Érdekmérlegelési teszt

A Társaság által megbízás alapján kezelt követelések behajtása céljából történő adatkezelés vonatkozásában

Általános információk
Az adatkezelés tárgya
A Társaság által megbízás alapján kezelt követelések behajtása céljából történő adatkezelés.
Az adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) f) – „Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”
Kezelt adatok köre
–          A kötelezett személyazonosító adatai;

–          A kötelezett – a követelés jogszerű kezeléséhez szükségszerű – elérhetősége

(Amely nélkül az Adatkezelő nem tud eleget tenni a rá irányadó értesítési kötelezettségének);

–          A kötelezett képviseletében eljáró személy (pl: gyám, gondnok) azonosítására szolgáló, valamint képviseleti / eljárási jogosultságot igazoló adatok;

–          A követelés kezelése során ügyfélnek minősülő személyek azonosító adatai;

–          A követelés érvényesítése szempontjából érintett harmadik személy azonosító adatai (Pl: egy háztartásban élő, tulajdonostárs, közeli hozzátartozó);

–          A követelésre, valamint a követelés teljesítésére vonatkozó adatok;

–          Fedezetre vonatkozó adatok

Érintettek kategóriái
–          A kötelezett;

–          A kötelezett képviseletében eljáró személy;

–          A követelés kezelése során ügyfélnek minősülő személyek;

–          A követelés érvényesítése szempontjából érintett harmadik személy

A jogos érdek vizsgálata

/A Társaság, mint adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdeke/

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja:

–          A Társaság által megbízás útján kezelt követelések behajtása

Az adatkezelő fennálló és valós jogos érdeke
Az Adatkezelőnek (és harmadik félnek is) jogos érdeke fűződik a Társaság által megbízás útján kezelt követelések behajtásához, az alábbiak alapján:

–          A jogos érdek jogszerű, tekintettel arra, hogy:

·         A (a továbbiakban: Hpt.) 161. § (1) c) bekezdésére bekezdése szerint:

„Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi,…”

·         A NAIH-2020-5552 határozatában foglaltak alapján:

„…a jogszerűen megszerzett követelések érvényesítéséhez, valamint az ehhez szükséges fenti adatok kezeléséhez fűződő jogos érdeke fennállta a jogi szabályozásból adódóan elvileg megállapítható.”

·         A Kúria vonatkozó döntése alapján:

„A szerződés teljesítésére nem lehet, mint jogalap hivatkozni a követeléskezelési célú behajtás során.

A szerződéses jogalapot csak fennálló, létező szerződés esetén lehetséges alkalmazni, így az adatkezelő csak a jogos érdekét jelölheti meg jogalapként.”

·         A Magyar Nemzeti Bank 2/2019. (II.13.) számú, a fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységről szóló ajánlásának 74. pontja alapján:

„A követeléskezelő az általa végzett követeléskezelési tevékenységről, az adósokról, a velük, valamint a kezesekkel és a zálogkötelezettekkel szemben megtett követelésérvényesítési lépésekről, a velük szemben fennálló követelésekről és azok összegszerűségéről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás célja, hogy a követeléskezelő visszakereshetően dokumentálja a követeléskezelési gyakorlatát és jelen ajánlásnak történő megfelelését.”

 

–          A jogos érdek valódi, hiszen a Társaság a követeléskezelési tevékenysége során

o   egyrészt saját gazdasági érdekét érvényesítve törekszik a tartozások behajtására,

(mely tevékenység ellátásához szükséges a vizsgált adatkezelés)

o   másrészt a követelés érvényesítése, az adós teljesítésre bírása a gazdasági és hitelezési stabilitáshoz fűződő társadalmi érdeket szolgálja.

Ez utóbbit támasztja alá az a tény, hogy a jogalkotó szándéka szerint végső soron állami kényszerrel is érvényesíthető a követelés.

–          A jogos érdek megfelelően konkrét, hiszen a vizsgált adatkezelés minden esetben konkrét, fennálló követelés érvényesítéséhez és az ahhoz kapcsolódó nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Alkalmazható-e más jogalap jelen adatkezelés vonatkozásában?
Az érintett hozzájárulása
A hozzájárulás alkalmazhatósága vonatkozásában 4 + 1 feltétel teljesülése képezte a vizsgálat tárgyát:

Megfelelő tájékoztatáson alapuló / Önkéntes / Konkrét / Egyértelmű

/+ a hozzájárulás visszavonásának következményei

A vizsgált adatkezelés érintettjei esetében a hozzájárulás önkéntessége nem valósul meg, tekintettel arra, hogy a megbízásos követeléskezelést ellehetetleníteni, amennyiben az az érintett hozzájárulásától válna függővé.

