Érdekmérlegelési teszt

Követelések értékesítése céljából történő adatkezelés vonatkozásában

Általános információk
Az adatkezelés tárgya
A Társaságra által kezelt követelések értékesítése céljából történő adatkezelés.
Az adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) f) – „Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”
Kezelt adatok köre
–          A kötelezett személyazonosító adatai;

–          A kötelezett – a követelés jogszerű kezeléséhez szükségszerű – elérhetősége

(Amely nélkül az Adatkezelő nem tud eleget tenni a rá irányadó értesítési kötelezettségének);

–          A kötelezett képviseletében eljáró személy (pl: gyám, gondnok) azonosítására szolgáló, valamint képviseleti / eljárási jogosultságot igazoló adatok;

–          A követelés kezelése során ügyfélnek minősülő személyek azonosító adatai;

–          A követelés érvényesítése szempontjából érintett harmadik személy azonosító adatai (Pl: egy háztartásban élő, tulajdonostárs, közeli hozzátartozó);

–          A követelésre, valamint a követelés teljesítésére vonatkozó adatok;

–          Fedezetre vonatkozó adatok

–          A részletfizetési megállapodás adatai

Érintettek kategóriái
–          A kötelezett;

–          A kötelezett képviseletében eljáró személy;

–          A követelés kezelése során ügyfélnek minősülő személyek;

–          A követelés érvényesítése szempontjából érintett harmadik személy

A jogos érdek vizsgálata

/A Társaság, mint adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdeke/

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja:

–          A Társaság által kezelt követelések értékesítése

Az adatkezelő fennálló és valós jogos érdeke
Az Adatkezelőnek (és harmadik félnek is) jogos érdeke fűződik az általa kezelt követelések értékesítéséhez, az alábbiak alapján:

–          A jogos érdek jogszerű, tekintettel arra, hogy:

·         A polgári törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Ptk.) a Ptk. 6:193 §, és 6:196. §; alapján:

„A jogosult a kötelezettel szembeni követelését másra ruházhatja át. A követelés átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím és a követelés engedményezése szükséges. Az engedményezés az engedményező és az engedményes szerződése, amellyel az engedményes az engedményező helyébe lép. Az engedményezéssel az engedményesre szállnak át a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok, valamint a kamatkövetelés is.”

„Az engedményező köteles az engedményest a követelés érvényesítéséhez szükséges tájékoztatással ellátni, és köteles a birtokában lévő, a követelés fennállását bizonyító okiratokat az engedményesnek átadni.”

 

·         A (a továbbiakban: Hpt.) 161. § (1) c) bekezdésére bekezdése szerint:

„Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi,…”

·         A NAIH-2020-5552 határozatában foglaltak alapján:

„…a jogszerűen megszerzett követelések érvényesítéséhez, valamint az ehhez szükséges fenti adatok kezeléséhez fűződő jogos érdeke fennállta a jogi szabályozásból adódóan elvileg megállapítható.”

·         A Kúria vonatkozó döntése alapján:

„A szerződés teljesítésére nem lehet, mint jogalap hivatkozni a követeléskezelési célú behajtás során.

A szerződéses jogalapot csak fennálló, létező szerződés esetén lehetséges alkalmazni, így az adatkezelő csak a jogos érdekét jelölheti meg jogalapként.”

·         A Magyar Nemzeti Bank 2/2019. (II.13.) számú, a fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységről szóló ajánlásának 74. pontja alapján:

„A követeléskezelő az általa végzett követeléskezelési tevékenységről, az adósokról, a velük, valamint a kezesekkel és a zálogkötelezettekkel szemben megtett követelésérvényesítési lépésekről, a velük szemben fennálló követelésekről és azok összegszerűségéről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás célja, hogy a követeléskezelő visszakereshetően dokumentálja a követeléskezelési gyakorlatát és jelen ajánlásnak történő megfelelését.”

–          A jogos érdek valódi, hiszen a Társaság a követelés értékesítés során

o   egyrészt saját gazdasági érdekét érvényesítve a Társaság likviditását képes biztosítani (Pl: egy várhatón hosszú távon térülő követelést értékesít a várható össztérülés bizonyos százalékáért, hogy a térülés időpontját előrébb hozza),

o   másrészt a vevő gazdasági érdekét is szolgálja (miszerint a vevő a várható össztérülésnél kedvezményesebb áron jut a követeléshez),

o   végső soron pedig a követelés jogutód általi érvényesítése, az adós teljesítésre bírása a gazdasági és hitelezési stabilitáshoz fűződő társadalmi érdeket szolgálja.

Ez utóbbit támasztja alá az a tény, hogy a jogalkotó szándéka szerint végső soron állami kényszerrel is érvényesíthető a követelés.

