelméhez, illetve ha fontos közérdek fűződik az adatkezeléshez.

A tiltakozáshoz való jog Ön jogosult tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, amennyiben arra a Társaság jogos érdeke alapján kerül sor, illetve ha egy automatizált döntést kíván felülvizsgáltatni.

Ilyen esetekben a Társaság csak akkor folytathatja az adatkezelést, ha bizonyítja, hogy ezt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Mindazonáltal személyes adatait a Társaság jogosult kezelni, ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges.

Az adat-hordozhatósághoz való jog Kérheti, hogy – a hozzájárulás alapján vagy a szerződés teljesítése érdekében történő – adatkezelés céljából a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában adja át Önnek a Társaság.

Továbbá joga van a Társaságtól igényelni, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

A hozzájárulás visszavonása Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést végez, úgy Ön jogosult a hozzájárulás visszavonására.

Ilyen esetben a Társaság megszünteti az e jogalapon alapuló adatkezelési tevékenységeket, a kizárólag hozzájárulás alapján kezelt adatokat pedig törli.

A Társaság a fent részletezett jogok gyakorlására irányuló kérelmet, a beérkezésétől számított 1 hónapon belül teljesíti. /A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele./

A Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az 1 hónapos határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbítása esetén, a Társaság, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a határidő hosszabbítás tényéről és a késedelem okairól.

Az adatkezeléshez kapcsolódó érintetti jogainak gyakorlását a Társaság elérhetőségein, valamint az alábbi formanyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti:

A Társasághoz érkező kérelmek teljesítését megelőzően a Társaság köteles azonosítani a kérelmezőt a jogosulatlan adatkezelés veszélyének elkerülése céljából.

Amennyiben a Társaság nem tudja azonosítani a kérelmezőt, mint az adatkezelés érintettjét, vagy az érintett nevében eljárni jogosult személyt, abban az esetben a Társaság nem teljesítheti a kérelemben foglaltakat.

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Társaság által kezelt személyes adataival kapcsolatban?
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó a személyes adatait érintő adatkezelési tevékenysége során jogsértést követett el vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amelynek vizsgálata ingyenes.
Elérhetőség
Cím
Levelezési cím
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
1374 Budapest, Pf. 603.
E-mail cím ugyfelszolgalat@naih.hu
Webcím www.naih.hu
Telefon +36 (1) 391-1400
Fax +36 (1) 391-1410
Bíróság
Jogainak megsértése esetén lehetősége van bírósághoz is fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
Webcím https://birosag.hu/birosag-kereso