è Mindezek alapján megállapítható, hogy a hozzájárulás nem alkalmazható jogalap jelen adatkezelés vonatkozásában.

Szerződés – olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél”
A NAIH és a Kúria érvelése alapján a szerződéses jogalapra csak érvényes és hatályos szerződés esetében lehet hivatkozni, a felmondással pedig ez a szerződés a felmondásban meghatározott időpontban megszűnik. A követelés elválik az alapjogviszonytól, így nem lehet kiterjeszteni a szerződéses jogalapot olyan adatkezelésekre, amelyekre a szerződés adós általi nemteljesítése miatt előidézett helyzet orvoslása érdekében a felek rendes együttműködési kötelezettségből fakadó lépéseken túlmutató cselekmények megtételéhez van szükség.

è Mindezek alapján megállapítható, hogy a szerződés teljesítése nem alkalmazható jogalap jelen adatkezelés vonatkozásában

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
A vizsgált adatkezelés vonatkozásában nincs olyan törvényi vagy önkormányzati rendeleti előírás, mely kötelező adatkezelést írna elő a vizsgált tevékenység vonatkozásában, így ez a jogalap sem alkalmazható. (Azonban egyes – fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezések – a jogos érdek társadalmi elismertségének alátámasztásául szolgálhatnak.)
A közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása
Az Adatkezelő nem közhatalmi szerv, közhatalmi jogosítvánnyal nem rendelkezik, tevékenysége során főszabályként nem lát el közérdekű feladatot.

è  Ennélfogva e jogalap alkalmazása kizárható.

Az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
Az értékelés során az alábbi szempontok kerültek figyelembevételre jelen jogalap alkalmazhatóságával kapcsolatban:

–          A GDPR 46 preambulum bekezdése kimondja, hogy „Más természetes személy létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető.”

è  A vizsgált adatkezelés vonatkozásában megállapításra került, hogy más jogalap alkalmazható

Az adatkezeléssel érintett alapjog meghatározása
Az érintett(ek) mely alapvető jogait és szabadságait, vagy azonosítható érdekeit korlátozza a vizsgált adatkezelés?
Korlátozás alá esik az Érintett:

–          magánszférájának tiszteletben tartásához való jog,

–          információs önrendelkezéshez való jog,

Milyen mértékben esnek korlátozás alá a fentiekben meghatározott jogok, szabadságok és érdekek a vizsgált adatkezelés során?
A vizsgált adatkezelés szükségszerűen korlátozza az Érintett információs önrendelkezési jogát, valamint korlátozza magánszféráját, tekintettel arra, hogy az érintett nem rendelkezik a Megbízó és a Megbízott közötti megbízás létrejötte során a személyes adatairól, azonban ennek szükségességét és arányosságát a fentiekben hivatkozott jogalkotói szándék elismeri.
Az adatkezelés szükségességének vizsgálata
Miért szükséges az adatkezelő céljának eléréséhez a vizsgált adatkezelés?
A vizsgált adatkezelés teszi lehetővé a fentiekben megfogalmazott célok elérését, azaz:

–          a megbízás útján a Társaság kezelésébe került követelések érvényesítése – különösen, de nem kizárólag – az alábbi tevékenységekkel

  • a vizsgált adatkezeléssel érintett adatok nyilvántartása;
  • az igények jogi úton történő érvényesítése;
  • döntéshozatal a kötelezett által előterjesztett ajánlattal kapcsolatban;
  • etc.
Érné-e hátrány az adatkezelőt az adatkezelés elmaradása miatt?
Igen, hátrányos következményekkel járna az adatkezelő számára a vizsgált adatkezelés elmaradása.

A vizsgált adatkezelés nélkül a megbízásos követeléskezelés létjogosultsága lenne kétségbe vonható, mely a követeléskezelés üzletág gazdasági érdekeit sértené.