–          A jogos érdek megfelelően konkrét, hiszen a vizsgált adatkezelés minden esetben konkrét, fennálló követelés értékesítéséhez és az ahhoz kapcsolódó nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Alkalmazható-e más jogalap jelen adatkezelés vonatkozásában?
Az érintett hozzájárulása
A hozzájárulás alkalmazhatósága vonatkozásában 4 + 1 feltétel teljesülése képezte a vizsgálat tárgyát:

Megfelelő tájékoztatáson alapuló / Önkéntes / Konkrét / Egyértelmű

/+ a hozzájárulás visszavonásának következményei

A vizsgált adatkezelés érintettjei esetében a hozzájárulás önkéntessége nem valósul meg, tekintettel arra, hogy az engedményezés jogintézményének alkalmazását ellehetetleníteni, amennyiben az az érintett hozzájárulásától válna függővé.

è Mindezek alapján megállapítható, hogy a hozzájárulás nem alkalmazható jogalap jelen adatkezelés vonatkozásában.

Szerződés – olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél”
Tekintettel arra, hogy a követelés értékesítésére nem a követelés érintettjei számára kerül sor, így az érintett nem szerződő fél.

è Ennélfogva megállapítható, hogy a szerződés teljesítése nem alkalmazható jogalap jelen adatkezelés vonatkozásában

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
A vizsgált adatkezelés vonatkozásában nincs olyan törvényi vagy önkormányzati rendeleti előírás, mely kötelező adatkezelést írna elő a vizsgált tevékenység vonatkozásában, így ez a jogalap sem alkalmazható. (Azonban egyes – fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezések – a jogos érdek társadalmi elismertségének alátámasztásául szolgálhatnak.)
A közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása
Az Adatkezelő nem közhatalmi szerv, közhatalmi jogosítvánnyal nem rendelkezik, tevékenysége során főszabályként nem lát el közérdekű feladatot.

è  Ennélfogva e jogalap alkalmazása kizárható.

Az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
Az értékelés során az alábbi szempontok kerültek figyelembevételre jelen jogalap alkalmazhatóságával kapcsolatban:

–          A GDPR 46 preambulum bekezdése kimondja, hogy „Más természetes személy létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető.”

è  A vizsgált adatkezelés vonatkozásában megállapításra került, hogy más jogalap alkalmazható

Az adatkezeléssel érintett alapjog meghatározása
Az érintett(ek) mely alapvető jogait és szabadságait, vagy azonosítható érdekeit korlátozza a vizsgált adatkezelés?
Korlátozás alá esik az Érintett:

–          magánszférájának tiszteletben tartásához való jog,

–          információs önrendelkezéshez való jog,

Milyen mértékben esnek korlátozás alá a fentiekben meghatározott jogok, szabadságok és érdekek a vizsgált adatkezelés során?
A vizsgált adatkezelés szükségszerűen korlátozza az Érintett információs önrendelkezési jogát, valamint korlátozza magánszféráját, tekintettel arra, hogy az érintett nem rendelkezik az engedményezés során a személyes adatairól, azonban ennek szükségességét és arányosságát a fentiekben hivatkozott jogalkotói szándék elismeri.
Az adatkezelés szükségességének vizsgálata
Miért szükséges az adatkezelő céljának eléréséhez a vizsgált adatkezelés?
A vizsgált adatkezelés teszi lehetővé a fentiekben megfogalmazott célok elérését, azaz a Társaság kezelésében lévő követelések értékesítése az adatkezelő gazdasági érdekeit (előrehozott térülés, gazdaságos munkaszervezés és erőforrás menedzsment) hivatott szolgálni.
Érné-e hátrány az adatkezelőt az adatkezelés elmaradása miatt?
Igen, hátrányos következményekkel járna az adatkezelő számára a vizsgált adatkezelés elmaradása.

Tekintettel arra, hogy a Társaság – főszabályként – csomagban vásárol követeléseket, a csomag összetettsége az üzleti tervezés szempontjából különböző intézkedéseket igényel. Tekintettel arra, hogy a kezelt követelések portfóliója diverzifiált, a várható térülések időpontja is eltérő. Figyelemmel az üzleti tervezésre, a Társaság üzleti működésének fenntartásához szükségszerű, hogy bizonyos követelésekből a várható térülési időt megelőzően is térülni tudjon. Ezt a célt szolgálja a követelés értékesítéséhez fűződő adatkezelés.

A vizsgált adatkezelés nélkül az engedményezés létjogosultsága lenne kétségbe vonható, mely a követeléskezelés üzletág ellehetetlenüléséhez vezetne.

Tekintettel arra, hogy a fentiekben részletezett okokból más jogalap nem jöhet számításba, amennyiben a Társaság jogos érdek jogalapon sem kezelhetné a vizsgált adatkezeléssel érintett adatokat, úgy az a gazdasági érdekét jelentősen sértené és emellett nem tudná beteljesíteni azt a társadalmi elvárást sem, amely a gazdaság stabilitása érdekében végzett üzleti tevékenységéhez fűződik.

Szükséges-e az adatkezelés valamely harmadik fél céljának eléréséhez?
Tekintettel arra, hogy a vizsgált adatkezelés nem csupán az adatkezelő érdeke, hanem a gazdaság stabilitásához fűződő gazdasági érdek, melynek egyik részeleme a hitelezési tevékenység, mely működőképességét az szavatolja, hogy a hitelt nyújtó térülését a piac különböző eszközökkel biztosítja. Egyik ilyen eszköz a Hpt. által elismert követelésvásárlási – más megközelítésben a Ptk. által lehetővé tett engedményezési – tevékenység. A vizsgált adatkezelés teszi lehetővé e tevékenység ellátását, ennélfogva megállapítható, hogy az adatkezelés a harmadik fél érdekében (is) áll.

Továbbá a jogutód gazdasági érdekét is szolgálja, miszerint a vevő a várható össztérülésnél kedvezményesebb áron jut a követeléshez.

Érné-e hátrány a harmadik felet az adatkezelés elmaradása miatt?
Igen, a fentiekben részletezett okok alapján a követeléskezeléshez, tágabban a hitelezési tevékenységhez fűződő gazdasági érdek, egyúttal társadalmi érdek is, mely elmaradása esetén a hitelezési tevékenység – mint a gazdaság egyik motorja – lehetőségei csökkennének, mely gazdasági instabilitáshoz vezetne.
Alkalmas-e a tervezett adatkezelés a fentiekben részletezett célok elérésére?
A vizsgált adatkezelés alkalmasságát az alábbiak támasztják alá:

–          A követelés értékesítésével kapcsolatos, vizsgált adatkezelést a követeléskezelés üzletági gyakorlata alakította ki, mely gyakorlat a jogalkotó és a jogalkalmazók által is elismerést nyert.

Arányos-e az adatkezelés folytán megvalósuló korlátozás a fentiekben részletezett előnyökhöz képest?
A vizsgált adatkezelés arányosságát az alábbi tények támasztják alá:

–          A vizsgált adatkezelés folytán elérhető előnyök (az adatkezelő és a gazdaság stabilitásához fűződő társadalmi érdek összessége), a fentiekben hivatkozott jogalkotói szándékra figyelemmel, lehetővé teszik az adatkezelés folytán megvalósuló korlátozást.

è Ennélfogva a vizsgált adatkezelés arányosnak tekinthető

Elérhető-e a kívánt cél, más, az Érintett alapvető jogait, szabadságait vagy érdekét kevésbé korlátozó módon?
Tekintettel arra, hogy a követelésből a térülés közvetlenül a kötelezettől, vagy közvetett módon (végrehajtás útján, egyéb jogi úton) származhat, ezen térülés más módon történő meggyorsítása az ügyfélre nézve sérelmes lenne. A Társaság által a követelés engedményezése gazdaságilag nem befolyásolja az érintett helyzetét, tekintettel arra, hogy a követelés értékesítése a fizetési ütemezést, vagy a végrehajtási eljárás lefolyását nem befolyásolja. Továbbá az engedményezés akár előnyös is lehet a kötelezett számára, tekintettel arra, hogy amennyiben a vevő kedvezményes áron jut hozzá a követeléshez, lehetősége nyílik a kötelezett számára is előnyöseb megállapodás létrehozására.
Az érintettre gyakorolt hatás vizsgálata
Jelent-e előnyt a vizsgált adatkezelés az Érintett(ek) számára?
Igen, az adatkezelés előnyöket is jelent az érintett számára, tekintettel arra, hogy az:

–          a jogutódlást követően a fentiekben ismertetett okok folytán a megállapodásra méltányosabb feltételek mellett kerülhet sor;

–          a gazdaság stabilitásában betöltött szerepe az érintettek számára is kedvező hatásokkal bír;

–          az érintett igényérvényesítése során is előnyökkel jár az érintett számára, hogy a bizonyító erejű dokumentumok bekérését nem a jogelődnél kell kezdeményeznie