Tekintettel arra, hogy a fentiekben részletezett okokból más jogalap nem jöhet számításba, amennyiben a Társaság jogos érdek jogalapon sem kezelhetné a vizsgált adatkezeléssel érintett adatokat, úgy az a gazdasági érdekét jelentősen sértené és emellett nem tudná beteljesíteni azt a társadalmi elvárást sem, amely a gazdaság stabilitása érdekében végzett üzleti tevékenységéhez fűződik.

Szükséges-e az adatkezelés valamely harmadik fél céljának eléréséhez?
Tekintettel arra, hogy a vizsgált adatkezelés nem csupán az adatkezelő érdeke, hanem a gazdaság stabilitásához fűződő gazdasági érdek, melynek egyik részeleme a követelés jogosultjának térülését a piac különböző eszközökkel biztosítja. Egyik ilyen eszköz a Hpt. által elismert megbízás útján végzett követeléskezelési tevékenység, mely lehetőség okán a követelés jogosultjának nem szükséges saját követeléskezelési szakterületet üzemeltetnie. /Pl: A közüzemi szolgáltatási tevékenység esetén a tevékenység működőképességét az szavatolja, hogy a közüzemi szolgáltató szakértelem, vagy gazdasági racionalitás okán kiszervezi a követeléskezelési tevékenységet szakértő pénzügyi intézmény megbízásával/ A vizsgált adatkezelés teszi lehetővé e tevékenység ellátását, ennélfogva megállapítható, hogy az adatkezelés a harmadik fél érdekében (is) áll.
Érné-e hátrány a harmadik felet az adatkezelés elmaradása miatt?
Igen, a fentiekben részletezett okok alapján a követeléskezeléshez, tágabban a követelés jogosultjának térüléséhez fűződő gazdasági érdek, egyúttal társadalmi érdek is, mely elmaradása esetén például a hitelezési tevékenység, illetve a közüzemi szolgáltatási tevékenység – mint a gazdaság egyik motorja – lehetőségei csökkennének, mely gazdasági instabilitáshoz vezetne.
Alkalmas-e a tervezett adatkezelés a fentiekben részletezett célok elérésére?
A vizsgált adatkezelés alkalmasságát az alábbiak támasztják alá:

–          A vizsgált adatkezelést a követeléskezelés üzletági gyakorlata alakította ki, korábban a piaci szereplők – többségében – szerződéses jogalap alkalmazásával kezelték az adatokat, mely adatkezelés a gyakorlati tapasztalatok alapján alkalmas volt a célok elérésére. Az a tény, hogy az adatkezelés jogalapja megváltozik, az adatkezelés céljainak eléréséhez fűződő alkalmassága nem csorbul.

Arányos-e az adatkezelés folytán megvalósuló korlátozás a fentiekben részletezett előnyökhöz képest?
A vizsgált adatkezelés arányosságát az alábbi tények támasztják alá:

–          A vizsgált adatkezelés folytán elérhető előnyök (az adatkezelő és a gazdaság stabilitásához fűződő társadalmi érdek összessége), a fentiekben hivatkozott jogalkotói szándékra figyelemmel, lehetővé teszik az adatkezelés folytán megvalósuló korlátozást.

è Ennélfogva a vizsgált adatkezelés arányosnak tekinthető

Elérhető-e a kívánt cél, más, az Érintett alapvető jogait, szabadságait vagy érdekét kevésbé korlátozó módon?
A fentiekben hivatkozott Kúria és NAIH határozatokra, valamint a jogalkotó szándékára is figyelemmel, a vizsgált adatkezelés megfelelő módja a kívánt cél elérésére.
Az érintettre gyakorolt hatás vizsgálata
Jelent-e előnyt a vizsgált adatkezelés az Érintett(ek) számára?
Igen, az adatkezelés előnyöket is jelent az érintett számára, tekintettel arra, hogy az:

–          az érintettek által előterjesztett ajánlatok méltányos elbírálására is a vizsgálta adatkezeléshez kapcsolódó információk mérlegelése alapján kerülhet sor;

–          a gazdaság stabilitásában betöltött szerepe az érintettek számára is kedvező hatásokkal bír;

–          az érintett igényérvényesítése során is előnyökkel jár az érintett számára, hogy a bizonyító erejű dokumentumok bekérését nem a jogelődnél kell kezdeményeznie

Dönthet-e szabadon az Érintett, hogy az adatkezelés alanyává kíván-e válni?
A vizsgált adatkezelés vonatkozásában szűken értelmezve az érintett nem dönthet afelől, hogy a vizsgált adatkezelés alanyává kíván-e válni. Azonban arra tekintettel, hogy a követelés érvényesítésének szilárd jogi keretei vannak, az érintett számolhat azzal, hogy nem teljesítés esetén a követelés érvényesítése érdekében nem kizárólag a követelés jogosultja járhat el, hanem megbízás útján erre szakosodott követeléskezelő társaságok is eljárhatnak.
Számíthat-e reálisan az Érintett arra, hogy a vizsgált adatkezelés alanyává válik?
Igen, a fentiekben részletezett okoknál (a megbízás útján történő követeléskezelés jogszabályi lehetősége, üzleti gyakorlat, jogalkalmazói gyakorlat) fogva az érintettnek számolnia kell azzal, hogy személyes adatainak kezelésére az adatkezelő jogos érdeke alapján kerül sor.
Milyen módon tájékozódhat az Érintett a vizsgált adatkezelésről?
A Társaság, mint adatkezelő, megfelelően részletes, hozzáférhető tájékoztatásra törekszik, melyet az az adatkezelő weboldalán tesz közzé.
A személyes adatok gyűjtésére közvetlenül az Érintettől kerül sor?
Főszabályként nem.
Hogyan befolyásolja az adatkezelést az adatkezelő és az érintett viszonya?

(alá-fölérendelt / mellérendelt)

A vizsgált adatkezelés vonatkozásában az érintettek és az adatkezelő viszonyában egyensúlytalanság (kötelezetti oldal – jogosulti oldal) áll fenn, mely jobban korlátozza az érintetti csoport információs önrendelkezési jogát. Nincsenek valós döntési helyzetben, hogy az adatkezelés alanyaivá kívánnak-e válni, ezért fokozott figyelemmel kell lenni a garanciák gyakorlati megvalósulására.
Érint-e sérülékeny csoportot a vizsgált adatkezelés?
Az adatkezelés kifejezetten nem célozza a sérülékeny csoportokba tartozó személyek vonatkozásában történő adatkezelést. Azonban az adatkezelés jellegére tekintettel nem zárható ki, hogy sérülékeny csoportba tartozó személyek is adatalanyokká váljanak.
Az adatkezelés garanciái
Az Adatkezelő által alkalmazott biztosítékok vizsgálata
Az adatkezelő több biztosítékot is alkalmaz:

–          Az adatkezelési alapelvek /GDPR 5. cikk szerinti/ érvényesüléséta Társaság adatkezelési folyamataiban

–          Az adatkezelő biztosítja az érintettnek a GDPR 15-21. cikkekben foglalt érintetti joggyakorlás lehetőségét

–          A Társaság a megbízás útján kezelésébe kerülő adatokat az üzleti és banktitokra vonatkozó szabályok figyelembevételével kezeli

Értékelés és döntés
Jogos érdek fennállása
Az érdekmérlegelés során lefolytatott vizsgálat alapján a Társaság által bemutatott jogos érdek valódi, aktuálisan fennálló és kellően definiált, tekintettel az alábbiakra.

Valódi:

–          az adatkezelő érdeke és a társadalmi érdek elismerést nyert a jogalkotó és a hatósági/ bírósági joggyakorlat alapján is

Fennálló:

–          az adatkezelő a megbízás útján kezelt követelések behajtásához fűződő gazdasági érdekét a Társaság üzleti modellje támasztja alá. Amennyiben a vizsgált adatkezelés nem valósulhatna meg, az veszélyeztetné a Társaság további működését.

Kellően definiált:

–          Az adatkezelés célja pontosan körülhatárolható, világos és az érintettek számára is könnyen érthető.

Szükségesség
Az adatkezelés fentiekben részletezettek alapján szükséges és a vizsgálat során megállapításra került, hogy egyéb, az érintettek önrendelkezési jogát, magánszféráját kevésbé korlátozó megoldás nem áll rendelkezésre az adatkezelő számára.
Arányosság
A fentiek alapján megállapítható, hogy ugyan az érintett információs önrendelkezési jogát korlátozza az adatkezelés, az általa elérendő társadalmi cél, valamint a Társaság érdekében álló legitim célok megvalósítása a megengedhetőség felé billenti a mérleg nyelvét.
Konklúzió
A fentiekben részletezett mérlegelés alapján megállapításra került, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, ennélfogva az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.
Kelt: Budapest, 2021.02.03