Dönthet-e szabadon az Érintett, hogy az adatkezelés alanyává kíván-e válni?
A vizsgált adatkezelés vonatkozásában szűken értelmezve az érintett nem dönthet afelől, hogy a vizsgált adatkezelés alanyává kíván-e válni. Azonban arra tekintettel, hogy a követelés érvényesítésének és az engedményezésnek szilárd jogi keretei vannak, az érintett számolhat azzal, hogy nem teljesítés esetén a követelés érvényesítésére nem kizárólag a vele szerződő hitel-, illetve pénzintézet lesz jogosult, hanem engedményezés útján erre szakosodott követeléskezelő társaságok is.
Számíthat-e reálisan az Érintett arra, hogy a vizsgált adatkezelés alanyává válik?
Igen, a fentiekben részletezett okoknál (engedményezés jogszabályi lehetősége, üzleti gyakorlat, jogalkalmazói gyakorlat) fogva az érintettnek számolnia kell azzal, hogy személyes adatainak kezelésére az adatkezelő jogos érdeke alapján kerül sor.
Milyen módon tájékozódhat az Érintett a vizsgált adatkezelésről?
A Társaság, mint adatkezelő, megfelelően részletes, hozzáférhető tájékoztatásra törekszik, melyet az az adatkezelő weboldalán tesz közzé, továbbá az engedményezés tényéről – jogszabály, valamint a Társaság által rögzített szerződési feltétel szerint – a jogutód köteles tájékoztatni az érintettet.
A személyes adatok gyűjtésére közvetlenül az Érintettől kerül sor?
Főszabályként nem.
Hogyan befolyásolja az adatkezelést az adatkezelő és az érintett viszonya?

(alá-fölérendelt / mellérendelt)

A vizsgált adatkezelés vonatkozásában az érintettek és az adatkezelő viszonyában egyensúlytalanság (kötelezetti oldal – jogosulti oldal) áll fenn, mely jobban korlátozza az érintetti csoport információs önrendelkezési jogát. Nincsenek valós döntési helyzetben, hogy az adatkezelés alanyaivá kívánnak-e válni, ezért fokozott figyelemmel kell lenni a garanciák gyakorlati megvalósulására.
Érint-e sérülékeny csoportot a vizsgált adatkezelés?
Az adatkezelés kifejezetten nem célozza a sérülékeny csoportokba tartozó személyek vonatkozásában történő adatkezelést. Azonban az adatkezelés jellegére tekintettel nem zárható ki, hogy sérülékeny csoportba tartozó személyek is adatalanyokká váljanak.
Az adatkezelés garanciái
Az Adatkezelő által alkalmazott biztosítékok vizsgálata
Az adatkezelő több biztosítékot is alkalmaz:

–          Az adatkezelési alapelvek /GDPR 5. cikk szerinti/ érvényesüléséta Társaság adatkezelési folyamataiban

–          Az adatkezelő biztosítja az érintettnek a GDPR 15-21. cikkekben foglalt érintetti joggyakorlás lehetőségét

–          A Társaság az engedményezés útján kezelésébe kerülő adatokat az üzleti és banktitokra vonatkozó szabályok figyelembevételével kezeli

–          A Társaság az általa alkalmazott adatkezelési tájékoztatókon túl, az engedményezésre vonatkozó előírásokra figyelemmel is tájékoztatja az érintetteket az engedményezés tényéről

Értékelés és döntés
Jogos érdek fennállása
Az érdekmérlegelés során lefolytatott vizsgálat alapján a Társaság által bemutatott jogos érdek valódi, aktuálisan fennálló és kellően definiált, tekintettel az alábbiakra.

Valódi:

–          az adatkezelő érdeke és a társadalmi érdek elismerést nyert a jogalkotó és a hatósági/ bírósági joggyakorlat alapján is

Fennálló:

–          az adatkezelő engedményezés útján kezelt követelések behajtásához fűződő gazdasági érdekét a Társaság üzleti modellje támasztja alá. Amennyiben a vizsgált adatkezelés nem valósulhatna meg, az veszélyeztetné a Társaság további működését.

Kellően definiált:

–          Az adatkezelés célja pontosan körülhatárolható, világos és az érintettek számára is könnyen érthető.

Szükségesség
Az adatkezelés fentiekben részletezettek alapján szükséges és a vizsgálat során megállapításra került, hogy egyéb, az érintettek önrendelkezési jogát, magánszféráját kevésbé korlátozó megoldás nem áll rendelkezésre az adatkezelő számára.
Arányosság
A fentiek alapján megállapítható, hogy ugyan az érintett információs önrendelkezési jogát korlátozza az adatkezelés, az általa elérendő társadalmi cél, valamint a Társaság érdekében álló legitim célok megvalósítása a megengedhetőség felé billenti a mérleg nyelvét.
Konklúzió
A fentiekben részletezett mérlegelés alapján megállapításra került, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, ennélfogva az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.
Kelt: Budapest, 2018.11.13.